Lịch phụng vụ THÁNG BẢY - 2020


LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY - 2020


 
 
Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho các gia đình của chúng ta: Xin cho các gia đình ngày nay được hướng dẫn, được đồng hành và dẫn dắt trong yêu thương và tôn trọng.

01 11.05  X       Thứ Tư. Am 5,14-15.21-24;  Mt 8,28-34.

02   12   X       Thứ Năm đầu tháng.
                        Am 7,10-17;  Mt 9,1-8.

03   13   Đ       Thứ Sáu đầu tháng.
                        THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
                        Ep 2,19-22;  Tv 116,1.2 ; Ga 20,24-29.

GHVN: Thánh Philipphê Phan Văn Minh (1853), linh mục, tử đạo.

Bổn mạng các cha: Nguyễn Quốc Thịnh; Nguyễn Văn Huấn, Xitô.

04   14   X       Thứ Bảy đầu tháng. Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr). Am 9,11-15;  Mt 9,14-17.
                       
GHVN:
Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển (1838) OP, thầy giảng, tử đạo.

05   15   X       CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần II.
                        Dcr 9,9-10; Tv 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14;
                        Rm 8,9.11-13;  Mt 11,25-30.
                        (Không cử hành lễ Thánh Antôn Zaccaria, linh mục (Tr)).

CMTC:
* Các giáo xứ:
   Duy Hòa (MT); Nghĩa Trung (ĐX).
* Các giáo họ: Vinh Đức (Gx. Vinh An - ĐM); Vinh Tân (Gx. Quảng Nhiêu-BH).

GIÁO HUẤN SỐ 32
ƠN HIỆP THÔNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN
Kinh Khẩn cầu Chúa Thánh Thần cũng là lời nguyện xin cho cộng đoàn được hiệp thông trọn vẹn trong mầu nhiệm Đức Kitô. “Ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần” (2 Cr 13,13) phải luôn ở với chúng ta và đem lại hiệu quả vượt ra ngoài lúc cử hành thánh lễ. Vì vậy, Hội Thánh cầu xin Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần đến để Ngài làm cho đời sống các tín hữu trở thành của lễ sống động dâng lên Thiên Chúa, nhờ sự biến đổi thiêng liêng theo hình ảnh Đức Kitô, nhờ chăm lo cho sự hợp nhất của Hội Thánh và nhờ tham dự vào sứ vụ của Hội Thánh bằng việc làm chứng và phục vụ bác ái. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1109)

06   16   X       Thứ Hai. Thánh Maria Gôretti, Trinh nữ, tử đạo (Đ). Hs 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26.
                        Tiết khí: Tiểu thử (nóng nhẹ).

07   17   X       Thứ Ba. Hs 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38.

Xin cầu nguyện cho cha:   
Giuse Lê Đức Triệu (Hoài Đức) (+1997).

08   18   X       Thứ Tư. Hs 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7.
                       
Kỷ niệm 03 năm linh mục
Cha Micae Phạm Vũ Giang Đình, OP.
 
09   19   X       Thứ Năm. Thánh Augustinô Zhao Rong,
                        linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ).
                        Hs 11,1-4.8c-9; Mt 10,7-15.

10   20   X       Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mt 10,16-23.
                       
GHVN: Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự (1840), thầy giảng và thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (1840), tử đạo.

11   21   Tr      Thứ Bảy. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. Is 6,1-8; Mt 10,24-33.
                       
Bổn mạng cộng đoàn Bênêđictô - MTG Nha Trang (Bác Ái).

12   22   X       CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần III.
                        Is 55,10-11; Tv 64,10abcd.10e-11.12-13.14;
                        Rm 8,18-23;  Mt 13,1-23 (hoặc Mt 13,1-9).
CMTC:
* Các giáo xứ: Buôn Hô (BH); Phú Long (CT).
* Các giáo họ: Nhật Hà (Gx. Quảng Phúc - GN); Long Tân (Gx. Bù Nho - PL); Thọ Sơn (Gx. Bù Đăng - ĐX).
                       
GHVN:
Thánh Ignaxiô Delgado Y (1838), OP, giám mục; thánh Phêrô Hoàng Khanh (1842), linh mục và thánh Anê Lê Thị Thành (1841), tử đạo.
                                   
Bổn mạng:
* Giáo xứ  Vinh Trung (GS).
* Giáo họ Tân Điền (Gx. Tân Lập - ĐX).
* Cộng đoàn MTG Tân Lập (Nghi Lập).

