Lịch phụng vụ Tháng Năm - 2019


Tháng Năm - 2019
Tháng Ba (đ), Tháng Tư (t) – Kỷ Hợi


Ý cầu nguyện
Cầu cho Giáo Hội bên Châu Phi. Xin cho Giáo Hội bên Châu Phi, qua việc dấn thân của các thành viên, thắt chặt sự hợp nhất giữa các dân tộc, dấu chỉ của niềm hy vọng cho lục địa này.

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (LG 67).

01  27  Tr  Thứ Tư Tuần II Phục Sinh. Lễ thánh Giu-se thợ.
Ngày Quốc tế lao động
Cv 5,17-21; Ga 3,16-21.
GHVN: Thánh Au-gút-ti-nô Đông (Schoeffler), Linh mục (U 1851) và thánh Gio-an Lu-i Bo-na Hương (Jean Louis Bonnard), Linh mục (U1852), Tử đạo.

02  28  Tr  Thứ Năm Tuần II Phục Sinh. Thứ năm đầu tháng.
Thánh A-tha-na-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.
GHVN: Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu, Trùm họ (U1854), Tử đạo.

03  29  Đ  Thứ Sáu. THÁNH PHI-LÍP-PHÊ VÀ THÁNH GIA-CÔ-BÊ TÔNG ĐỒ, lễ kính.
Thứ Sáu đầu tháng.
1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.

04  30  Tr  Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh.
Thứ Bảy đầu tháng.
Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

05  01/4  Tr  CHÚA NHẬT III PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần III.
Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19 (hoặc Ga 21,1-14).
CMTC:
- Giáo xứ Kim Châu (hạt Giang Sơn)
- Giáo xứ Tân Lợi (hạt Mẫu Tâm)
- Giáo xứ Xuân Hòa (hạt Đăk Mil)
- Giáo xứ Bình Hà (hạt Gia Nghĩa)
- Giáo xứ Kon H’ring (hạt Buôn Hô)
- Giáo họ Bình Hưng (Giáo xứ Phước Quả, hạt Phước Long)
- Giáo họ Thiên Ân (Giáo xứ Đăk Ân, hạt Phước Long)
GIÁO HUẤN SỐ 23
GIÁO HUẤN CÔNG GIÁO
DỰA TRÊN CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO

06  02  Tr  Thứ Hai Tuần III Phục Sinh.
Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

07  03  Tr  Thứ Ba Tuần III Phục Sinh.
Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35.

08  04  Tr  Thứ Tư Tuần III Phục Sinh.
Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

09  05  Tr  Thứ Năm Tuần III Phục Sinh.
Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.
GHVN: Thánh Giuse Ngô Duy Hiển, Linh mục (+1840), Tử đạo. 

10  06  Tr  Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh.
Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

11  07  Tr  Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh. 
Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.
GHVN: Thánh Mat-thêu Lê Văn Gẫm, Thương gia (+1847), Tử đạo.

12  08  Tr  CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần IV.
Cầu cho ơn gọi linh mục và tu sỹ.
Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30.
Không cử hành lễ thánh Nê-rê-ô, thánh A-ki-lê-ô và Thánh Păng-ra-xi-ô, Tử đạo.
* Quyên góp giúp ĐCV Sao Biển Nha Trang
* Kỷ niệm 10 năm Giám mục Đức Cha Vinh Sơn
CMTC:
- Nhà nguyện TGM (hạt Chính Tòa)
- Giáo xứ Nghi Xuân (hạt Gia Nghĩa)
- Giáo xứ Tân Lập (hạt Đồng Xoài)
- Giáo xứ Bù Nho (hạt Phước Long)
GIÁO HUẤN SỐ 24
GIÁO HUẤN CÔNG GIÁO
DỰA TRÊN CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO (tt)

13  09  Tr  Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh.
(Tr) Đức Mẹ Fa-ti-ma.
Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.

14  10  Đ  Thứ Ba. THÁNH MÁT-THI-A TÔNG ĐỒ, lễ kính.
Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.

