Khóa học Thánh nhạc tại Giáo xứ Vinh An 2019
/ 1101 / Ban Thánh nhạc
Hoa trái đầu mùa của Ban Thánh Nhạc
/ 361 / Ban Thánh nhạc
Sinh hoạt BAN THÁNH NHẠC - Năm 2017
/ 432 / Ban Thánh nhạc
BAN THÁNH NHẠC
/ 565 / Ban Thánh nhạc