Lịch Phụng Vụ Tháng Bảy - 2019


Tháng Bảy - 2019
Tháng Năm (đ), Tháng Sáu (t) – Kỷ Hợi

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người thực thi công lý.
Xin cho những người có bổn phận thực thi công lý biết tận tụy chu toàn bổn phận và không còn những bất công đang lan tràn trên thế giới.

01  29  X  Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên.
St 18,16-33; Mt 8,18-22.

02  30  X  Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên.
St 19,15-29; Mt 8,23-27.

03  01/6  Đ  Thứ Tư. THÁNH TÔ-MA TÔNG ĐỒ, lễ kính.
Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.
GHVN: Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh, Linh mục (U1853), Tử đạo.

04  02  X  Thứ Năm Tuần XIII Thường Niên.
Thứ năm đầu tháng.
(Tr) Thánh Ê-li-sa-bet Bồ Đào Nha.
St 22,1-19; Mt 9,1-8.
GHVN: Thánh Giu-se Nguyễn Đình Uyển, Thầy giảng (U1838), Tử đạo.

05  03  X  Thứ Sáu Tuần XIII Thường Niên.
Thứ Sáu đầu tháng.
(Tr) Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a. 
St 23,1-4.19;24,1-8.62-67; Mt 9,9-13  .

06  04  X  Thứ Bảy Tuần XIII Thường Niên. 
(Tr) Thứ Bảy đầu tháng.
(Đ) Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, trinh nữ tử đạo.
St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.

07  05  X  CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 (hoặc Lc 10,1-9).

CMTC:
- Giáo xứ Duy Hòa, hạt Mẫu Tâm
- Giáo xứ Nghĩa Trung (hạt Đồng Xoài)
- Giáo họ Vinh Tân (Giáo xứ Vinh An, hạt Đăk Mil)
- Giáo họ Vinh Đức (Giáo xứ Quảng Nhiêu, hạt Buôn Hô)

GIÁO HUẤN SỐ 32
HỘI THÁNH THÁNH THIỆN NHƯ THẾ NÀO VÀ VÌ SAO
43. Tình yêu trong đó chúng ta được sinh ra trong Đức Kitô, là một tình yêu chúng ta không thể nào tự ban cho mình. Một khi được lãnh nhận, tình yêu này thanh tẩy, để cho Hội Thánh, nơi từng con cái mình, luôn luôn được biến đổi trong tình yêu của Đức Kitô cho đến khi Người nên hình nên dạng trọn vẹn nơi hết thảy chúng ta. Đây là ý nghĩa của hình ảnh Hội Thánh lữ hành, một Hội Thánh đang “trên đường hành hương” hướng đến sự hoàn hảo chung cuộc, sự hoàn hảo trong và nhờ chính tình yêu đã định hình cho Hội Thánh ngay từ đầu.
44. Cho đến lúc đó, Hội Thánh sẽ thấy cuộc lữ hành của mình là một cuộc hành hương thường xuyên đi “theo con đường sám hối và canh tân”[6] và Hội Thánh không thể, mà cũng không tự nhận mình toàn hảo, ngoại trừ của hồi môn của mình, là máu châu báu Chúa Kitô, tức là tình yêu của Người.

08  06  X  Thứ Hai Tuần XIV Thường Niên.
St 28,10-22a; Mt 9,18-26.

09  07  X  Thứ Ba Tuần XIV Thường Niên.
(Đ) Thánh Au-gut-ti-nô Zhao Rong, Linh mục và các bạn tử đạo tại Trung Hoa.
St 32,22-32; Mt 9,32-38.

10  08  X  Thứ Tư Tuần XIV Thường Niên.
St 41,55-57;42,5-7a.17-24a; Mt 10,1-7.
GHVN: Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự, Thầy giảng (U1840) và thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm Quỳnh), Trùm họ (U1840), Tử đạo.

11  09  Tr  Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên.
Thánh Bê-nê-đíc-tô, viện phụ, lễ nhớ
St 44,18-21.23b-29;45,1-5; Mt 10,7-15.

12  10  X  Thứ Sáu Tuần XIV Thường Niên.
St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.
GHVN: Thánh I-nha-xi-ô Del-ga-go Y, Giám mục (U1838); Phê-rô Hoàng Khanh, Linh mục (U1842); Anê Lê Thị Thành (Bà Đê), giáo dân (U1841), Tử đạo.

