Lịch Phụng Vụ Tháng Mười - 2019


Tháng Mười - 2019
Tháng Chín (t), Tháng Mười (t) – Kỷ Hợi

Ý cầu nguyện
Cầu xin Chúa Thánh Thần.
Xin cho hơi thở của Chúa Thánh Thần khai sinh một mùa xuân truyền giáo mới trong Giáo Hội.

THÁNG MÂN CÔI
“Kinh Mân côi, dù rõ ràng gắn liền với Đức Maria, chủ yếu là một lời kinh lấy Đức Kitô làm trung tâm. Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin Mừng, mà ta có thể gọi là một bản tóm lược. Qua lời kinh ấy vang vọng lại lời kinh của Đức Maria, kinh Magnificat ca ngợi việc Nhập thể và cứu chuộc đã khởi sự trong cung lòng trinh khiết của ngài. Với Kinh mân côi, dân Kitô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Đức Kitô và kinh nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người.
Qua Kinh mân côi các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế” (Tông Thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ngày 16.10.2002, số 1).
Những ai lần hạt chung (trong nhà thờ, trong nhà nguyện, trong gia đình) thì được hưởng một ơn đại xá; còn trong các trường hợp khác thì được hưởng một ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 17).

01  03  Tr  Thứ Ba.
THÁNH TÊ-RÊ-SA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH, QUAN THẦY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, lễ kính.
Is 66,10-14c; Mt 18,1-5.

02  04  Tr  Thứ Tư Tuần XXVI Thường niên.
Các Thiên thần hộ thủ, lễ nhớ
Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10. 

03  05  X  Thứ Năm Tuần XXVI Thường niên.
Thứ năm đầu tháng.
Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12.

04  06  Tr  Thứ Sáu Tuần XXVI Thường Niên.
Thánh Phan-xi-cô thành At-si-si, lễ nhớ.
Thứ Sáu đầu tháng.
Br 1,15-22; Lc 10,13-16.

05  07  X  Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên.
Thứ Bảy đầu tháng.
Br 4,5-12.27-29; Lc 10,17-24.

06  08  X  CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Kb 1,2-3;2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10.
(Tr) Hôm nay tùy theo nhu cầu mục vụ có thể cử hành Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi (HĐGMVN, 4/1991).
Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.
GHVN: Thánh Phan-xi-cô Nguyễn Văn Trung, Cai đội (U1858), Tử đạo.
Không cử hành lễ thánh Bơ-ru-nô (Bruno), Linh mục.

CMTC:
- Giáo xứ Dũng Lạc, hạt Chính Tòa
- Giáo xứ Phú Riềng, hạt Đồng Xoài
- Giáo xứ Quảng Phúc, hạt Gia Nghĩa
- Giáo họ Xuân Thành (Giáo xứ Vinh An, hạt Đăk Mil)

GIÁO HUẤN SỐ 45
SỐNG NHƯ MỘT DÂN THIỂU SỐ BIẾT SÁNG TẠO (tt)

07  09  Tr  Thứ Hai Tuần XXVII Thường Niên.
Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ.
Cv 1,12-14; Lc 1,26-38.  

08  10  X  Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên.
Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.

09  11  X  Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên.
(Đ) Thánh Đi-ô-ni-xi-ô [Dionysius] Giám mục và các bạn Tử đạo.
(Tr) Thánh Gio-an Lê-ô-nac-đi, Linh mục).
Gn 4,1-11; Lc 11,1-4.

10  12  X  Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên.
Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13.

11  13  X  Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên.
(Tr) Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII.
Ge 1,13-15;2,1-2; Lc 11,15-26.
GHVN: Thánh Phê-rô Lê Tuỳ, Linh mục (U1833), Tử đạo.

12  14  X  Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên.
Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.

13  15  X  CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19.

CMTC:
- Giáo xứ Quỳnh Ngọc, hạt Mẫu Tâm
- Giáo xứ Bùi Phát, hạt Gia Nghĩa
- Giáo xứ Long Điền, hạt Phước Long
- Giáo xứ Đồng Nai, hạt Đồng Xoài
- Giáo họ Mân Côi (Giáo xứ Tân Lợi, hạt Mẫu Tâm)
- Giáo họ Duy Linh (Giáo xứ Thánh Tâm, hạt Chính Tòa)
- Giáo xứ Quảng Phú, hạt Đăk Mil

GIÁO HUẤN SỐ 46
TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ NHỮNG NHÀ TRUYỀN GIÁO

14  16   X  Thứ Hai Tuần XXVIII Thường Niên.
(Đ) Thánh Ca-lit-tô I (Callistus I), Giáo hoàng, Tử đạo.
Rm 1,1-7; Lc 11,29-32.

