Lịch phụng vụ Tháng Sáu - 2019


Tháng Sáu - 2019
Tháng Tư (t), Tháng Năm (đ) – Kỷ Hợi


Ý cầu nguyện: Cầu cho các linh mục.
Xin cho các linh mục, nhờ đời sống tiết độ và khiêm tốn mà liên kết chặt chẽ với những người nghèo khổ nhất.

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Kính nhớ Thánh Tâm là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

01  28  Đ  Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh.
Thánh Giút-ti-nô, Tử đạo, lễ nhớ.
Thứ Bảy đầu tháng.
Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
GHVN: Thánh Giu-se Phạm Quang Túc, Giáo dân (U1862), Tử đạo.

02  29  Tr  CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH.
Thánh vịnh tuần III.
GHVN: Thánh Đa-minh Trần Duy Ninh, Giáo dân (U1862), Tử đạo.
CMTC:
- Đan viện Thiên Hòa (hạt Chính Tòa)
- Giáo xứ Quảng Nhiêu (hạt Buôn Hô)
- Giáo xứ Hòa Tiến (hạt Gia Nghĩa)
- Giáo xứ Thanh Hòa (hạt Phước Long)

GIÁO HUẤN SỐ 27
BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA HỘI THÁNH:
LÀ NGƯỜI MẸ, NGƯỜI THẦY, GIA ĐÌNH
Hội Thánh có những hình thức cơ chế, vì Hội Thánh phải hoạt động trong trần thế. Nhưng điều này không làm mất đi yếu tính của Hội Thánh. Hội Thánh là Tân Nương của Đức Kitô, một “ngôi vị” chứ không phải một “cái gì đó”. Theo ngôn từ của Thánh Gioan XXIII, Hội Thánh là mẹ chúng ta, là thầy chúng ta, là đấng an ủi và hướng dẫn chúng ta, là gia đình đức tin của chúng ta. Ngay cả khi giáo dân và người lãnh đạo trong Hội Thánh phạm tội, chúng ta vẫn cần đến sự khôn ngoan, các bí tích, sự nâng đỡ và rao giảng chân lý của Hội Thánh, vì Hội Thánh là chính thân mình Chúa Giêsu tại trần thế – là gia đình của dân Thiên Chúa.

03  01/5  Đ  Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh.
Thánh Ca-rô-lô Loan-ga (Lwanga) và các bạn tử đạo, lễ nhớ.
Cv 19,1-8; Ga 16,29-33.
GHVN: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng, Giáo dân (U1862), Tử đạo.

04  02  Tr  Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh.
Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a.

05  03  Đ  Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh.
Lễ thánh Bô-ni-phát (Boniface), Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ
Cv 20,28-38; Ga 17,11b-19. 
GHVN: Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan, Linh mục (U1840); Thánh Đa-minh Trần Văn Toại, Ngư phủ (U1862) và Thánh Đa-minh Nguyễn Văn Huyên, Ngư phủ (U1862), Tử đạo.

06  04  Tr  Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh.
(Tr) Thánh Nô-bec-tô, Giám mục.
Thứ năm đầu tháng.
Cv 22,30;23,6-11; Ga 17,20-26.
GHVN: Thánh Phê-rô Đinh Văn Dũng, Giáo dân (U1862); Thánh Phê-rô Đinh Văn Thuần, Giáo dân (U1862) và Thánh Vi-xen-tê Phạm Văn Dương, Giáo dân (U1862), Tử đạo.

07  05  Tr  Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh.
Thứ Sáu đầu tháng.
Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.
GHVN: Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, Giáo dân (U1862), Tử đạo.

