Lịch Phụng Vụ Tháng Mười Một - 2019


Tháng Mười Một - 2019
Tháng Mười (t), Tháng Mười Một (đ) - Kỷ Hợi

Ý cầu nguyện
Cầu cho vùng Cận Đông.
Xin cho vùng Cận Đông, nơi có nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng chung sống, biết luôn sống tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải.

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

01  05  Tr  Thứ Sáu. CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng và buộc.
Thứ Sáu đầu tháng. Lễ cầu cho giáo dân.
Từ hôm nay cho đến hết ngày mai, các tín hữu được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 13).
Kh 7,2-4.9-14; 1Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.
GHVN: Thánh Giê-rô-ni-mô Hê-mô-si-la Liêm (Hieronymus Hermosilla), Giám mục (U1861); Thánh Va-len-ti-nô Bê-ri-ô Ô-choa Vinh (Berrio Ochoa), Giám mục (U1861) và Thánh Phê-rô An-ma-tô Bình (Petrus Almato), Linh mục (U1861), Tử đạo.

Lưu ý:
Về việc viếng nhà thờ và viếng Đất thánh
1. Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày lễ Các Linh Hồn, ai viếng nhà thờ nhà nguyện (đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính) thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng); nhưng phải chỉ cho các linh hồn. ơn đại xá mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi.
Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ (hay nhà nguyện) để lĩnh ơn đại xá, vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.
2. Từ ngày 01/11 đến ngày 08/11 này, các tín hữu thành kính đi viếng Đất thánh (và dù có đọc kinh thầm cầu nguyện cầu cho các linh hồn) cũng được hưởng nhờ một ơn đại xá, nhưng phải chỉ cho các linh hồn (trong 8 ngày này, mỗi ngày được hưởng ơn đại xá một lần mà thôi).
3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng vườn thánh và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. (Enchiridion Indulgentiarum, năm 1999, concessio 29).

02  06  Tm  Thứ bảy. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.
Thứ Bảy đầu tháng.
Hôm nay, các tín hữu được viếng nhà thờ lĩnh ân xá. (Enchiridion Indulgentiarum năm 1999, concessio 13).
Theo Tông Hiến ngày 10/08/1915 của Đức Giáo hoàng Bê-nê-đíc-tô XV, hôm nay mọi tư tế được phép cử hành hoặc đồng tế ba Thánh lễ vào những thời điểm khác nhau: có thể chỉ một lễ cho bất cứ ai theo ý mình; ngoài ra phải dành một ý lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một ý lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (Không được áp dụng bổng lễ cho lễ Nhì lễ Ba).
Các Bài đọc gợi ý:
Lễ Nhất: G 19,1.23-27a; Rm 5,5-11; Ga 6,37-40.
Lễ Nhì: Is 25,6a.7-9; Rm 8,14-23; Lc 23,33.39-42.
Lễ Ba: 2Mcb 12,43-45; Kh 21,1-5a.6b-7; Ga 11,17-27.
Hoặc chọn trong sách Bài Đọc các Thánh Lễ Chung lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, (1973, tr.225-249); Sách Nghi lễ an táng và Thánh Lễ Cầu Hồn, (1974, tr.61-106).

03  07  X  CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III.
Kn 11,22-12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10.
GHVN: Thánh Phê-rô Phan-xi-cô Nê-rôn Bắc (Pierre Francois Neron), Linh mục (U1860), Tử đạo.
Không cử hành lễ thánh Mác-ti-nô Po-ret, Tu sĩ.

CMTC:
- Giáo xứ Kiến Hòa, hạt Gia Nghĩa
- Giáo xứ Sông Bé, hạt Phước Long
- Giáo họ Tân Lợi (Giáo xứ Tân Lập, hạt Đồng Xoài)

GIÁO HUẤN SỐ 49
HỘI THÁNH TẠI GIA SẼ NÊN TRỌN VẸN TRONG SỨ MỆNH TIẾN TỚI HỘI THÁNH HOÀN VŨ (tt)

04  08  Tr  Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên.
Thánh Ca-rô-lô Bô-rô-mê-ô, Giám mục, lễ nhớ.
Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.

05  09  X  Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên.
Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.
GHVN: Thánh Đa-minh Đinh Đức Mậu, Linh mục (U1862), Tử đạo.

06  10  X  Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên.
Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.

07  11  X  Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên.
Thứ Năm đầu tháng.
Rm 14,7-12; Lc 15,1-10.
GHVN: Thánh Gia-xin-tô Ca-ta-ne-da Gia (Giacinto Castaneda), Linh mục (U1773) và Thánh Vi-xen-tê (Phạm Hiếu Liêm), Linh mục (U1773), Tử đạo.

08  12  X  Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên.
Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.
GHVN: Thánh Giu-se Nguyễn Đình Nghi, Linh mục (U1840); Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân, Linh mục (U1840); Thánh Mac-ti-nô Tạ Đức Thịnh, Linh mục (U1840); Thánh Mac-ti-nô Trần Ngọc Thọ, Trùm họ (U1840) và Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Trần Ngọc Cỏn, Lý trưởng (U1840), Tử đạo.

09  13  Tr  Thứ Bảy. CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LA-TÊ-RA-NÔ, lễ kính.
Ed 47,1-2.8-9.12 (hoặc 1Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22.

10  14  X  CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
2Mcb 7,1-2.9-14; 2Tx 2,16-3,5; Lc 20,27-38 (hoặc Lc 20,27.34-38).
Không cử hành lễ thánh Lê-ô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh.

