Lịch phụng vụ Tháng Mười Hai - 2020

Xin cho những ai đang nỗ lực diễn tả và trình bày đức tin tìm ra ngôn ngữ phù hợp với thời đại trong việc đối thoại với các tôn giáo.Lịch phụng vụ Tháng Mười Hai - 2020


THÁNG MƯỜI HAI - 2020

 
Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho đời sống cầu nguyện: Xin cho mối liên hệ cá nhân với Đức Giêsu Kitô được Lời Chúa và đời sống cầu nguyện dưỡng nuôi.

NIÊN LỊCH PHỤNG VỤ 2020-2021

THÁNG 11.2020

DL ÂL  Màu lễ phục          
29 15.10  Tm   CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Chúa nhật: NĂM B.
                        Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7.
                        Tv 79,2ac.3b.15-16.18-19.
                        1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37.                 
                                      Trong các Chúa Nhật Mùa Vọng, không được cử hành thánh lễ an táng.

30   16   Đ       Thứ Hai. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ.
                        Lễ kính.
tu dao                        Rm 10, 9-18; Tv 18,2-3.4-5;  Mt 4,18-22.
                        GHVN: Thánh Giuse Marchand-Du
                      (1838), MEP, linh mục,tử đạo.
 
THÁNG 12.2020

01   17   Tm    Thứ Ba. Is 11,1-10; Lc 10,21-24.

02   18   Tm     Thứ Tư. Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

03   19   Tr      Thứ Năm đầu tháng.
                        THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. (AC 59, 8c).
1Cr 9,16-19.22-23;  Tv 116,1.2; Mc 16,15-20.

04   20   Tm    Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
                        Is 29,17-24; Mt 9,27-31.

05   21   Tm    Thứ Bảy đầu tháng.
                        Is 30,19-21.23-26; Mt 9,3510,1.6-8.

06   22   Tm    CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.
                        Thánh vịnh tuần II.  
                        Is 40,1-5.9-11; Tv 84,9ab-10.11-12.13-14;
                        2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8.
tu dao                        (Không cử hành lễ thánh Nicôla, gm)
                        GHVN: Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang (1861), OP, thầy giảng, tử đạo.

07   23   Tr      Thứ Hai. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                        Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

08   24   Tr      Thứ Ba. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).  
                        St 3,9-15.20;  Tv 97,1.2-3ab.3cd-4;
                        Ep 1,3-6.11-12;  Lc 1,26-38.

09   25   Tm     Thứ Tư. Thánh Gioan Điđacô (Tr).
                        Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

10   26   Tm    Thứ Năm. Is 41,13-20; Mt 11,11-15.

11   27   Tm    Thứ Sáu. Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr).
                       Is 48,17-19; Mt 11,16-19.                                  
 
12   28   Tm    Thứ Bảy. Đức Mẹ Guađalupê (Tr).
                        Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.
                        (hay lễ về Đức Mẹ:
tu dao                        Is 7,10-14; 8,10c;  Lc 1,39-47).
                        GHVN: Thánh Simon Phan Đắc Hòa (1840), tử đạo.

13   29   Tm    CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.
                               Thánh vịnh tuần III.
                        Is 61,1-2a.10-11; Lc 1,46-48.49-50.53-54;
                        1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28.
                               Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
                               (Không cử hành lễ thánh Lucia, trinh nữ, tđ)

14 1.11 Tr      Thứ Hai. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ
                        Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27.

15   2     Tm    Thứ Ba. Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32.

16   3     Tm    Thứ Tư. Is 45,6b-8.18.21b-25; Lc 7,19-23.

17   4     Tm    Thứ Năm. St 49,2.8-10;  Mt 1,1-17.

18   5     Tm    Thứ Sáu. Gr 23,5-8;  Mt 1,18-24.

tu dao                        GHVN: Thánh Phêrô Trương Văn Đường (1838), thầy giảng; thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ (1838), thầy giảng và thánh Phêrô Vũ Văn Truật (1838), thầy giảng, tử đạo.

