GX Công Chính: Bầu Ban Thường vụ HĐGX


Giáo xứ Công Chính – Bầu BTV Hội Đồng Giáo Xứ
Nhiệm Kỳ 2020 – 2024Hình 1 - Ban thường vụ HĐGX nhiệm kỳ 2020 – 2024 ra mắt

Sáng nay Chúa Nhật III – Mùa Chay, cộng đoàn Giáo xứ Công Chính đã tiến hành bầu cử Ban thường vụ Hội đồng Giáo xứ nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Trước khi có được danh sách 8 ứng viên cho đợt bầu cử sáng nay, giáo xứ Công Chính dưới sự hướng dẫn của cha quản xứ Nicola Lưu Nhất Tâm đã tiến hành hai cuộc họp để lựa chọn, giới thiệu, đề cử ứng viên. Lần thứ nhất vào lúc 19g30 ngày 25 tháng 02 năm 2020 đồng loạt tại 12 liên gia đã tiến hành cuộc họp để bầu chọn, giới thiệu, tự ứng cử của các ứng viên, mỗi liên gia có cuộc hiệp thương lần thứ nhất chốt lại với 2 ứng viên. Sau đó danh sách ứng viên của 12 liên gia được gửi về Ban thường vụ Hội đồng Giáo xứ và Ban bầu cử tổng hợp để tiến hành hiệp thương lần thứ hai.

 

Hình 2 – Cuộc họp hiệp thương lần 2

Cuộc họp và bầu hiệp thương lần hai với thành phần triệu tập là 71 đại biểu tông đồ đoàn và đại diện các ban ngành, đoàn thể, hội đoàn trong giáo xứ được diễn ra và lúc 19g30 ngày 01 tháng 03 năm 2020. Với danh sách đề cử từ 12 liên gia có tất cả là 17 ứng viên (trong đó có một số liên gia đề cử ứng viên trùng nhau).Tại hội nghị hiệp thương lần 2 này đã bầu chọn ra 8 ứng viên để bầu cử chính thức trong thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Chay (sáng 15 tháng 03 năm 2020) như sau:
 
STT Tên thánh – Họ và tên Năm sinh Liên gia
1 Giuse Phan Công 1958 2
2 Anrê Trương Minh Cường 1968 1
3 Maria Hoàng Thị Ngọc Diệp 1969 6
4 Giê rônimô Bùi Đình Giáo 1956 10
5 Giuse Nguyễn Hải 1966 2
6 Maria Hoàng Thị Hóa 1957 8
7 Phêrô Trần Đình Nhựa 1968 4
8 Gioan Hoàng Văn Tâm 1958 7
 
Trước Thánh lễ sáng vào lúc 4g30, đại diện cho mỗi hộ gia đình được nhận một thẻ cử tri và đã tiến hành bầu cử. Trong 8 ứng viên trên phiếu bầu, mỗi hộ cử tri sẽ bầu chọn ra 6 ứng viên chính thức của Ban thường vụ Hội đồng Giáo xứ, và gạch bỏ 2 ứng viên không chọn. Nghi thức bầu cử được diễn ra trong thời gian 30 phút trước thánh lễ. Sau khi kết thúc bầu cử, ban kiểm phiếu tiến hành mở thùng phiếu và kiểm phiếu, lúc này thánh lễ mới bắt đầu diễn ra. Trong thời gian thánh lễ diễn ra, thì ban kiểm phiếu làm việc tích cực, khẩn trương và xử lí chính xác phiếu bầu để kịp báo cáo kết quả ngay khi vừa kết thúc thánh lễ. Sau một thời gian ngắn, ban kiểm phiếu đã làm việc với tinh thần khẩn trương, công bằng, khách quan và thông qua biên bản kiểm phiếu với kết quả chính thức như sau: số hộ cử tri tham gia bầu cử: 606 hộ; số phiếu hợp lệ: 590 phiếu; số phiếu không hợp lệ: 16 phiếu. Với kết quả như sau:

 
STT Tên thánh – Họ và tên Năm sinh Liên gia Số phiếu Tỉ lệ
(%)
Thứ
1 Maria Hoàng Thị Ngọc Diệp 1969 6 482 81,7 3
2 Giê rônimô Bùi Đình Giáo 1956 10 505 85,6 2
3 Giuse Nguyễn Hải 1966 2 474 80,3 4
4 Maria Hoàng Thị Hóa 1957 8 371 62,9 6
5 Phêrô Trần Đình Nhựa 1968 4 518 87,8 1
6 Gioan Hoàng Văn Tâm 1958 7 455 77,1 5
 
 

Hình 3 – Ban kiểm phiếu

Căn cứ theo thể thức bầu cử, số phiếu được bầu của mỗi ứng viên và số ứng viên được chọn cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2024, thì 6 ứng viên có số phiếu bầu cao nhất đã trúng cử vào Ban thường vụ Hội đồng Giáo xứ Công Chính nhiệm kỳ 2020 – 2024. Ban thường vụ Hội đồng Giáo xứ mới đã ra mắt cộng đoàn, cũng như đã có những lời phát biểu trước toàn thể cộng đoàn. Đây sẽ là những nhân tố cùng cộng tác với Cha quản xứ trong việc chăm lo mọi hoạt động từ đạo đức, bác ái, xã hội, công việc đoàn thể trong giáo xứ,... toàn thể cộng đoàn giáo xứ đã đặt sự tín nhiệm nơi 6 ứng viên đã trúng cử cho nhiệm kỳ này. Xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho họ luôn hoàn thành công việc của giáo xứ bằng hết khả năng mà Chúa đã giao phó với tinh thần hy sinh, phục vụ để giáo xứ ngày càng thăng tiến hơn.

Hình ảnh

 
Ban truyền thông Giáo xứ Công Chính
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...