GIÁO HUẤN SỐ 33
TÓM LƯỢC VỀ PHỤNG VỤ:
CÔNG TRÌNH CỦA BA NGÔI CHÍ THÁNH
Trong phụng vụ cùa Hội Thánh,Chúa Cha được chúc tụng và tôn thờ với tư cách là nguồn mạch mọi chúc lành trong công trình tạo dựng và cứu độ; qua đó Ngài đã chúc lành cho chúng ta trong Con của Ngài để ban Thần Khí nghĩa tử cho chúng ta. Công trình của Đức Kitô trong phụng vụ mang tính bí tích bởi vì mầu nhiệm Cứu Độ của Người được quyền năng Chúa Thánh Thần làm cho hiện diện; bởi vì Thân Thể của Người là Hội Thánh cũng là bí tích (dấu chỉ và dụng cụ) nhờ đó Chúa Thánh Thần ban phát mầu nhiệm Cứu Độ; và bởi vì Hội Thánh lữ hành, qua các hành động phụng vụ của mình, được tham dự như nếm trước Phụng vụ thiên quốc.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1110, 1111)

13   23   X       Thứ Hai. Thánh Henricô (Tr).
                        Is 1,10-17; Mt 10,3411,1.
                       
Kỷ niệm 06 năm linh mục
: Cha Philipphê - Minh Nguyễn Văn Huấn

14   24   X       Thứ Ba. Thánh Camillô Lellis, linh mục (Tr)
                        Is 7,1-9; Mt 11,20-24.         

15   25   Tr      Thứ Tư. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                        Is 10,5-7.13-16;  Mt 11,25-27.      
                       
GHVN:
Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần (1838), linh mục và thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (1855), tử đạo.

Kỷ niệm 11 năm linh mục quý cha:
Phêrô Cao Tiến Hà; Phêrô Nguyễn Thái Hải; Antôn Nguyễn Văn Huynh; Simon Hoàng Kim Quang; Giuse Nguyễn Vinh Quang; Giuse Phan Văn Phúc.
 
16   26   X       Thứ Năm. Lễ Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr).
                        Is 26,7-9.12.16-19;  Mt 11,28-30. (hay lễ về Đức Mẹ: Dcr 2, 14-17; Mt 12,46-50).
                       
Bổn mạng:
Quý Cha Dòng Cát Minh; cộng đoàn Ea Bar - Nữ Tỳ Thánh Thể (Tân Lợi).

17   27   X       Thứ Sáu. Is 38,1-6.21-22.7-8;  Mt 12,1-8.

Kỷ niệm 13 năm linh mục quý cha:
Phêrô Hoàng Khắc Dũng; Giuse Phạm Tấn Hùng; GB. Nguyễn Quốc Hưng; Phêrô Phạm Bá Huỳnh; Giuse Vũ Ngọc Nguyên; Phêrô Trần Bảo Ninh; GB. Hoàng Minh Tâm; Phêrô Nguyễn Đức Tuyên.

18   28   X       Thứ Bảy. Mk 2,1-5;  Mt 12,14-21.
                       
GHVN: Thánh Đa Minh Đinh Văn Đạt (1839), tử đạo.
                       
Xin cầu nguyện cho cha
                 
                        Ernest Nguyễn Văn Nhường (+2001)

19   29   X       CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần IV.
                             Kn 12,13.16-19;  Tv 85,5-6.9-10.15-16a;
                             Rm 8,26-27;  Mt 13,24-43(hoặc Mt 13,24-30).
  
CMTC
:
   * Các giáo xứ:
      Thiên Đăng (BH); Êa Kmar (GS).
   Cộng đoàn Vinh Sơn (Hương Sơn).

GIÁO HUẤN SỐ 34
TÓM LƯỢC VỀ PHỤNG VỤ:
CÔNG TRÌNH CỦA BA NGÔI CHÍ THÁNH (TT)
Sứ vụ của Chúa Thánh Thần trong phụng vụ của Hội Thánh là chuẩn bị cho cộng đoàn gặp gỡ Đức Kitô; là nhắc nhớ và làm tỏ hiện Đức Kitô cho đức tin của cộng đoàn; là nhờ quyền năng biến đổi của Ngài, làm cho công trình cứu độ của Đức Kitô hiện diện và tác động trong hiện tại, và làm cho hồng ân hiệp thông được sinh hoa kết quả trong Hội Thánh.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1112)

20   30   X       Thứ Hai. Thánh Apôllinarê, giám mục,
                        tử đạo (Đ). Mk 6,1-4.6-8;  Mt 12,38-42.
                       
GHVN:
Thánh Giuse Diaz Sanjurio An (1857), giám mục OP, tử đạo.

21 1.6     X       Thứ Ba. Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
                        Mk 7,14-15.18-20;  Mt 12,46-50.
  