13  11  X  Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên.
(Tr) Thánh Hen-ri-cô.
St 49,29-32;50,15-26a; Mt 10,24-33.

14  12  X  CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Đnl 30,10-14; Cl 1,15-20; Lc 10,25-37.
Không cử hành lễ thánh Ca-mi-lô Len-li (Camillus de Lellis), Linh mục. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

CMTC:
- Giáo xứ Buôn Hô, hạt Buôn Hô
- Giáo xứ Phú Long, hạt Chính Tòa
- Giáo họ Nhật Hà (Giáo xứ Quảng Phúc, hạt Gia Nghĩa)
- Giáo họ Long Tân (Giáo xứ Bù Nho, hạt Phước Long)
- Giáo họ Thọ Sơn (Giáo xứ Bù Đăng, hạt Đồng Xoài)

GIÁO HUẤN SỐ 33
NGƯỜI CÔNG GIÁO CÓ TỘI CŨNG KHÔNG LÀM MẤT ĐI SỰ THÁNH THIỆN CỦA HỘI THÁNH
45. Hội Thánh đặt nền tảng nơi Đức Kitô, nghĩa là dù có tội lỗi trong Hội Thánh, thậm chí dù có tội lỗi nơi cả những thừa tác viên có chức thánh đi nữa, thì điều ấy cũng vẫn không thể vô hiệu hóa căn tính hay tính thánh thiện của Hội Thánh được, vì căn tính ấy không phải từ chúng ta mà ra, nhưng là từ Đức Kitô. Trong Cựu Ước, Dân Thiên Chúa, dân Israel, đã được xác lập bởi giao ước của họ với Thiên Chúa, và dù họ có tội lỗi lớn tới mức nào cũng không thể vô hiệu hóa ơn “được tuyển chọn” đó của họ, hay căn tính là Dân Thiên Chúa mà giao ước kia ban cho. Dù họ thế nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi họ. Bất kỳ ai gặp gỡ họ thì luôn luôn vẫn là gặp gỡ Dân Thiên Chúa, cho dù có ai trong Dân Chúa có tội lỗi đến đâu đi nữa.

15  13  Tr  Thứ Hai Tuần XV Thường Niên.
Thánh Bô-na-ven-tu-ra, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Xh 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1
GHVN: Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần, Linh mục (U1838) và thánh An-rê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), Thầy giảng (U1855), Tử đạo.

16  14  X  Thứ Ba Tuần XV Thường Niên.
(Tr) Đức Mẹ núi Ca-mê-lô.
Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.

17  15  X  Thứ Tư Tuần XV Thường Niên.
Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.

18  16  X  Thứ Năm Tuần XV Thường Niên.
Xh 3,13-20; Mt 11,28-30.
GHVN: Thánh Đa-minh Đinh Văn Đạt, quân nhân (U1839), Tử đạo.

19  17  X  Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên.
Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8.

20  18  X  Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên.
(Đ) Thánh A-pô-li-na-rê, giám mục tử đạo.
Xh 12,37-42; Mt 12,14-21.
GHVN: Thánh Giuse Maria Diaz Sanjurjo An, Giám mục (U1857), Tử đạo.

21  19  X  CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42.
Không cử hành lễ thánh Lô-ren-xô Bơ-rin-đi-xi (Brindisi), Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D2, D3), trừ lễ an táng.

CMTC:
- Giáo xứ Thiên Đăng, hạt Buôn Hô
- Giáo xứ Ea Kmar, hạt Giang Sơn
- Cộng đoàn Vinh Sơn (Giáo xứ Hương Sơn, hạt Gia Nghĩa)

