Tên tôi là Kitô-hữu

Chuyện Nhà Đạo: Tên tôi là Kitô-hữu

Tên tôi là Kitô-hữu

cnd 28


Ngày xưa, thánh Concorđiô bị giam vì đạo. Trong buổi xử án, quan tòa hỏi: “Ông là ai? Và người ta gọi ông thế nào?”

- “Tên tôi là Kytô-hữu, và người ta gọi tôi là Kytô-hữu”.

Quan tòa tức tối: “Ta không nói chơi đâu. Ta không hỏi ngươi theo đạo nào. Ta chỉ muốn biết tên ngươi mà thôi.”

Thánh Concordio vẫn thong thả trả lời:

- “Tôi đã nói rồi. Tôi là người Kytô-hữu, Tên tôi do Chúa Kitô mà ra. Vì thế, tôi thuộc về Ngài và sống chết, tôi muốn phụng sự Ngài.”

Quan liền bắt thánh Concorđiô chịu những cực hình ghê rợn.

Thánh Concorđiô không nhượng bộ.

Trước khi tắt thở, ngài còn nói lên một lần cuối cùng: “Tôi là người Kytô-hữu”.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...