CMTC:
- Giáo xứ Đức Hạnh, hạt Phước Long
- Giáo họ Tân Hòa (Giáo xứ Tân Lợi, hạt Mẫu Tâm)
- Giáo họ Trinh Vương (Giáo xứ Phúc Thành, hạt Đăk Mil)
- Giáo họ Bù Ha (Giáo xứ An Bình, hạt Phước Long)

GIÁO HUẤN SỐ 50
HỘI THÁNH TẠI GIA SẼ NÊN TRỌN VẸN TRONG SỨ MỆNH TIẾN TỚI HỘI THÁNH HOÀN VŨ (tt)
11  15  Đ  Thứ Hai Tuần XXXII Thường Niên.
Thánh Mac-ti-nô thành Tua (Tours), Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.

12  16  Đ  Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên.
Thánh Giô-sa-phát, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ.
Kn 2,23-3,9; Lc 17,7-10.

13  17  X  Thứ Tư Tuần XXXII Thường Niên.
Kn 6,1-11; Lc 17,11-19.

14  18  X  Thứ Năm Tuần XXXII Thường Niên.
Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25.
GHVN: Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đo Cu-ê-not Thể (Etienne Théodore Cuénot), Giám mục (U1861), Tử đạo.

15  19  X  Thứ Sáu Tuần XXXII Thường Niên.
(Tr) Thánh An-béc-tô Cả, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.

16  20  X  Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên.
(Tr) Thánh nữ Ma-ga-ri-ta Scốt-len.
(Tr) Thánh Ghê-tơ-rút, trinh nữ.
Kn 18,14-16;19,6-9; Lc 18,1-8.

17  21   X  CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I.
Ml 3,19-20a; 2Tx 3,7-12; Lc 21,5-19.
(Đ) Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (HĐGMVN, 4-1991).
Không cử hành lễ thánh nữ Ê-li-sa-bet nước Hung-ga-ri.
Bài đọc lễ các thánh tử đạo: Kn 3,1-9 (hoặc 2Mcb 7,1.20-23.27b-29); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19). 

CMTC:
- Giáo họ Thánh Mẫu (Giáo xứ Phúc Lộc, hạt Đăk Mil)
- Lưu xá Đăng Khoa (hạt Mẫu Tâm)

GIÁO HUẤN SỐ 51
HỘI THÁNH TẠI GIA SẼ NÊN TRỌN VẸN TRONG SỨ MỆNH TIẾN TỚI HỘI THÁNH HOÀN VŨ (tt)

18  22  X  Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên.
(Tr) Cung hiến đền thờ Thánh Phê-rô và đền thờ Thánh Phao-lô ở Rôma.
1Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64;   Lc 18,35-43.
Hoặc Lễ Cung hiến: Cv 28,11-16.30-31; Mt 14,22-33.

19  23  X  Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên.
2Mcb 6,18-31; Lc 19,1-10.

20  24   X  Thứ Tư Tuần XXXIII Thường Niên.
2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28.
GHVN: Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần, Thầy giảng, Tử đạo (U1837).

21  25  Tr  Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên.
Đức Trinh nữ Ma-ri-a dâng mình trong đền thờ, lễ nhớ
Dc 2,14-17; Mt 12,46-50.

22  26  Đ  Thứ Sáu Tuần XXXIII Thường Niên.
Thánh Xê-xi-li-a, trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ.
1Mcb 4,36-37.52-59; Lc 19,45-48.

23  27  X  Thứ Bảy Tuần XXXIII Thường Niên.
(Đ) Thánh Clê-men-tê I, Giáo hoàng, Tử đạo.
(Tr) Thánh Cô-lum-ba-nô, Viện phụ.
1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40. 

24  28  Tr  CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.
CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ, lễ trọng.
Thánh vịnh tuần II.
2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43.
(Không cử hành lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)
GHVN: Thánh Vi-xen-tê Nguyễn Thế Điểm, Linh mục (U1838); Thánh Phê-rô Vũ (Võ) Đăng Khoa, Linh mục (U1838); và Thánh Phê-rô Bô-ri-e Cao (Pierre Rose Dumoulin Borie), Giám mục (U1838), Tử đạo.

CMTC:
- Giáo họ Bom Bo (Giáo xứ Đăk Nhau, hạt Đồng Xoài)
- Giáo họ Khắc Khoan (Giáo xứ Đức Hạnh, hạt Phước Long)

GIÁO HUẤN SỐ 52
HỘI THÁNH TẠI GIA SẼ NÊN TRỌN VẸN TRONG SỨ MỆNH TIẾN TỚI HỘI THÁNH HOÀN VŨ (tt)

25  29  Đ  Thứ Hai.
(Đ) Thánh Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, Trinh nữ, Tử đạo.
2 Mcb 7,1.20-23.27b-29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).

26  01/11  X  Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên.
Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.
GHVN: Thánh Tô-ma Đinh Viết Dụ, Linh mục (U1839) và Thánh Đa minh Nguyễn Văn Xuyên, Linh mục (U1839), Tử đạo.

27  02  X  Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên.
Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19.

28  03  X  Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên.
Đn 6,12-28; Lc 21,20-28.
GHVN: Thánh An-rê Trần Văn Trông, Quân nhân (U1835) Tử đạo.

29  04  X  Thứ Sáu Tuần XXXIV Thường Niên.
Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.

30  05  Đ  Thứ Bảy. THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ, lễ kính.
Rm 10,9-18; Mt 4,18-22 
GHVN: Thánh Giuse Du (Joseph Marchand), Linh mục, Tử đạo (U1835).

 
HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2018 - 2019
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...