Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật I Mùa Vọng -B
/ 36 / Lời Chúa Mỗi Ngày

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật I Mùa Vọng -B

“Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về”. (Mc 13, 33-37)

THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 37 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.” (Lc 21,34-36)

THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 223 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

“Khi thấy những điều ấy xảy đến, thì [anh em] hãy biết rằng Triều Đại của Thiên Chúa đã đến gần.” (Lc 21,29-33)

THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 239 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Chúa Giê-su bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4,18-22)

THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 209 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.” (Lc 21,12-19)

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng -B
/ 158 / Lời Chúa Mỗi Ngày

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng -B

“Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về”. (Mc 13, 33-37)

THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 303 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

“Những gì anh em chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,5-11)

THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 293 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

“Còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (Lc 21,1-4)

CHÚA NHẬT TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN -A
/ 337 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN -A

“Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người.” (Mt 25,31-46)

THỨ BẢY TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
/ 189 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

“Những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng..., vì được ngang hàng với các thiên thần.” (Lc 20, 27-40)

Suy niệm Tin Mừng: Lễ Đức Kitô -Vua Vũ Trụ
/ 568 / Lời Chúa Mỗi Ngày

Suy niệm Tin Mừng: Lễ Đức Kitô -Vua Vũ Trụ

“Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ”.

THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
/ 203 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,23-26)

THỨ NĂM TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
/ 219 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

“Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi.” (Lc 19,41-44)

THỨ TƯ TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
/ 203 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho đến khi tôi đến.” (Lc 19,11-28)

THỨ BA TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
/ 221 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,46-50)

THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
/ 184 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

Người mù nói với Đức Giê-su: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” (Lc 18,35-43)

THỨ BẢY TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
/ 186 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

“Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người, dù Người có trì hoãn?” (Lc 18,1-8)

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – A
/ 233 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – A

“Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,23-26)

Suy niệm Tin Mừng CN33TN-A -Lễ CTTĐVN
/ 309 / Lời Chúa Mỗi Ngày

Suy niệm Tin Mừng CN33TN-A -Lễ CTTĐVN

“Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”. (Mt 10, 17-22)

THỨ SÁU TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
/ 236 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

“Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.” (Lc 17,32-33)

THỨ NĂM TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
/ 232 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

“Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” (Lc 17,20-25)

THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
/ 511 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

Đức Giê-su nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17,17-18)

THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
/ 191 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)