THÁNG MƯỜI - 2023


THÁNG MƯỜI - 2023


 


THÁNG MÂN CÔI

01 17.08  X        CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

* Các giáo xứ:  

Vinh Phước (hạt Buôn Hô);

Phúc Lộc (hạt Đăk Mil);

Thống Nhất (hạt Đồng Xoài);

Thuận Phúc (hạt Chính Tòa)
.


08   24   X       CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

* Các giáo xứ:  

Dũng Lạc (hạt Chính Tòa);

Phú Riềng (hạt Đồng Xoài);

Quảng Phúc (hạt Gia Nghĩa).


* Giáo họ Xuân Thành (Gx. Vinh An - hạt Đăk Mil).

15 01.09  X       CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

* Các giáo xứ:  

Quỳnh Ngọc (hạt Mẫu Tâm);

Bùi Phát (hạt Gia Nghĩa);

Long Điền (hạt Phước Long);

Đồng Nai (hạt Đồng Xoài);

Quảng Phú (hạt Đăk Mil).


* Các giáo họ:  

Mân Côi (Gx. Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm);

Duy Linh (Gx. Thánh Tâm - hạt Chính Tòa).


22   8     X       CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.
Khánh Nhật Truyền Giáo (Tr).

CMTC:

* Các giáo xứ:

Vinh Hòa (hạt Giang Sơn);

Nam Thiên (hạt Buôn Hô);

Mẫu Tâm (hạt Mẫu Tâm);

Phước Bình (hạt Phước Long);

Minh Hưng (hạt Đồng Xoài).29   15   X       CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

* Các giáo xứ:

Vinh Quang (hạt Buôn Hô);

Bù Đăng (hạt Đồng Xoài);

Nghi Trung (hạt Gia Nghĩa);

Chính Tâm (hạt Chính Tòa).


 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...