THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
/ 164 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16,14-15)
THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
/ 243 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

“Này các chú, không có gì ăn ư?” (Ga 21,5)
THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
/ 276 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Chính anh em là chứng nhân của những điều này.” (Lc 24, 36.47-48)
THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
/ 277 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

“Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người.” (Lc 24,31)
THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
/ 234 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

“Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy”. (Ga 20, 11-18)
THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
/ 250 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

“Hãy đi nói với anh em đến Galilêa mà gặp Ta ở đó”. (Mt 28, 8-15)
Chúa Nhật Phục Sinh – Năm B
/ 284 / Lời Chúa Mỗi Ngày

Chúa Nhật Phục Sinh – Năm B

“Người phải sống lại từ cõi chết”. (Ga 20, 1-9)
THỨ BẢY TUẦN THÁNH
/ 273 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN THÁNH

“Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại”. (Mc 16,1-8)
THỨ SÁU TUẦN THÁNH
/ 267 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

“Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. (Ga 18, 1 – 19, 42)
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
/ 373 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

“Ngài yêu thương họ đến cùng”. (Ga 13, 1-15)
THỨ TƯ TUẦN THÁNH
/ 258 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN THÁNH

“Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy… thà người đó đừng sinh ra thì hơn.” (Mt 26,23-24)
THỨ BA TUẦN THÁNH
/ 306 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN THÁNH

Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền ra đi. Lúc đó, trời đã tối. (Ga 13,30)
THỨ HAI TUẦN THÁNH
/ 267 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN THÁNH

Chúa Giê-su nói: “Hãy để cô ấy yên, hầu cô ấy giữ lại dầu thơm này cho ngày mai táng Thầy.” (Ga 12,3.4.7)
CHÚA NHẬT LỄ LÁ – B
/ 475 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT LỄ LÁ – B

“Quả thật, người này là Con Thiên Chúa.” (Mc 15,39)
THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY
/ 319 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY

“Ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt.” (Ga 11,57)
THỨ SÁU TUẦN 5 MÙA CHAY
/ 257 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 5 MÙA CHAY

“Nếu tôi không làm việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó.” (Ga 10,37-38)
THỨ NĂM TUẦN 5 MÙA CHAY
/ 225 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 5 MÙA CHAY

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38)
THỨ TƯ TUẦN 5 MÙA CHAY
/ 241 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 5 MÙA CHAY

“Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.” (Ga 8,31-32)
THỨ BA TUẦN 5 MÙA CHAY
/ 234 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 5 MÙA CHAY

“Nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội mình mà chết.” (Ga 8,24)
THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY
/ 280 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY

Đức Giê-su nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa.” (Ga 8,11)
CHÚA NHẬT TUẦN 5 MÙA CHAY – B
/ 391 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT TUẦN 5 MÙA CHAY – B

“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.” (Ga 12,24)
THỨ BẢY TUẦN 4 MÙA CHAY
/ 230 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 4 MÙA CHAY

“Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?” (Ga 7, 40-53)
THỨ SÁU TUẦN 4 MÙA CHAY
/ 241 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 4 MÙA CHAY

Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy. (Mt 1,24a)