08  06  Tr  Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh.
Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.
Chiều: (Đ) Lễ Vọng CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng.
St 11,1-9 (hoặc Xh 19,3-8a.16-20b; hoặc Ed 37,1-14; hoặc Ge 3,1-5); Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

09  07  Đ  CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, lễ trọng.
Cv 2,1-11; Rm 8,8-17; Ga 14,15-16.23b-26.
Không cử hành lễ thánh Ép-rem (Ephrem), Phó tế, Tiến sĩ Hội Thánh.
CMTC:
- Giáo xứ Phước Quả (hạt Phước Long)
- Giáo xứ Ea H’leo (hạt Buôn Hô)
- Giáo họ Kim Thành (Giáo xứ Kim Phát, hạt Giang Sơn)

GIÁO HUẤN SỐ 28
HỘI THÁNH LÀ MẸ CHÚNG TA, VÀ CHÚNG TA LÀ CON CÁI CỦA NGƯỜI
36. Hội Thánh là Giêrusalem thượng giới, “Giêrusalem thượng giới ấy là Mẹ chúng ta”[1] (Gl 4,26). Hội Thánh là người “mẹ cho chúng ta được tái sinh”[2]. Hội Thánh, Tân Nương Trinh Khiết của Đức Kitô, hạ sinh những người con, nam và nữ, vốn được “sinh ra từ trên … sinh bởi nước và Thần Khí” (Ga 3,3.5).
37. “Sinh ra từ trên” nghĩa là gì? Có phải nghĩa là chúng ta không có căn tính trần thế nào hết sau khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội? Không, nhưng có nghĩa là “từ giếng nước rửa tội sinh ra một Dân duy nhất của Thiên Chúa của Giao Ước Mới, vượt trên tất cả mọi biên giới tự nhiên của các quốc gia, mọi nền văn hóa, mọi chủng tộc và giới tính: ‘Vì bởi cùng một Thần Khí, chúng ta hết thảy được thanh tẩy để trở nên một thân thể”[3]. Nghĩa là với tư cách là con cái của Hội Thánh, chúng ta có một căn tính mới, vốn không tiêu hủy nhưng vượt trên tất cả mọi cách thức tự nhiên mà loài người dùng xây dựng căn tính của mình.

MÙA THƯỜNG NIÊN
(Sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)

10  08  Tr  Thứ Hai Tuần X Thường Niên.
Thánh vịnh tuần II.
Đức Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh, lễ nhớ.
St 3,9-15.20 (hoặc Cv 1,12-14); Ga 19,25-27.

11  09  Tr  Thứ Ba Tuần X Thường Niên.
Thánh Bác-na-ba, Tông đồ, lễ nhớ.
Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10,7-13.

12  10  X  Thứ Tư Tuần X Thường Niên.
2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19.

13  11  Tr  Thứ Năm Tuần X Thường Niên.
Thánh An-tôn thành Pa-đô-va, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
2Cr 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26.
GHVN: Thánh Au-gut-ti-nô Phan Viết Huy, Quân nhân (U1839); Thánh Ni-cô-la Bùi Đức Thể, Quân nhân (U1839), Tử đạo

14  12  X  Thứ Sáu Tuần X Thường Niên.
2Cr 4,7-15; Mt 5,27-32.

15  13  X  Thứ Bảy Tuần X Thường Niên.
(Tr) Lễ Đức Mẹ ngày thứ Bảy.
2Cr 5,14-21; Mt 5,33-37.

16  14  Tr  CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI, lễ trọng.
Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15.
GHVN: Thánh Đa-minh Nguyễn Huy Nguyên, Chánh trương (U1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Nhi, Giáo dân (U1862); Thánh Đa-minh Nguyễn Đức Mạo, Giáo dân (U1862); Thánh Vinh-sơn Nguyễn Mạnh Tương, Chánh tổng (U1862) và thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường, Giáo dân (U1862), Tử đạo.
CMTC:
- Giáo xứ Kim Mai (hạt Mẫu Tâm)
- Giáo xứ Thiên Hoa (hạt Gia Nghĩa)
- Giáo xứ Thuận Tâm (hạt Chính Tòa)
- Giáo họ Vinh Phúc (Giáo xứ Vinh Đức, hạt Buôn Hô)
- Giáo họ Thánh Gia (Giáo xứ Phúc Lộc, hạt Đăk Mil)
- Giáo họ Long Hưng (Giáo xứ Bù Nho, hạt Phước Long)
- Giáo họ Hra Ea Hning (Giáo xứ Kim Phát, hạt Giang Sơn)

