Hạt giổng nảy mầm: Chúa Nhật 16 Thường Niên, năm C - Lm. Pet Trần Bảo Ninh

Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...