THÁNG SÁU - 2023


THÁNG SÁU - 2023


 


04   17   Tr      CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN.
CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng.


CMTC

* Các giáo xứ:

Kim Mai (hạt Mẫu Tâm);

Thuận Tâm (hạt Chính Tòa);

Thiên Hoa (hạt Gia Nghĩa).


*  Các giáo họ:

Vinh Phúc (Gx.
Vinh Đức - hạt Buôn Hô);

Long Hưng (Gx. Bù Nho - hạt Phước Long);

Hra Êa Hning (Gx. Kim Phát - hạt Giang Sơn);

Thanh Sơn (Gx. Vinh An - hạt Đăk Mil).


11   24   Tr      CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN.
MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.

Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

CMTC:

* Các giáo xứ: 

Thánh Tâm (hạt Chính Tòa)

Phú Văn (hạt Phước Long);


Tân Hòa (hạt Giang Sơn);

Đồng Tín (hạt Đồng Xoài);

Đức Liễu (hạt Đồng Xoài);

Nhơn Hòa (hạt Phước Long).


* Các giáo họ:

Tận Hiến (Gx. Thọ Thành - hạt Mẫu Tâm).

18 01.05  X       CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN.

CMTC:
Gh. Thánh Gia (Gx. Phúc Lộc - hạt Đăk Mil).


25   8     Tr      CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN.

CMTC:

* Các giáo họ:

Đồng Tâm (Gx Duy Hòa - hạt Mẫu Tâm);

Kim Ngọc (Gx. Thiên Phước - hạt Gia Nghĩa).


 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...