15  17  Tr  Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên.
Thánh Tê-rê-sa Giê-su (thành Avila), Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.

16  18  X  Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên.
(Tr) Thánh Hec-vic (Hedwig), Nữ tu.
(Tr) Thánh Ma-ga-ri-ta Ma-ri-a A-la-côc (Alacoque), Trinh nữ.
Rm 2,1-11; Lc 11,42-46.

17  19  Đ  Thứ Năm Tuần XXVIII Thường Niên.
Thánh I-nha-xi-ô thành An-ti-ô-ki-a, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.
Rm 3,21-30a; Lc 11,47-54.
GHVN: Thánh Phan-xi-cô I-si-đô-rô Ga-de-lin  Kính (Francois Isidore Gagelin), Linh mục (U1833), Tử đạo.

18  20  Đ  Thứ Sáu. THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG, lễ kính.
Có thể cử hành lễ an táng.
2Tm 4,10-17b; Lc 10,1-9.

19  21  X  Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên.
(Đ) Thánh Gioan Bơ-rê-bớp, và Thánh I-xa-ác Gio-gơ, linh mục và các bạn, tử đạo.
(Tr) Thánh Phaolô Thánh giá, linh mục.
(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy.
Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.

20  22  X  CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Khánh Nhật Truyền Giáo.
Hôm nay là ngày truyền giáo trong cả Hội Thánh; các giáo hữu hãy tận tâm hợp ý cầu nguyện và dâng việc lành phúc đức, góp phần mở Nước Chúa cứu rỗi linh hồn anh chị em. 
Xh 17,8-13; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8.
Có thể cử hành Thánh lễ Cầu Cho Việc Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc (Trong Sách Lễ Rôma).

Lưu ý: Góp quỹ truyền giáo về Tòa Giám mục

CMTC:
- Giáo xứ Vinh Hòa, hạt Giang Sơn
- Giáo xứ Nam Thiên, hạt Buôn Hô
- Giáo xứ Mẫu Tâm, hạt Mẫu Tâm
- Giáo xứ Phước Bình, hạt Phước Long
- Giáo họ Minh Hưng (Giáo xứ Bù Đăng, hạt Đồng Xoài)

GIÁO HUẤN SỐ 47
TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ NHỮNG NHÀ TRUYỀN GIÁO (tt)

21  23  X  Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên.
Rm 4,20-25; Lc 12,13-21.

22  24  X  Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên.
(Tr) Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II.
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.

23  25  X  Thứ Tư Tuần XXIX Thường Niên.
(Tr) Thánh Gio-an thành Ca-pit-tra-nô (Capistrano), Linh mục).
Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.
GHVN: Thánh Phao-lô Tống Viết Bường, Quan thị vệ (U1833), Tử đạo.

24  26  X  Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên.
(Tr) Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-ret (Claret), Giám mục.
Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.
GHVN: Thánh Giu-se Lê Đăng Thị, Cai đội, chưởng vệ (U1860), Tử đạo.

25  27  X  Thứ Sáu Tuần XXIX Thường Niên.
Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.

26  28  X  Thứ Bảy Tuần XXIX Thường Niên.
Rm 8,1-11; Lc 13,1-9.

27  29  X  CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Hc 35,12-14.16-18; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14.

CMTC:
- Giáo xứ Vinh Quang, hạt Buôn Hô
- Giáo xứ Bù Đăng, hạt Đồng Xoài
- Giáo xứ Nghi Trung, hạt Gia Nghĩa
- Giáo họ Giuse (Giáo xứ Thánh Tâm, hạt Chính Tòa)

GIÁO HUẤN SỐ 48
HỘI THÁNH TẠI GIA SẼ NÊN TRỌN VẸN TRONG SỨ MỆNH TIẾN TỚI HỘI THÁNH HOÀN VŨ

28  01/10  Đ  Thứ Hai. THÁNH SI-MON VÀ THÁNH GIU-ĐA, TÔNG ĐỒ, lễ kính.
Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.
GHVN: Thánh Gioan Đoàn Viết Đạt, Linh mục (U1798), Tử đạo.

29  02  X  Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên.
Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.

30  03  X  Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên.
Rm 8,26-30; Lc 13,22-30.

31  04  X  Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên.
Rm 8,31b-39; Lc 13,31-35.
(Tr) Chiều: Lễ Vọng CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng.
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...