GIÁO HUẤN SỐ 34
NGƯỜI CÔNG GIÁO CÓ TỘI CŨNG KHÔNG LÀM MẤT ĐI SỰ THÁNH THIỆN CỦA HỘI THÁNH (tt)
46. Sự trung thành với giao ước của Thiên Chúa cũng áp dụng cho Hội Thánh. Điều kỳ diệu của Hội Thánh là tình yêu của Chúa Kitô vốn xác lập nên Hội Thánh không thể bị tẩy xóa bởi bất kỳ tội lỗi nào của các thành phần trong Hội Thánh. Hội Thánh là một xã hội hữu hình giữa trần thế, nhưng đó là một xã hội không được xác lập bởi bất kỳ điều gì “của” trần thế. Đây là vẻ đẹp tuyệt vời của Hội Thánh. Chúng ta không phải chờ nhóm mười hai người toàn hảo được tạo lập trước đã rồi mới có thể tuyên bố là chúng ta có một Hội Thánh đáng tin cậy. Chúng ta không đặt đức tin của mình nơi đức hạnh hay sự toàn hảo của con người, nhưng chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết vì chúng ta, và nhờ máu của Ngài đã làm cho chúng ta trở nên “một giống nòi được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, một dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để công bố những kỳ công của Ngài, Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền của Ngài” (1 Pr 2, 9).

22  20  Tr  Thứ Hai. THÁNH MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA, lễ kính.
Dc 3,1-4a (hoặc 2Cr 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

23  21  X  Thứ Ba Tuần XVI Thường Niên.
(Tr) Thánh Bi-git-ta, Nữ tu.
Xh 14,21-15,1a; Mt 12,46-50.

24  22  X  Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên.
(Tr) Thánh Sa-ben Mac-lup (Sharbel Makhluf), Linh mục.
Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9.
GHVN: Thánh Giu-se Phê-nan-đet Hiền (Joseph Fernandez), Linh mục (U1838), Tử đạo.

25  23  Đ  Thứ Năm. THÁNH GIA-CÔ-BÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.
2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

26  24  Tr  Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên.
Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân Đức Trinh nữ Ma-ri-a, lễ nhớ.
Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.
GHVN: Chân phước An-rê Phú Yên, Thầy giảng (U1644), Tử đạo.

27  25  X  Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên.
Xh 24,3-8; Mt 13,24-30.

28  26  X  CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13.
GHVN: Thánh Giu-se Men-ki-o Ga-xi-a Sam-pe-đơ-rô Xuyên (Melchior Garcia Sampedro), Giám mục (U1858), Tử đạo.

CMTC:
- Giáo xứ Tình Thương, hạt Chính Tòa
- Giáo xứ Phước Sơn, hạt Phước Long
- Giáo họ Vô Nhiễm (Giáo xứ Kim Mai, hạt Mẫu Tâm)
- Giáo họ Bình Tâm (Giáo xứ Phước Bình, hạt Phước Long)
- Giáo họ Thiện Tâm (Giáo xứ Thiên Ân, hạt Gia Nghĩa)

GIÁO HUẤN SỐ 35
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM GIÁO HUẤN CỦA HỘI THÁNH
47. Hội Thánh, Mẹ chúng ta, khi thông truyền cho chúng ta một căn tính mới trong tình yêu và sự thánh thiện mà nhờ đó chính Hội Thánh được hình thành, cũng có trách nhiệm giáo huấn chúng ta, huấn luyện chúng ta ngày càng hoàn hảo hơn trong căn tính mới mà chúng ta đã lãnh nhận, không phải từ thế gian, nhưng là “từ thượng giới”. Không một thẩm quyền thế tục nào có thể xóa bỏ chức năng này, vì căn tính mà Hội Thánh nhận lãnh và thông ban, không xuất phát từ những thành tựu của thế gian, như chúng ta đã thấy, mà vượt trên các thành tựu ấy và hoàn thiện chúng. Thực ra, “bổn phận mục vụ của Huấn quyền”, hay quyền giáo huấn của Hội Thánh, “có mục đích chăm lo cho dân Chúa được kiên vững trong chân lý, một chân lý có sức giải phóng”[7].

29  27  Tr  Thứ Hai Tuần XVII Thường Niên.
Thánh nữ Mác-ta, lễ nhớ.
1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42).

30  28  X  Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên. 
(Tr) Thánh Phê-rô Kim Ngôn, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
Xh 33,7-11;34,5b-9.28; Mt 13,36-43.

31  29  Tr  Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên.
Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục, lễ nhớ.
Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.
GHVN: Thánh Phê-rô Đoàn Công Quý, Linh mục (U1859) và Thánh Em-ma-nu-en Lê Văn Phụng, Trùm họ (U1859), Tử đạo.
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...