THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA VỌNG
/ 11 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA VỌNG

“Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ bảo: Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.” (Mt 11,19)
THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA VỌNG
/ 9 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA VỌNG

“Từ thời ông Gio-an Tẩy Giả cho đến bây giờ, Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.” (Mt 11,12)
THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA VỌNG
/ 6 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA VỌNG

Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)
THỨ BA TUẦN 2 MÙA VỌNG
/ 7 / Lời Chúa Mỗi Ngày
THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG
/ 13 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG

Lòng đầy sợ hãi, họ bảo nhau: “Hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ.” (Lc 5, 26b)
CHÚA NHẬT TUẦN 2 MÙA VỌNG – B
/ 20 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT TUẦN 2 MÙA VỌNG – B

Ông Gio-an Tẩy giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.” (Mc 1,4)
THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA VỌNG
/ 165 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA VỌNG

Bấy giờ, Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương… và Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.” (Mt 9,36-38)
THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA VỌNG
/ 246 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA VỌNG

Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” (Mt 9,28)
THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG
/ 187 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)
THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG
/ 223 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG

Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn.” (Mt 15,33)
THỨ BA TUẦN 1 MÙA VỌNG
/ 262 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 1 MÙA VỌNG

“Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần”. (Lc 10, 21-24)
 
THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG
/ 266 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG

“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4,19)
CHÚA NHẬT TUẦN 1 MÙA VỌNG – NĂM B
/ 480 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT TUẦN 1 MÙA VỌNG – NĂM B

“Người giữ cửa phải canh thức.” (Mc 13,34)
THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 227 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

“Anh em phải đề phòng… Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.” (Lc 21, 34.36)
THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 259 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” (Lc 21,33)
THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 218 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

“Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.” (Lc 20,27)
THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 216 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

“Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.” (Lc 21,13)
THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 300 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

“Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” (Lc 9,24)
THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
/ 255 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

Chúa Giê-su cũng thấy một bà góa túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. (Lc 21,2)
CHÚA NHẬT TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN – A
/ 313 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN – A

“Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước.” (Mt 25,35)
THỨ BẢY TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
/ 217 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi… người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,50)
THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
/ 232 / Lời Chúa Mỗi Ngày
THỨ NĂM TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN
/ 268 / Lời Chúa Mỗi Ngày