Lịch Phụng Vụ Tháng Hai - 2020


Lịch Phụng Vụ Tháng Hai - 2020

 

Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho mọi người biết lắng nghe tiếng kêu cứu của những người di dân. Xin cho tiếng kêu cứu của những anh chị em di dân, nạn nhân của tội ác buôn người, được lắng nghe và quan tâm giúp đỡ.
 
01 08.01  X       Thứ Bảy đầu tháng.
2Sm 12,1-7a,10-17;  Mc 4,35-41.

02   09   Tr      CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.
DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính.  
Ml 3,1-4;  Tv 23,7.8.9.10; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).  
           
CMTC:
* Các giáo xứ:
Hưng Đạo (MT); Thổ Hoàng (ĐM); Đức Lệ (ĐM).
* Các giáo họ:
Êa Uy (Gx. Buôn Hằng –
CT); Tân Thành (Gx. Tân Hưng - ĐX).
 
Kỷ niệm 43 năm linh mục
Cha Fx. Phạm Bá Lễ.

GIÁO HUẤN SỐ 10

MẦU NHIỆM VƯỢT QUA TRONG THỜI ĐẠI CỦA HỘI THÁNH:
CHÚA CHA, NGUỒN MẠCH VÀ CÙNG ĐÍCH CỦA PHỤNG VỤ

“Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi trời, Ngài đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, Ngài đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Ngài, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Ngài. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Ngài, Ngài đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Chúa Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Ngài ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu” (Ep 1,3-6).
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1077)
 
 
03   10   X       Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. Thánh Blasiô, giám mục (Đ). tử đạo. Thánh Ansgariô, giám mục (Tr).
2Sm 15,13-14.3016,5-13a;  Mc 5,1-20.
 
Kỷ niệm 14 năm linh mục quý cha:
Cha Vinh Sơn Ngô Văn Hùng.
Cha Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu, SVD.

04   11   X       Thứ Ba.
2Sm 18,9-10.14b.24-25a.3119,3;  Mc 5,21-43.

Tiết khí: Lập xuân (bắt đầu mùa xuân)
 
05   12   Đ       Thứ Tư. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo (Đ) Lễ nhớ.
2Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6.

06   13   Đ       Thứ Năm đầu tháng. Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo (Đ) Lễ nhớ.
1V 2,1-4.10-12;  Mc 6,7-13.

Kỷ niệm 10 năm linh mục
Cha Luca Vũ Đình Lưu, Xitô PS.

07   14   X       Thứ Sáu đầu tháng.
Hc 47,2-13; Mc 6,14-29.

08   15   X       Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr).
1V 3,4-13;  Mc 6,30-34.

09   16   X       CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Is 58,7-10;  Tv 111,4-5.6-7.8a và 9;
1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16.
                       
CMTC: Giáo xứ Êa Tul (BH).
 
GIÁO HUẤN SỐ 11

CHÚA CHA, NGUỒN MẠCH VÀ CÙNG ĐÍCH CỦA PHỤNG VỤ (TT)

“Chúc lành” là hành động thần linh ban sự sống, và nguồn gốc của hành động này là Chúa Cha. Việc chúc lành của Ngài vừa là một lời nói vừa là một hồng ân. Khi áp dụng cho con người, từ này có nghĩa “chúc tụng”, nghĩa là tôn thờ và tạ ơn Đấng Tạo Hoá của mình.

Từ lúc khởi đầu cho đến lúc cùng tận thời gian, toàn bộ công trình của Thiên Chúa đều là chúc lành. Từ bài thơ phụng vụ về cuộc tạo dựng đầu tiên cho đến những thánh ca về thành Giêrusalem thiên quốc, các tác giả được linh hứng đều loan báo chương trình cứu độ như một lời chúc lành triền miên của Thiên Chúa.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1078, 1079)

10   17   Tr      Thứ Hai. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ.
1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.

11   18   X       Thứ Ba. Lễ Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân.
1V 8,22-23.27-30; Mc 7,1-13
(hoặc lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c;  Ga 2,1-11)
                       
Bổn mạng
Giáo họ Lộ Đức (Gx. Phú Long - CT).

12   19   X       Thứ Tư.
1V 10,1-10; Mc 7,14-23.

13   20   X       Thứ Năm.
1V 11,4-13; Mc 7,24-30.
GHVN: Thánh Phaolô Lê Văn Lộc (1859), linh mục, tử đạo.

14   21   Tr      Thứ Sáu. Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ.
1V 11,29-32–12,19; Mc 7,31-37.
                       
Xin cầu nguyện cho:
+ Đức Cố Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa (+2017) Nguyên Giám quản Gp. Ban Mê Thuột.
+ Cha Anrê Lê Trần Bảo (+2017).

15   22   X       Thứ Bảy.
1V 12,26-32–13,33-34; Mc 8,1-10.

16   23   X       CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Hc 15,16-21;  Tv 118,1-2.4-5.17-18.33-34; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37
(hay Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37).
                       