Xin cầu nguyện cho cha
                        Giuse Nguyễn Văn Mạnh (+1970)

22   2     Tr      Thứ Tư. THÁNH NỮ MARIA MAGĐALÊNA,
                        Lễ kính.
                        Dc 3,1-4a hay 2Cr 5,14-17; Tv 62,2abc.2d-4.5-6.8-9; Ga 20,1-2.11-18.
                        Tiết khí: Đại thử (nóng oi).

23   3     X       Thứ Năm. Lễ thánh Birgitta, nữ tu (Tr).
                        Gr 2,1-3.7-8.12-13;  Mt 13,10-17.

24   4     X       Thứ Sáu. Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr). Gr 3,14-17;  Mt 13,18-23.
                       
GHVN:
Thánh Giuse Fernander Hiền (1838), OP, Linh mục, tử đạo.
                       
Xin cầu nguyện cho cha
     
Gioan Hồ Hán Thanh (+1997)

25   5     Đ       Thứ Bảy. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
                        2Cr 4,7-15; Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6;   
                        Mt 20,20-28.
                       
Bổn mạng Cha Phạm Xuân Lương.

26   6     X       CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần I.
                        1V 3,5.7-12;
                        Tv 118,57.72.76-77.127-128.129-130;
                         Rm 8,28-30; Mt 13,44-52 (hoặc Mt 13,44-46).
                        (Không cử hành lễ Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ).
                                          
CMTC:

* Các giáo xứ: Tình Thương (CT); Phước Sơn (PL).
* Các giáo họ: Vô Nhiễm (Gx. Kim Mai - MT); Bình Tâm (Gx. Phước Bình - PL); Thiện Tâm (Gx. Thiên Ân – GN).
                       
Bổn mạng

* Giáo họ Êa Tân (Gx. Phú Lộc - BH).
* Cộng đoàn MTG – ĐL (Kim Phát-GS).
                              
GHVN: Chân phước Anrê Phú Yên (1644), thầy giảng: người chứng thứ I, vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam.                                 

Kỷ niệm 15 năm linh mục quý cha:

Fx. Hoàng Văn Chương; Phêrô Đỗ Đình Dục; Giuse Phan Quảng Đại; Giuse Trần Ngọc Đại; Antôn Hồ Quang Hải; Vinh sơn Mai Văn Hòa; Giuse Phùng Quốc Hiếu; Phêrô Nguyễn Minh Huân; GB. Nguyễn Văn Liêm; Fx. Trần Hồng Linh; Giuse Trịnh Minh Thanh; Đa Minh Trần Đình Thăng; Đa Minh Lê Văn Thế; Phêrô Nguyễn Hùng Tiến; Giuse Bùi Văn Trường; Antôn Lê Anh Tuấn; Giuse Huỳnh Ngọc Vũ; GB. Trần Thượng Uyển.

GIÁO HUẤN SỐ 35
MÀU NHIỆM VƯỢT QUA
TRONG CÁC BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH
Toàn bộ đời sống phụng vụ của Hội Thánh xoay quanh Hy tế Thánh Thể và các bí tích (x. Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 6). Trong Hội Thánh có bảy bí tích : Rửa Tội, Thêm Sức hay Xức Dầu Thánh, Thánh Thể, Thống Hối, Xức Dầu Bệnh Nhân, Truyền Chức Thánh và Hôn Phối (x. Công Đồng Lyon II ; Công Đồng Florentinô ; Công Đồng Triđentinô). Trong mục này, sẽ bàn đến đặc tính chung về tín lý của bảy bí tích của Hội Thánh. Những đặc tính chung về việc cử hành và những điểm đặc thù của từng bí tích chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ở những giáo huấn sau.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1113)

27   7     X       Thứ Hai. Gr 13,1-11; Mt 13,31-35.

28   8     X       Thứ Ba. Gr 14,17-22; Mt 13,36-43.
                       
GHVN: Thánh Giuse Melchior Garcia Sampedro Xuyên (1858), OP, giám mục, tử đạo.
                       
Kỷ niệm 13 năm linh mục
                        Cha Giuse Nguyễn Văn Nhiệm.

29   9     Tr      Thứ Tư.  Thánh Nữ Martha. Lễ nhớ.
                        1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 hay Lc 10,38-42.

30   10   X       Thứ Năm. Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
                        Gr 18,1-6; Mt 13,47-53.

31   11   Tr      Thứ Sáu. Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ. Gr 26,1-9; Mt 13,54-58.
                       
GHVN:
Thánh Phêrô Đoàn Công Quý (1859), linh mục và thánh Emmanuel Lê Văn Phụng (1859), tử đạo.
 

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...