Chủ chăn và Hội đồng Linh mục


CHỦ CHĂN GIÁO PHẬN

1. Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai – Giám mục Tiên khởi

- Khẩu hiệu: “Ngài cần phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại”

- Sinh tại Khuyến Lương, Hà Nội ngày: 03.7.1913

- Thụ phong Linh mục tại Paris ngày: 29.6.1941

- Bổ nhiệm Giám mục ngày: 22.6.1967

- Tấn phong Giám mục tại Sài Gòn ngày: 15.8.1967

- Tựu chức Giám mục Ban Mê Thuột: 22.8.1967

- R.I.P: 04.8.1990

2. Đức cha Giuse Trịnh Chính Trực

- Khẩu hiệu : “Chúa giàu lòng thương xót” (Ep 2, 4)

- Sinh ngày : 25.10.1925 tại Gx. Bút Đông, Gp Hà Nội

- Thụ phong Linh mục: 31.5.1954

- Bổ nhiệm Giám mục: 15.8.1981

- Giám mục Chính Tòa: 04.8.1990

- Nghỉ hưu: 29.12.2000

- Về nhà Cha: 23.09.2011

3. Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức

- Khẩu hiệu: “Đạt tới người mới” (Ep 4, 24)

- Sinh ngày: 22.02.1932 tại Gx. Bút Đông, Gp Hà Nội

- Thụ phong Linh mục: 21.12.1967

- Bổ nhiệm Giám mục: 17.6.1997

- Giám mục Chính Tòa: 29.12.2000

- Nghỉ hưu: 17.5.2006

- Về nhà Cha: 23.05.2011
 

4. Đức cha Giám quản Phaolô Nguyễn Văn Hòa

- Khẩu hiệu: “Trong tinh thần và chân lý” (Ga 4, 24)

- Sinh ngày: 02.02.1932 tại Gx. Bối Kênh, Gp. Hà Nội

- Thụ phong Linh mục: 20.12.1959

- Bổ nhiệm Giám mục: 30.4.1975

- Giám mục Giám quản: 17.5.2006 - 12.05.2009

5. Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám mục đương nhiệm

- Khẩu hiệu: “Bước theo Thần Khí” (Gl 5, 16)

- Sinh ngày: 26.11.1956 tại Gx. Tuy Hòa, Gp. Quy Nhơn

- Thụ phong Linh mục: 16.09.1993

- Bổ nhiệm Giám mục: 12.05.2009

- Tấn phong Giám Mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Banmêthuột: 12.5.2009

HỘI ĐỒNG LINH MỤC

• Tổng Đại diện: Lm Stephanô Nguyễn Văn Đậu

• Chưởng ấn – Thư ký: Lm P.X Nguyễn Kim Long

• Chánh văn phòng: Lm Giuse Nguyễn Quang Diệu

• Quản Lý: Lm Giuse Trần Văn Phúc

1. Hội đồng Tư vấn: 11 thành viên

2. Hội đồng Linh mục:

- Lm Stephanô Nguyễn Văn Đậu, Tổng Đại diện

- Lm Antôn Vũ Thanh Lịch, Quản hạt Chính Tòa

- Lm Matthêu Nguyễn Quang Tuấn, Quản hạt Buôn Hô

- Lm Gioan Bùi Quang Đạo, Quản hạt Mẫu Tâm

- Lm Đa Minh Phạm Sỹ Hiện, Quản hạt Giang Sơn

- Lm Phaolô Nguyễn Thư Hùng, Quản hạt Dakmil

- Lm Giuse Nguyễn Văn Khánh, Quản hạt Gia Nghĩa

- Lm Phêrô Ngô Anh Tấn, Quản hạt Phước Long

- Lm Đa Minh Nguyễn Văn Thành, Quản hạt Đồng Xoài

- Lm G.B Nguyễn Minh Hảo

- Lm Giuse Trịnh Văn Hân

- Lm Giuse Lưu Thanh Kỳ

- Lm P.X Nguyễn Kim Long

- Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

- Lm Giuse Trần Văn Phúc

- Lm G.B Cao Thanh Tâm

- Lm Phêrô Nguyễn Văn Thái

- Lm Giuse Nguyễn Hữu Thanh, OSB (dòng Biển Đức)

- Lm Irênê Nguyễn Bình Tĩnh

3. Tòa án Hôn phối:

- Đại diện Tư pháp – Chánh án: Lm Giuse Bùi Công Chính

- Thẩm phán: Lm Giuse Trịnh Văn Hân

- Bảo vệ: Lm Stêphanô Nguyễn Văn Đậu

- Lục sự: Lm P.X Nguyễn Kim Long

4. Các Ban Mục Vụ:

- Giáo sĩ và Chủng sinh: Lm Stêphanô Nguyễn Văn Đậu

- Đặc trách Chủng sinh và Ứng sinh: Lm Giuse Nguyễn Văn Úy

- Tu Sĩ: Lm Phêrô Nguyễn Văn Thái

- Giáo lý Đức tin: Lm GB. Nguyễn Huy Bắc

- Loan báo Tin Mừng: Lm GB. Nguyễn Minh Hảo

- Giáo dân: Lm GB. Nguyễn Minh Tâm

- Mục vụ Giới trẻ: Lm Giuse Đỗ Minh Hiển

- Phụng tự: Lm GB. Phạm Chính Trực (Thế Truyền)

- Thánh nhạc: Lm Matthêu Nguyễn Quang Tuấn

- Bác ái Xã hội: Lm Giuse Vũ Ngọc Toàn

- Văn hóa và Truyền thông: Lm Antôn Vũ Thanh Lịch

- Công lý và Hòa bình: Giacôbê Phạm Xuân Lương

- Giáo dục Công giáo: GB. Nguyễn Đình Lượng

- Mục vụ Di dân: Lm GB. Cao Thanh Tâm
 

BBT

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...