GIÁO HUẤN SỐ 29
HỘI THÁNH LÀ MẸ CHÚNG TA, VÀ CHÚNG TA LÀ CON CÁI CỦA NGƯỜI (tt)
38. Là thành phần của Hội Thánh, chúng ta là thành phần của “một thân thể” vốn không được xác định bởi bất kỳ phẩm chất nào của con người, như tuổi tác, quốc tịch, trí thông minh, hay bởi bất kỳ thành tựu nhân bản nào, như hiệu quả, tổ chức, hay nhân đức luân lý. Nếu Hội Thánh được xác định bởi một phẩm tính nhân phàm nào trên đây, thì chúng ta sẽ không có được sự tái sinh “từ bên trên”, nhưng chỉ là từ bên dưới này mà thôi, bởi chính bản thân mình và bởi các năng lực hạn chế của mình. Vì bất kể là chúng ta có thông minh hay đức hạnh đến đâu, vẫn chẳng có gì sánh nổi với tình yêu tuyệt hảo của Đức Kitô, và Tân Nương của Người, Giêrusalem thiên quốc, Mẹ chúng ta, tức Hội Thánh. Trở nên con cái của Mẹ Hội Thánh, chúng ta lãnh nhận một ân huệ, một căn tính mới trong Đức Kitô, căn tính mà chúng ta không thể tự ban cho mình được.

17  15  X  Thứ Hai Tuần XI Thường Niên.
Thánh vịnh tuần III.
2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.
GHVN: Thánh Phê-rô Phan Hữu Đa, Thợ mộc (U1862), Tử đạo.

18  16  X  Thứ Ba Tuần XI Thường Niên.
2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.

19  17  X  Thứ Tư Tuần XI Thường Niên.
(Tr) Thánh Rô-mu-an-đô, viện phụ.
2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18. 

20  18  X  Thứ Năm Tuần XI Thường Niên.
2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.

21  19  Tr  Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên.
Thánh Lu-i Gông-da-ga, Tu sĩ, lễ nhớ.
2Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23.

22  20  X  Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên.
(Tr) Thánh Pau-li-nô, Giám mục Nô-la. (Đ) Thánh Gioan Phít-sơ (John Fisher), Giám mục và Thánh Tôma Mo (Thomas More), tử đạo.
2Cr 12,1-10; Mt 6,24-34.
Lễ mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bône mạng Giáo phận. Kỷ niệm 52 năm thành lập Giáo phận BMT.
Xin cầu nguyện cho
Cha Phêrô Nguyễn Văn Bân (+1991), Cha GB Phan Xuân Bang (+2001).

23  21  Tr  CHÚA NHẬT KÍNH MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ, lễ trọng.
Thánh vịnh tuần IV. 
St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17.
Không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.
CMTC:
- Giáo xứ Thánh Tâm (hạt Chính Tòa)
- Giáo xứ Phú Văn (hạt Phước Long)
- Giáo xứ Tân Hòa  (hạt Giang Sơn)
- Giáo xứ Đồng Tín (hạt Đồng Xoài)
- Giáo xứ Đức Liễu (hạt Đồng Xoài)
- Giáo xứ Nhơn Hòa (hạt Phước Long)
- Giáo xứ Vinh Hà (hạt Buôn Hô)
- Giáo họ Tận Hiến (Giáo xứ Thọ Thành, hạt Mẫu Tâm)
- Giáo họ Đồng Tâm (Giáo xứ Duy Hòa, hạt Mẫu Tâm)

