THỨ BA TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
/ 24 / Lời Chúa Mỗi Ngày
THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
/ 4 / Lời Chúa Mỗi Ngày
CHÚA NHẬT TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN – A
/ 6 / Lời Chúa Mỗi Ngày
THỨ BẢY TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
/ 6 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Các ông không hiểu lời đó… Nhưng các ông sợ không dám hỏi Người về điều ấy. (Lc 9,45)
THỨ SÁU TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
/ 4 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.” (Lc 9,22)
THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
/ 6 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

“Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi. Vậy ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” (Lc 9,9)
THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
/ 2 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.” (Lc 9,3)
THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
/ 24 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)
THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
/ 97 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Chúa Giê-su nói: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13)
CHÚA NHẬT TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN – A
/ 95 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN – A

“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho.” (Mt 20,4)
THỨ BẢY TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
/ 70 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

“Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.” (Lc 8,15)
THỨ SÁU TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
/ 234 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

“Cùng đi với Chúa Giê-su, có Nhóm 12, và mấy người phụ nữ... Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ các môn đệ.” (Lc 8,1-3)
THỨ NĂM TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
/ 209 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Rồi quay lại phía người phụ nữ, Chúa Giê-su nói với ông Si-mon: “Ông thấy người phụ nữ này chứ?… (Lc 7,44)
THỨ TƯ TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
/ 212 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

“Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc.” (Lc 7,31)
THỨ BA TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
/ 220 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

"Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà". (Lc 2, 33-35)
THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
/ 224 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

"Con Người phải bị treo lên". (Ga 3, 13-17)
CHÚA NHẬT TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN – A
/ 218 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN – A

Bấy giờ tôn chủ đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,32-33)
THỨ BẢY TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN
/ 201 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt.” (Lc 6,43)
THỨ SÁU TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN
/ 267 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

"Người mù có thể dẫn người mù được chăng?" (Lc 6, 39-42)
THỨ NĂM TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN
/ 205 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

“Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” (Lc 6,28)
THỨ TƯ TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN
/ 214 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

Đức Giê-su nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó… Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có…” (Lc 6,20.24)
THỨ BA TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN
/ 310 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

"Bà đã thụ thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần". (Mt 1, 1-16. 18-23)
THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN
/ 265 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. (Lc 6,7)