THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH
/ 53 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH

“Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16, 33)

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN – C
/ 107 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN – C

Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi đưa tay chúc lành cho các ông. (Lc 24, 50)

THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH
/ 202 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH

“Anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.” (Ga 16, 23b)

THỨ SÁU TUẦN 6 PHỤC SINH
/ 321 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 6 PHỤC SINH

“Niềm vui của anh em không ai lấy mất được.” (Ga 16, 22)
THỨ NĂM TUẦN 6 PHỤC SINH
/ 324 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 6 PHỤC SINH

“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16, 20)

THỨ TƯ TUẦN 6 PHỤC SINH
/ 251 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 6 PHỤC SINH

“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” (Ga 16, 13)
THỨ BA TUẦN 6 PHỤC SINH
/ 275 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 6 PHỤC SINH

“Khi Đấng Phù Trợ đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử.” (Ga 16, 8)

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – C
/ 417 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – C

“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.” (Ga 14, 27)
THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH
/ 271 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH

Đức Giê-su nói: “Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng.” (Ga 15, 26-27)

THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH
/ 255 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH

“Anh em không thuộc về thế gian.” (Ga 15, 19)

THỨ SÁU TUẦN 5 PHỤC SINH
/ 301 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 5 PHỤC SINH

“Anh em là bạn hữu của Thầy.” (Ga 15, 14)

THỨ NĂM TUẦN 5 PHỤC SINH
/ 314 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 5 PHỤC SINH

“Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15, 9)

THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH
/ 306 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH

“Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.” (Ga 15, 8)

THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH
/ 296 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH

“Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy… Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Ga 14, 27)

THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH
/ 292 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14, 21)

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – C
/ 427 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – C

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13, 34)
THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH
/ 298 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14, 5-6)
THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH
/ 302 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH

“Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái anh em tồn tại.” (Ga 15, 16)

THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH
/ 348 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH

“Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà và kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.” (Ga 13, 16)
THỨ TƯ TUẦN 4 PHỤC SINH
/ 307 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 4 PHỤC SINH

“Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.” (Ga 12, 46)

THỨ BA TUẦN 4 PHỤC SINH
/ 434 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 4 PHỤC SINH

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi… Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” (Ga 10, 27-28)

THỨ HAI TUẦN 4 PHỤC SINH
/ 354 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 4 PHỤC SINH

Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào.” (Ga 10, 1.10)

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – C
/ 362 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – C

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi.” (Ga 10, 27)