Lịch Phụng Vụ Tháng Chín - 2019


Tháng Chín - 2019
Tháng Tám (đ), Tháng Chín (t) – Kỷ Hợi

Ý cầu nguyện
Cầu cho các nhà chính trị, khoa học và kinh tế.
Xin cho các nhà chính trị, khoa học và kinh tế hợp tác với nhau để bảo vệ biển khơi và đại dương.

01  03  X  CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Hc 3,17-18.20.28-29; Hr 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14.

CMTC:
- Giáo xứ Buôn Hằng, hạt Chính Tòa
- Giáo xứ Đồng Tâm, hạt Đồng Xoài

GIÁO HUẤN SỐ 40
CHỌN SỰ SỐNG
Thiên Chúa có lý do để dựng nên ta.

02  04  X  Thứ Hai Tuần XXII Thường Niên. 
Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc.
1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.

03  05  Tr  Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên.
Thánh Grê-gô-ri-ô Cả, Giáo hoàng,  Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.

04  06  X  Thứ Tư Tuần XXII Thường Niên.
GHVN: Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh, Trùm họ (U1838), Tử đạo.
Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

05  07  X  Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên.
Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.
Thứ năm đầu tháng.

06  08  X  Thứ Sáu Tuần XXII Thường Niên.
Thứ Sáu đầu tháng.
Cl 1,15-20; Lc 5,33-39.
GHVN: Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự, Linh mục (U1838), Tử đạo.

07   09  X  Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên.
Thứ Bảy đầu tháng.
Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.

08  10  X  CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33.
Không cử hành lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.

CMTC:
- Giáo xứ Thuận Hòa, hạt Chính Tòa
- Giáo họ Tân Điền (Giáo xứ Tân Lập, hạt Đồng Xoài)
- Giáo họ Suối Minh (Giáo xứ Long Điền, hạt Phước Long)
- Giáo họ Nhơn Lý (Giáo xứ Phước Quả, hạt Phước Long)

GIÁO HUẤN SỐ 41
SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TA LÀ PHỤC VỤ CHO SỰ SỐNG TOÀN DIỆN

09  11  X  Thứ Hai Tuần XXIII Thường niên.
(Tr) Thánh Phê-rô Cơ-la-ve (Claver), Linh mục.
Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11.

10  12  X  Thứ Ba Tuần XXIII Thường niên.
Cl 2,6-15; Lc 6,12-19.

11  13  X  Thứ Tư Tuần XXIII Thường niên.
Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.

12  14  X  Thứ Năm Tuần XXIII Thường niên.
(Tr) Danh Thánh Đức Ma-ri-a.
Cl 3,12-17; Lc 6,27-38.

13  15  Tr  Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên.
Thánh Gio-an Kim Khẩu, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
1Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42.

14  16   Đ  Thứ Bảy. SUY TÔN THÁNH GIÁ, lễ kính.
Ds 21,4b-9 (hoặc Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.

15  17   X  CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 (hoặc Lc 15,1-10).
Không cử hành lễ Đức Mẹ sầu bi.

CMTC:
- Giáo xứ Hòa Nam, hạt Mẫu Tâm
- Giáo họ Sơn Giang (Giáo xứ Nhơn Hòa, hạt Phước Long)
- Giáo họ Thanh Lâm (Giáo xứ Vinh An, hạt Đăk Mil)
- Giáo họ Trung Kiên (Giáo xứ Phú Văn, hạt Phước Long)

GIÁO HUẤN SỐ 42
SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TA LÀ PHỤC VỤ CHO SỰ SỐNG TOÀN DIỆN (tt)

16  18  Đ  Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên.
Thánh Co-nê-li-ô, Giáo hoàng, và thánh Sip-ri-a-nô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.
1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.

17  19  X  Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên.
(Tr) Thánh Rô-béc-tô Ben-lác-mi-nô (Robert Bellarmine), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.
GHVN: Thánh Em-ma-nu-en Nguyễn Văn Triệu, Linh mục (U1798), Tử đạo

18  20  X  Thứ Tư Tuần XXIV Thường Niên.
1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.
GHVN: Thánh Đa-minh Vũ (Phan) Đức Trạch, Linh mục (U1840), Tử đạo.

19  21  X  Thứ Năm Tuần XXIV Thường Niên.
(Đ) Thánh Gia-nu-a-ri-ô (Januarius), Giám mục, Tử đạo.
1Tm 4,12-16; Lc 7,36-50.

20  22  Đ  Thứ Sáu Tuần XXIV Thường Niên.
Thánh An-rê Kim Te-gon, Phaolô Chong Ha-sang và các bạn Tử đạo tại Triều Tiên, lễ nhớ. 
1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.
GHVN: Thánh Gio-an Sác-lơ Cô-nây Tân (Jean Charles Cornay), Linh mục (U1837), Tử đạo.

21  23  Đ  Thứ Bảy. THÁNH MÁT-THÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ TIN MỪNG, lễ kính.
Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
GHVN: Thánh Phan-xi-cô Jac-ca Phan (Francois Jaccard), Linh mục (U1838) và thánh Tô-ma Trần Văn Thiện, Chủng sinh (U1838), Tử đạo.

22  24  X  CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 (hoặc Lc 16,10-13).

CMTC:
- Giáo xứ Công Chính, hạt Buôn Hô
- Giáo xứ An Bình, hạt Phước Long

GIÁO HUẤN SỐ 43
SỐNG NHƯ MỘT DÂN THIỂU SỐ BIẾT SÁNG TẠO

23  25  Tr  Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên.
Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na (Thánh Piô Năm dấu), Linh mục, lễ nhớ.
Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

24  26  X  Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên.
Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

25  27  X  Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên.
Er 9,5-9; Lc 9,1-6.

26  28  X  Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên.
(Đ) Thánh Cót-ma (Comas) và Thánh Đa-mi-a-nô (Damianus), Tử đạo.
Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.

27  29  Tr  Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên.
Thánh Vi-xen-tê Phao-lô [Vincent de Paul], Linh mục, lễ nhớ.
Kg 1,15b-2,9; Lc 9,18-22.

28  30  X  Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên.
(Đ) Thánh Ven-xet-lao, tử đạo.
(Đ) Thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn, tử đạo.
Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.

29  01/9  X  CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31. 
Không cử hành lễ các Tổng lãnh thiên thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en, Ra-pha-en.

CMTC:
- Giáo xứ Công Chính, hạt Buôn Hô
- Giáo xứ An Bình, hạt Phước Long

GIÁO HUẤN SỐ 44
SỐNG NHƯ MỘT DÂN THIỂU SỐ BIẾT SÁNG TẠO (tt)

30  02  Tr  Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên.
Thánh Giê-rô-ni-mô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Dcr 8,1-8; Lc 9,46-50. 
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...