15  11  Tr  Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh.
Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50. 

16  12  Tr  Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh.
Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

17  13  Tr  Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh.
Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

18  14  Tr  Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh.
(Đ) Thánh Gioan I, Giáo hoàng, Tử đạo.
Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

19  15  Tr  CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần I.
Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35.
CMTC:
- Giáo xứ Xuân Lộc (hạt Đăk Mil)
- Giáo xứ Hòa An (hạt Gia Nghĩa)
- Giáo xứ Giuse (hạt Phước Long)
- Giáo xứ Sơn Long (hạt Phước Long)
- Giáo họ Lộ Đức (Giáo xứ Phú Long, hạt Chính Tòa)
GIÁO HUẤN SỐ 25
GIÁO HUẤN CÔNG GIÁO
DỰA TRÊN CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO (tt)

20 16  Tr  Thứ Hai Tuần V Phục Sinh.
(Tr) Thánh Bê-na-đi-nô Xi-ê-na, Linh mục.
Cv 14,5-18; Ga 14,21- 26.

21  17   Tr  Thứ Ba Tuần V Phục Sinh.
(Đ) Thánh Cơ-rit-tôp-phơ Ma-ga-la-nô, Linh mục và các bạn, Tử đạo.
Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a. 

22  18  Tr  Thứ Tư Tuần V Phục Sinh. 
(Tr) Thánh Ri-ta thành Ca-xi-a, Nữ tu.
Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.
GHVN: Thánh Mi-ca-e Hồ Đình Hy, Quan thái bộc (+1857) và thánh Lô-ren-sô Phạm Viết Ngôn, Giáo dân (U1862), Tử đạo.

23  19  Tr  Thứ Năm Tuần V Phục Sinh.
Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

24  20  Tr  Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh.
Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

25  21  Tr  Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh. 
(Tr) Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
(Tr) Thánh Grêgôriô VII, Giáo hoàng.
(Tr) Thánh Maria Ma-đa-lê-na Pa-zi, Trinh nữ.
Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
GHVN: Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân (U1857), Thầy giảng, Tử đạo.

26  22  Tr  CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Thánh vịnh tuần II.
Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29.
GHVN: Thánh Gio-an Đoạn Trinh Hoan, Linh mục (U1861) và Thánh Mat-thêu Nguyễn Văn Phượng (Đắc), Trùm họ (U1861), Tử đạo. 
Không cử hành lễ thánh Phi-lip Nê-ri, Linh mục.
CMTC:
- Giáo xứ Gia Nghĩa (hạt Gia Nghĩa)
- Giáo xứ Phước Tín (hạt Phước Long)
- Giáo họ Thăng Tiến (Giáo xứ Thuận Hiếu, hạt Chính Tòa)
- Giáo họ Pơng Drang (Giáo xứ Buôn Hô, hạt Buôn Hô)
- Giáo họ Buôn Trấp (Giáo xứ Quỳnh Ngọc, hạt Mẫu Tâm)
- Giáo họ Mỹ Yên (Giáo xứ Vinh An, hạt Đăk Mil)
- Giáo họ Long Hà (Giáo xứ Bù Nho, hạt Phước Long)
GIÁO HUẤN SỐ 26
GIÁO HUẤN CÔNG GIÁO
DỰA TRÊN CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO (tt)

27  23  Tr  Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh.
(Tr) Thánh Au-gút-ti-nô thành Can-tơ-bơ-ri (Canterbury), Giám mục.
Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.

28  24  Tr  Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh. 
Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.
GHVN: Thánh Phao-lô Trần Văn Hạnh, Giáo dân (+1859), Tử đạo.

29  25  Tr  Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh.
Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

30  26  Tr  Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh.
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23 (hoặc Hr 9,24-28;10,19-23); Lc 24,46-53.

31  27  Tr  Thứ Sáu. LỄ ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT, lễ kính.
Xp 3,14-18 (hoặc Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.
* Xin cầu nguyện cho Cha Phạm Quang Đoan (+1990)
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...