THỨ BA TUẦN 4 PHỤC SINH
/ 6 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 4 PHỤC SINH

“Chiên tôi thì nghe tiếng tôi.” (Ga 10,27)

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – B
/ 169 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – B

“Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.” (Ga 10,32)

THỨ BẢY TUẦN 3 PHỤC SINH
/ 175 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 3 PHỤC SINH

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” (Ga 6,51-69)

THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH
/ 247 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH

Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” (Ga 6,52-59)

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh -B
/ 142 / Lời Chúa Mỗi Ngày

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh -B

“Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên”. (Ga 10, 11-18)

Chúa nhật tuần lễ thứ tư mùa phục sinh -B
/ 125 / Lời Chúa Mỗi Ngày

Chúa nhật tuần lễ thứ tư mùa phục sinh -B

“Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên.”

THỨ NĂM TUẦN 3 PHỤC SINH
/ 273 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 3 PHỤC SINH

“Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,44-51)

THỨ TƯ TUẦN 3 PHỤC SINH
/ 229 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 3 PHỤC SINH

Đức Giê-su nói: “Chính tôi là bánh trường sinh.” (Ga 6,35-40)

THỨ BA TUẦN 3 PHỤC SINH
/ 239 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 3 PHỤC SINH

Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6,30-35)

Bài Giảng Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh -B
/ 155 / Lời Chúa Mỗi Ngày

Bài Giảng Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh -B

“Họ nhận ra được Người khi họ nhận bánh do Người bẻ trao cho”. (Lc 24, 35-48)

THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH
/ 171 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH

“Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.” (Ga 6,22-29)

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – B
/ 304 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – B

‘‘Đức Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại ;...Chính anh em là chứng nhân về những điều này’’. (Lc 24,35-48)

THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH
/ 233 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH

Khi đã chèo thuyền được năm sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt biển và đến gần thuyền, các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6, 16-21)

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh -B
/ 170 / Lời Chúa Mỗi Ngày
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh
/ 150 / Lời Chúa Mỗi Ngày

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh

“Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,48).
THỨ NĂM TUẦN 2 PHỤC SINH
/ 251 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 2 PHỤC SINH

Ông Gio-an trả lời: “Chúa Cha yêu thương người Con, và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời.” (Ga 3,31-36)

THỨ SÁU TUẦN 2 PHỤC SINH
/ 287 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 2 PHỤC SINH

Ngước mắt lên, Đức Giê-su thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,1-15)

THỨ TƯ TUẦN 2 PHỤC SINH
/ 256 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 2 PHỤC SINH

“Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.” (Ga 3,16-21)

Bài Giảng Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh -B
/ 145 / Lời Chúa Mỗi Ngày

Bài Giảng Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh -B

Bài Giảng Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm B - Chúa Nhật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa

THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH
/ 206 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)

THỨ BA TUẦN 2 PHỤC SINH
/ 215 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 2 PHỤC SINH

“… cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” (Ga 3,7b)

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – B
/ 253 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – B

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến”. (Ga 20, 19-31)

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật II phục sinh
/ 178 / Lời Chúa Mỗi Ngày

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật II phục sinh

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông.