Imprimatur và lời ca trong Thánh nhạc
/ 332 / Ban Thánh nhạc

Imprimatur và lời ca trong Thánh nhạc

Việc xét duyệt để chuẩn nhận bài ca dùng trong phụng vụ (imprimatur) chú trọng đặc biệt đến lời ca vì lời ca giúp nâng tâm hồn cầu nguyện.
Tài liệu về việc sử dụng các bài thánh ca
/ 405 / Ban Thánh nhạc

Tài liệu về việc sử dụng các bài thánh ca

Tài liệu về việc sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca (imprimatur)

Thư mời Hội thảo Thánh Nhạc
/ 632 / Ban Thánh nhạc
Khóa học Thánh nhạc tại Giáo xứ Vinh An 2019
/ 1489 / Ban Thánh nhạc
Hoa trái đầu mùa của Ban Thánh Nhạc
/ 700 / Ban Thánh nhạc
Sinh hoạt BAN THÁNH NHẠC - Năm 2017
/ 770 / Ban Thánh nhạc
BAN THÁNH NHẠC
/ 1066 / Ban Thánh nhạc