Bài hát cộng đồng: Chúa nhật 28 TN -A
/ 7 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng: Chúa nhật 28 TN -A

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 28 Thường niên năm A.

Ca khúc: TÌNH KHÚC DI DÂN GIÁO PHẬN VINH
/ 30 / Âm nhạc

Ca khúc: TÌNH KHÚC DI DÂN GIÁO PHẬN VINH

Ca khúc: TÌNH KHÚC DI DÂN GIÁO PHẬN VINH
Sáng tác: HÙNG CƯƠNG - HỒNG BÍNH
Thánh ca Phụng vụ - Chúa nhật 25 TN -A
/ 25 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ - Chúa nhật 25 TN -A

Thánh ca Phụng vụ - Chúa nhật 25 TN -A - Lm Thái Nguyên

Bài hát cộng đồng: Lễ Đức Mẹ Mân Côi
/ 26 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng: Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XXIV TN- A
/ 35 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XXIV TN- A

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XXIV TN- A - Lm. Thái Nguyên

Thánh ca Phụng vụ - Lễ Sinh nhật Đức Maria
/ 89 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ - Lễ Sinh nhật Đức Maria

Thánh ca Phụng vụ - Lễ Sinh nhật Đức Maria - Lm. Thái Nguyên

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XXIII TN- A
/ 52 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XXIII TN- A

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XXIII TN- A - Lm. Thái Nguyên

Bài hát cộng đồng: Chúa nhật 25 TN -A
/ 66 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng: Chúa nhật 25 TN -A

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 25 Thường niên năm A.

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XXII TN- A
/ 107 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XXII TN- A

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XXII TN- A - Lm. Thái Nguyên

Bài hát cộng đồng: Chúa nhật 24 TN -A
/ 52 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng: Chúa nhật 24 TN -A

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 24 Thường niên năm A.

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XXI TN- A
/ 76 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XXI TN- A

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XXI TN- A - Lm. Thái Nguyên

Xin dâng lên
/ 96 / Âm nhạc

Xin dâng lên

Xin dâng lên
Sáng tác: Hùng Cương – Hồng Bính
Thể hiện: Ymoan Hmok
Bài hát cộng đồng: Chúa nhật 22 TN -A
/ 57 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng: Chúa nhật 22 TN -A

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 22 Thường niên năm A.

Bài hát cộng đồng: Chúa nhật 23 TN -A
/ 70 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng: Chúa nhật 23 TN -A

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 23 Thường niên năm A.

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XX TN- A
/ 40 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XX TN- A

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XX TN- A - Lm. Thái Nguyên

Thánh ca Phụng vụ - Lễ Đức Mẹ Lên Trời
/ 44 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ - Lễ Đức Mẹ Lên Trời

Thánh ca Phụng vụ - Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Lm. Thái Nguyên

Bài hát cộng đồng: Chúa nhật 20 TN -A
/ 61 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng: Chúa nhật 20 TN -A

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 20 Thường niên năm A.

Bài hát cộng đồng: Chúa nhật 21 TN -A
/ 57 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng: Chúa nhật 21 TN -A

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 21 Thường niên năm A.

Bài hát cộng đồng: Chúa nhật 19 TN -A
/ 49 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng: Chúa nhật 19 TN -A

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 19 Thường niên năm A.

Bài hát cộng đồng: Lễ Đức Mẹ lên trời
/ 57 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng: Lễ Đức Mẹ lên trời

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Lễ Đức Mẹ Lên Trời.

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XIX TN- A
/ 51 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XIX TN- A

Thánh ca Phụng vụ - Chúa Nhật XIX TN- A - Lm. Thái Nguyên

Thánh ca Phụng vụ - CN 6/8: Chúa Hiển Dung
/ 105 / Âm nhạc

Thánh ca Phụng vụ - CN 6/8: Chúa Hiển Dung

Thánh ca Phụng vụ - CN 6/8: Chúa Hiển Dung - Lm. Thái Nguyên

Bài hát cộng đồng: Chúa nhật 18 TN -A
/ 68 / Âm nhạc

Bài hát cộng đồng: Chúa nhật 18 TN -A

Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 18 Thường niên năm A, Lễ Chúa Hiển Dung.