THỨ BẢY TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
/ 0 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

“Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất…” (Lc 14, 8)
THỨ SÁU TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
/ 1 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

“Ai trong các ông có đứa con trai hay con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát?” (Lc 14, 5)
THỨ NĂM TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
/ 2 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. (Lc 6, 12)
THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
/ 1 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

“Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào.” (Lc 13, 24)
THỨ BA TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
/ 1 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

“Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho tới khi tất cả dậy men.” (Lc 13, 21)
THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN
/ 2 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

“Còn bà này, là con cháu ông Ápraham, bị Xatan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sabát sao?” (Lc 13, 17)
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN –B
/ 28 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN –B

“Lạy Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc 10, 47-48)
THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
/ 26 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

“Tôi nói cho các ông biết, nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết y như vậy.” (Lc 13, 5)
THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
/ 24 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

“Cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” (Lc 12, 56)
THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
/ 147 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên.” (Lc 12, 49)
THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
/ 206 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

“Chủ hắn sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, ông sẽ tống cổ hắn đi, bắt chung số phận với những tên phản bội.” (Lc 12, 45-46)
THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
/ 254 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.” (Lc 12, 35-36)
THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
/ 211 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

“Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Lc 10, 2)
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – B
/ 274 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – B

“Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” (Mc 10, 37)
THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
/ 212 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

“Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền… trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.” (Lc 12, 11-12)
THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
/ 258 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

“Không có gì che giấu mà không bị lộ ra.” (Lc 12, 2)
THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
/ 275 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng. (Lc 11, 53-54)

THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
/ 294 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

“Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa.” (Lc 11, 42)
THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
/ 269 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

“Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” (Lc 11, 40-41)

THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN
/ 237 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

“Ông Giona đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” (Lc 11, 30)

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – B
/ 375 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – B

“Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mc 10, 21-22)
THỨ BẢY TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
/ 277 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” (Lc 11, 28)
THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
/ 258 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Lc 11, 15-16)