GIÁO HUẤN SỐ 30
HỘI THÁNH THÁNH THIỆN NHƯ THẾ NÀO VÀ VÌ SAO
39. Khi chúng ta nói Hội Thánh là “không tì vết”, không phải chúng ta không biết rằng tất cả mọi thành viên trong Hội Thánh đều là tội nhân, vì Hội Thánh “vừa thánh thiện vừa luôn cần được thanh tẩy”[4]. Sự thánh thiện của Hội Thánh là sự thánh thiện của Chúa Kitô, Phu Quân của Hội Thánh. Chính tình yêu của Đức Kitô Tân Lang, đã tạo nên Hội Thánh ngay từ đầu: “Hội Thánh được sinh ra trước hết là nhờ Đức Kitô tự hiến mình trọn vẹn cho chúng ta được cứu độ, được báo trước trong việc thiết lập Bí tích Thánh Thể, và được hoàn tất trên Thập giá… Như Evà được tạo nên từ cạnh sườn Ađam đang ngủ, Hội Thánh cũng được sinh ra từ trái tim bị đâm thâu của Đức Kitô chết treo trên thập giá”[5].

24  22  Tr  Thứ Hai. SINH NHẬT THÁNH GIOAN BAO-TI-XI-TA, lễ trọng.
Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

25  23  X  Thứ Ba Tuần XII Thường Niên.
St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.

26  24  X  Thứ Tư Tuần XII Thường Niên.
St 15,1-12.17-18 ; Mt 7,15-20.
GHVN: Thánh Đa-minh Minh (Dominicus Henarés) (U1838), Giám mục; Thánh Phan-xi-cô Đỗ Văn Chiểu (U1838), Thầy giảng, Tử đạo.

27  25  X  Thứ Năm Tuần XII Thường Niên.
(Tr) Thánh Xi-ri-lô, Giám mục A-lếch-xan-đờ-ri-a, Tiến sĩ Hội Thánh.
St 16,1-12.15-16 (hoặc St 16,6b-12.15-16); Mt 7,21-29.
GHVN: Thánh Tô-ma Vũ Quang Toán, Thầy giảng (U1840), Tử đạo.

28  26  Tr  Thứ Sáu. TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU, lễ trọng.
Ngày thế giới cầu nguyện xin Chúa thánh hoá các linh mục.
Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7.
Không cử hành lễ thánh I-rê-nê, Giám mục, Tử đạo. Và không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng.

29  27  Đ  Thứ Bẩy. THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ, lễ trọng.
Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19. 
Không cử hành lễ Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Và không cử hành lễ nào khác, kể cả lễ an táng.
* Xin cầu cho Cha GB. Nguyễn Thanh Thiện (+1999)

30  28  X  CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN
Thánh vịnh tuần I.
1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62.
GHVN: Thánh Vi-xen-tê Đỗ Yến, Linh mục (U1838), Tử đạo. 
Không cử hành lễ các Thánh Tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Rô-ma. Và không cử hành lễ cầu cho người qua đời (D3), trừ lễ an táng.
* Xin cầu cho Cha Vinh Sơn Nguyễn Hoàn (Nam Huân) (+1998)
CMTC:
- Giáo xứ Nghi Lập (hạt Gia Nghĩa)
- Giáo xứ Kitô Vua (hạt Đăk Mil)
- Giáo họ Kim Ngọc (Giáo xứ Thiên Phước, hạt Gia Nghĩa)

GIÁO HUẤN SỐ 31
HỘI THÁNH THÁNH THIỆN NHƯ THẾ NÀO VÀ VÌ SAO (tt)
40. Chúng ta có thể nói rằng Hội Thánh được “thành hình” nên không phải nhờ bất kỳ sự đức độ, thánh thiện, hay thành tựu nào chúng ta có thể đạt được, nhưng là bởi chính tình yêu tự hiến của Đức Kitô. Khi chúng ta sinh ra từ Hội Thánh là Mẹ chúng ta, thì chúng ta được sinh ra bởi tình yêu của Đức Kitô. Tình yêu này thông ban cho Hội Thánh căn tính của mình, không phải như một quốc gia hay một tập thể, hoặc một nhóm nào cấu thành bởi những con người giống những tập thể khác, nhưng như là “Tân Nương”, người “Bạn Đời”, “một xương một thịt” của Đức Kitô, và như thế, là một Thân Mình duy nhất.
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...