THỨ BẢY TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN
/ 1 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói: “Đây là Người Tôi Trung, Ta đã tuyển chọn.” (Mt 12,17)
THỨ SÁU TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN
/ 2 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

“Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.” (Mt 12,7)
THỨ NĂM TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN
/ 2 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11,28-29)
THỨ TƯ TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN
/ 1 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn.” (Mt 11,25)
THỨ BA TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN
/ 3 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. (Mt 11,20)
THỨ HAI TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN
/ 4 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

“Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng của bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.” (Mt 10,41)
CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN – A
/ 11 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN – A

Chúa Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: “Người gieo giống ra đi gieo giống.” (Mt 13,3)
THỨ BẢY TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
/ 9 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác". (Mt 10, 24-33)
THỨ SÁU TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
/ 11 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

"Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con". (Mt 10, 16-23)
THỨ NĂM TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
/ 12 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: “Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã dến gần.” (Mt 10,5-7)
THỨ TƯ TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
/ 6 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. (Mt 10,1)
THỨ BA TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
/ 9 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!” Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.” (Mt 9,33-34)
THỨ HAI TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN
/ 139 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Một vị thủ lãnh đến với Chúa Giê-su và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ được sống.” (Mt 9,18b)
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM A
/ 191 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - NĂM A

"Ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng". (Mt 11, 25-30)
THỨ BẢY TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
/ 182 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

"Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ". (Mt 9, 14-17)
THỨ SÁU TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
/ 176 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

"Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" (Ga 20, 24-29)
THỨ NĂM TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
/ 206 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ NĂM TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế. (Mt 9, 1-8)
THỨ TƯ TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
/ 213 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ TƯ TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

"Ông đến lúc này để hành hạ các quỷ". Mt 8,28-34
THỨ BA TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
/ 202 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BA TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

“Ông này là ai mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh?” (Mt 8,27)
THỨ HAI TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN
/ 189 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ HAI TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

Đức Giê-su nói: “Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt 16,13-19)
CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN – A
/ 223 / Lời Chúa Mỗi Ngày

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN – A

“Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” (Mt 10,39)
THỨ BẢY TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
/ 199 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ BẢY TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

“Chính tôi sẽ đến chữa nó.” (Mt 8,7)
THỨ SÁU TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN
/ 192 / Lời Chúa Mỗi Ngày

THỨ SÁU TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

Ngài giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy sạch.” (Mt 8,3)