CMTC:
Giáo xứ Vinh Trung (GS).

GIÁO HUẤN SỐ 12

CHÚA CHA, NGUỒN MẠCH VÀ CÙNG ĐÍCH CỦA PHỤNG VỤ (TT)

Từ lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã chúc lành cho các sinh vật, đặc biệt cho người nam và người nữ. Giao ước với ông Noê và với tất cả mọi sinh vật canh tân lời chúc lành sinh sôi nảy nở này, bất chấp tội lỗi của con người đã khiến đất đai “bị chúc dữ”. Nhưng khởi từ tổ phụ  Abraham, lời chúc lành của Thiên Chúa mới đi sâu vào lịch sử loài người, một lịch sử đang hướng về cõi chết, để làm cho nó tiến về cõi sống, tiến về nguồn mạch của nó : nhờ đức tin của “cha các kẻ tin”, người đã đón nhận lời chúc lành, mà lịch sử cứu độ được khởi đầu.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1080)

17   24   X       Thứ Hai. Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria (Tr).
Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.

18   25   X       Thứ Ba.
Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.
 
Bổn mạng cộng đoàn Phanxicô Régis TH Truyền giáo thánh Vinh Sơn, (Đăk Song).

19   26   X       Thứ Tư.
Gc 1,19-27; Mc 8,22-26.
                       
Xin cầu nguyện cho cha

Fx. Vũ Cát Đại (+1991).
                       
Tiết khí: Vũ thủy (mưa ẩm)

20   27   X       Thứ Năm.
Gc 2,1-9; Mc 8,27-33.

21   28   X       Thứ Sáu. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Gc 2,14-24.26; Mc 8,34–9,1.

22   29   Tr      Thứ Bảy. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính.
1 Pr 5,1-4;  Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; Mt 16,13-19.
 
Kỷ niệm 03 năm linh mục cha:
Đa Minh Maria Nguyễn Đức Hùng, O.Carm.

23 01.02  X       CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Lv 19,1-2.17-18; Tv 102,1-2.3-4.8.10.12-13; 1Cr 3,16-23;  Mt 5,38-48.
(Không cử hành lễ Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ).
 
GIÁO HUẤN SỐ 13

CHÚA CHA, NGUỒN MẠCH VÀ CÙNG ĐÍCH CỦA PHỤNG VỤ (TT)

Những lời chúc lành của Thiên Chúa được bày tỏ qua các biến cố kỳ diệu và có ý nghĩa cứu độ: đó là việc sinh hạ Isaác, việc xuất hành ra khỏi Ai Cập (Vượt Qua và Xuất Hành), việc trao ban Đất Hứa, việc tuyển chọn
 
Đavít, sự hiện diện của Thiên Chúa trong Đền Thờ, cuộc lưu đày có ý nghĩa thanh luyện và sự hồi hương của “ít người còn sót lại”. Lề Luật, các Tiên tri và các Thánh vịnh, dệt nên phụng vụ của dân Chúa chọn, vừa nhắc nhớ những lời chúc lành của Thiên Chúa, vừa đáp lại những lời chúc lành đó bằng những câu ca ngợi và chúc tụng tạ ơn. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1081)

24   02   X       Thứ Hai.
Gc 3,13-18; Mc 9,14-29.

Xin cầu nguyện cho cha
JB. Nguyễn Đăng Khoa (+1986).

25   03   X       Thứ Ba.
Gc 4,1-10; Mc 9,30-37.

CẦN LƯU Ý:

MÙA CHAY

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng, lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa Nhật IV này (CE 41; 252; 300).

2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV số 238-239).

2) Thánh lễ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

3) Trong thánh lễ và CGKPV, bỏ không đọc Hallêluia mỗi khi gặp.

4) Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa”
(TE DEUM) và Kinh Vinh Danh.
         
5) Khi cử hành bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (CM, số 32).
 
26   04   Tm    Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV.
Ge 2,12-18; Tv 50, 3-4.5-6a.12-13.14 và 17; 2Cr 5,20–6,2;  Mt 6,1-6.16-18.

* VỀ LUẬT GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT

a. Giáo Luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”.

b. Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97 khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thanh niên”.

c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật điều 1252).

* VỀ VIỆC LÀM PHÉP VÀ XỨC TRO

a. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép năm trước.
 
b. Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép tro và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.

c. Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng Vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện các tín hữu.
      
d. Ở Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.
 
Xin cầu nguyện cho cha
Antôn Đỗ Văn Tài (+2011).

27   05   Tm    Thứ Năm sau lễ Tro.
Đnl 30,15-20;  Lc 9,22-25.
                       
Xin cầu nguyện cho cha

Fx. Nguyễn Từ Tiến Dũng (+2009).

28   06   Tm     Thứ Sáu sau lễ Tro.
Is 58,1-9a;  Mt 9,14-15.

29   07   Tm    Thứ Bảy sau lễ Tro.
Is 58,9b-14;  Lc 5,27-32.
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...