Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Sáu - 2020


Lịch Chầu Thánh Thể Tháng Sáu - 2020


07 16    Tr         CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN.
CHÚA BA NGÔI. Lễ Trọng.
Xh 34,4b-6.8-9; Tv Đn 3,52.53.54.55.56; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.

CMTC

* Các giáo xứ:

- Giáo xứ Kim Mai (hạt Mẫu Tâm);

- Giáo xứ Thiên Hoa (hạt Gia Nghĩa);

- Giáo xứ Thuận Tâm (hạt Chính Tòa).


* Các giáo họ:

- Giáo họ Vinh Phúc (Giáo xứ Vinh Đức - hạt Buôn Hô);

- Giáo họ Thánh Gia (Giáo xứ Phúc Lộc – hạt Đăk Mil);

- Giáo họ Long
Hưng (Giáo xứ Bù Nho – hạt Phước Long);

- Giáo họ Hra Êa Hning (Giáo xứ Kim Phát – hạt Giang Sơn).


14        23        Tr         CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN.
MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.
Lễ Trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Đnl 8,2-3.14b-16a; Tv 147,12-13.14-15.19-20; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58.

CMTC:

* Các giáo xứ:

- Giáo xứ Thánh Tâm (hạt Chính Tòa);

- Giáo xứ Phú Văn (
hạt Phước Long);

- Giáo xứ Tân Hòa (hạt Giang Sơn);

- Giáo xứ Đồng Tín (hạt Đồng Xoài);

- Giáo xứ Đức Liễu (hạt Đồng Xoài);

- Giáo xứ Nhơn Hòa (hạt Phước Long);

- Giáo xứ Vinh Hà (hạt Buôn Hô).

* Các giáo họ:

- Giáo họ Tận Hiến (Giáo xứ Thọ Thành - hạt Mẫu Tâm);

- Giáo họ Đồng Tâm (Giáo xứ Duy Hòa – hạt Mẫu Tâm).


21        1.05      X         CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Gr 20,10-13; Tv 68,8-10.14.17.33-35; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33.


28        8          X         CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
2V 4,8-11.14-16a; Tv 88,2-3.16-17.18-19; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42.
(Không cử hành Lễ Thánh Irênê, giám mục, tử đạo; Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ)
Cv 3,1-10; Tv 18, 2-3.4-5; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19).

CMTC:

* Các giáo xứ:

- Giáo xứ Nghi Lập (hạt Gia Nghĩa);

- Giáo xứ Kitô Vua (hạt Đăk Mil).


* Các giáo họ:

- Giáo họ Kim Ngọc (Giáo xứ Thiên Phước – hạt Gia Nghĩa).
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...