THỨ BA TUẦN 4 MÙA CHAY
/ 173 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 4 MÙA CHAY

“Này anh, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!” (Ga 5, 14)

THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY
/ 149 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY

“Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời.” (Ga 5, 24)

THỨ HAI TUẦN 4 MÙA CHAY
/ 266 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 4 MÙA CHAY

“Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.” (Mt 1, 24a)

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY – A
/ 283 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY – A

Đức Giê-su trả lời: “Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh đây.” Anh nói: “Thưa Ngài, tôi tin.” Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. (Ga 9, 37-38)

THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA CHAY
/ 170 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA CHAY

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” (Lc 18, 14)

THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA CHAY
/ 231 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA CHAY

“Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” (Mc 12, 28b)

THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA CHAY
/ 239 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA CHAY

“Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Mt 11, 20)

THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA CHAY
/ 248 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA CHAY

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5, 17)

THỨ BA TUẦN 3 MÙA CHAY
/ 211 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 3 MÙA CHAY

Tên đầy tớ sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” Tôn chủ của tên đầy tớ liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. (Mt 18, 26-27)

THỨ HAI TUẦN 3 MÙA CHAY
/ 239 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 3 MÙA CHAY

“Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.” (Lc 4, 24)

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – A
/ 314 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – A

“Đấng Mê-si-a chính là tôi, người đang nói với chị đây.” (Ga 4, 14)

THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA CHAY
/ 165 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA CHAY

“Con ơi, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.” (Lc 16, 26)

THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA CHAY
/ 205 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA CHAY

“Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” (Mt 21, 43)

THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA CHAY
/ 182 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA CHAY

“Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để.” (Lc 15, 25)

THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY
/ 153 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY

“Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 20, 26)

THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY
/ 143 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY

“Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.” (Mt 23, 3)

THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY
/ 249 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6, 36)

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – A
/ 283 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY – A

Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. (Mt 17, 2)

THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY
/ 237 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY

“Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù… Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt 5, 45)

THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA CHAY
/ 279 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA CHAY

“Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5, 20) 

THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA CHAY
/ 263 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA CHAY

“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.” (Mt 7, 12)

THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA CHAY
/ 217 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA CHAY

Chúa Giê-su nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Gio-na.” (Lc 11, 29)

THỨ BA TUẦN 1 MÙA CHAY
/ 230 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 1 MÙA CHAY

“Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời... xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con.” (Mt 6, 9.12)