19   6     Tm    Thứ Bảy. Tl 13,2-7.24-25a;  Lc 1,5-25.
tu dao                        GHVN: Thánh Fx. Hà Trọng Mậu (1839), OP, thầy giảng; thánh Đa Minh Bùi Văn Úy (1839), OP, thầy giảng; thánh Aug. Nguyễn Văn Mới (1839), giáo dân Đa Minh; thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ (1839), giáo dân; thánh Steph. Nguyễn Văn Vinh (1839), giáo dân Đa Minh, tử đạo.

20   7     Tm    CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.
                        Thánh vịnh tuần IV.
                        2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16;
                        Tv 88,2-3.4-5.27 và 29;
                        Rm 16,25-27;  Lc 1,26-38.

21   8     Tm    Thứ Hai. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
                        Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.
tu dao                        GHVN: Thánh Phêrô Trương Văn Thi (1839), linh mục và thánh Anrê Trần An Dũng (1839), linh mục, tử đạo.

22   9     Tm    Thứ Ba. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

23   10   Tm    Thứ Tư. Thánh Gioan Kêty, linh mục
tu dao                        Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.
                                    GHVN: Thánh Jean Théophane Vénard Ven (1860), MEP, linh mục, tử đạo.

24   11   Tm    Thứ Năm.
                               Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16;  Lc 1,67-79.
                               Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH (Tr).
                               Is 62,1-5;  Tv 88,4-5.16-17.27 và 29.
                               Cv 13,16-17.22-25;  Mt 1,1-25
                               (hay Mt 1,18-25).
LƯU Ý:
Trong lễ Vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì quỳ gối (IM 137).

MÙA GIÁNG SINH 2020
“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).

25   12   Tr      Thứ Sáu. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
                        Lễ đêm:
                        Is 9,1-6;  Tv 95,1-2a.2b-3.11-12.13;
                        Tt 2,11-14;  Lc 2,1-14.
                        Lễ rạng đông:
                        Is 62,11-12;  Tv 96,1 và 6.11-12;
                        Tt 3,4-7;  Lc 2,15-20.
                        Lễ ban ngày:
                        Is 52,7-10;  Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6;
                        Dt 1,1-6;  Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).
                        Vì lý do mục vụ, có thể tùy nghi thay đổi các bài đọc trên từ thánh lễ nọ sang thánh lễ kia. Không được cử hành thánh lễ an táng.

26   13   Đ       Thứ Bảy.
                        NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính.
                        Cv 6,8-10; 7,54-59;     
                        Tv 30,3cd-4.6 và 8ab.16bc và 17;
                        Mt 10,17-22.
                        Được cử hành lễ an táng.

27   14   Tr      CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính.
                        Hc 3.3-7.14-17a (hay St 15,1-6; 21,1-3) ; Tv 127,1-2.3.4-5 (hay Tv 104,1b-2.3-4.5-6.8-9)
                        Cl 3.12-21 (hay Dt 11,8.11-12.17-19); 
                        Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22.39-40)
                        (Không cử hành lễ Thánh Gioan Tông Đồ, Tác Giả Sách Tin Mừng).          

28   15   Đ       Thứ Hai. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính.
                        1Ga 1,5–2,2;  Tv 123,2-3.4-5.7b-8; 
                        Mt 2,13-18.
                        Được cử hành lễ an táng.

29   16   Tr      Thứ Ba. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo. Thánh vịnh tuần I.
                        1Ga 2,3-11; Tv 95,1-2a.2b-3.5b-6;
                        Lc 2,22-35.

30   17   Tr      Thứ Tư. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
                        1Ga 2,12-17; Tv 95,7-8a.8b-9.10;
                        Lc 2,36-40.

31   18   Tr      Thứ Năm. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  Thánh Silvester I, giáo hoàng. 1Ga 2,18-21;  Ga 1,1-18.


 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...