THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
/ 86 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

“Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.” (Lc 11, 4)

THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
/ 108 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

“Ông (Sa-ma-ri) ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.” (Lc 10, 34)

THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN
/ 124 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

“Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 21, 25)

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – C
/ 307 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – C

“Nếu các con có lòng tin”. (Lc 17, 5-10)

THỨ BẢY TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
/ 300 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.” (Mt 18,3)
THỨ SÁU TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
/ 253 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

“…thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.” (Lc 10, 13)

THỨ NĂM TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
/ 224 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

Các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người. ” (Ga 1, 51)

THỨ TƯ TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
/ 323 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

“Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” (Lc 9, 57) 
THỨ BA TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
/ 237 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” (Lc 9, 54)

THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN
/ 313 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

“Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.” (Lc 9, 48)

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – C
/ 394 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – C

“Con ơi, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.” (Lc 16, 26)

THỨ SÁU TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
/ 194 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

“Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” (Lc 9, 20)
THỨ BẢY TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
/ 289 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Các ông không hiểu lời đó… Nhưng các ông sợ không dám hỏi Người về điều ấy. (Lc 9, 45)
THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
/ 207 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Vua Hê-rô-đê nói: “Ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm gặp Chúa Giê-su.” (Lc 9, 7-9)

THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
/ 220 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

“Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quan tội lỗi?” (Mt 9, 11)

THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
/ 241 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8, 21)

THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN
/ 210 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

‘‘Chẳng ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.” (Lc 8, 16)

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – C
/ 302 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – C

“Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn.” (Lc 16, 10)

THỨ BẢY TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
/ 260 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

“Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.” (Lc 8, 15)

THỨ SÁU TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
/ 301 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh… (Lc 8, 1-2)

THỨ NĂM TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
/ 264 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19, 27)

THỨ BA TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
/ 301 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa.” (Lc 7, 13)

THỨ TƯ TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN
/ 218 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3, 16)