DANH MỤC Lời Chúa Mỗi Ngày

Danh mục Lời Chúa Mỗi Ngày

Danh mục Lời Chúa Mỗi Ngày


 


 

STT

Lời Chúa Mỗi Ngày

Ghi chú

1

Lời Chúa CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - A

2

3

Lời Chúa CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG -C

4

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG

5

Lời Chúa THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG

6

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG

7

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA VỌNG

8

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA VỌNG

9

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA VỌNG

10

Lời Chúa CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – A

11

12

Lời Chúa CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG -C

13

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG

14

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 2 MÙA VỌNG

15

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA VỌNG

16

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA VỌNG

17

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA VỌNG

18

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA VỌNG

19

Lời Chúa CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – A

20

21

Lời Chúa CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG -C

22

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 MÙA VỌNG

23

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 3 MÙA VỌNG

24

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA VỌNG

25

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA VỌNG

26

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA VỌNG

27

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA VỌNG

28

Lời Chúa CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG -A

29

30

Lời Chúa CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG -C

31

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 4 MÙA VỌNG

32

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 MÙA VỌNG

33

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA VỌNG

34

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 4 MÙA VỌNG

35

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 4 MÙA VỌNG

36

Lời Chúa ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH

37

38

39

Lời Chúa CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA -C

40

Lời Chúa THỨ HAI BÁT NHẬT GIÁNG SINH

41

Lời Chúa THỨ BA BÁT NHẬT GIÁNG SINH

42

Lời Chúa THỨ TƯ BÁT NHẬT GIÁNG SINH

43

Lời Chúa THỨ NĂM BÁT NHẬT GIÁNG SINH

44

Lời Chúa THỨ SÁU BÁT NHẬT GIÁNG SINH

45

46

Lời Chúa CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH -A

47

48

Lời Chúa CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH -C

49

Lời Chúa THỨ BẢY BÁT NHẬT GIÁNG SINH

50

Lời Chúa THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH

51

Lời Chúa THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH

52

Lời Chúa THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH

53

Lời Chúa THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH

54

Lời Chúa THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH

55

Lời Chúa THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH

56

57

58

Lời Chúa CN CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA –C

59

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

60

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

61

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

62

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

63

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

64

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

65

Lời Chúa CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – A

66

67

Lời Chúa CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN -C

68

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

69

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

70

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

71

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

72

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

73

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

74

Lời Chúa CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN - A

75

76

Lời Chúa CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN -C

77

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

78

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

79

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

80

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

81

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

82

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

83

Lời Chúa CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – A

84

85

Lời Chúa CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN -C

86

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

87

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

88

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

89

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

90

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

91

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 4 THƯỜNG NIÊN

92

93

94

Lời Chúa CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN -C

95

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

96

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

97

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

98

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

99

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

100

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

101

102

103

Lời Chúa CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN -C

104

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

105

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

106

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

107

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

108

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

109

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

110

111

112

Lời Chúa CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN -C

113

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

114

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

115

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

116

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

117

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

118

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

119

120

121

Lời Chúa CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN -C

122

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

123

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN

124

Lời Chúa THỨ TƯ LỄ TRO

125

Lời Chúa THỨ NĂM SAU LỄ TRO

126

Lời Chúa THỨ SÁU SAU LỄ TRO

127

Lời Chúa THỨ BẢY SAU LỄ TRO

128

129

130

Lời Chúa CHÚA NHẬT I MÙA CHAY –C

131

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 1 MÙA CHAY

132

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 1 MÙA CHAY

133

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA CHAY

134

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 1 MÙA CHAY

135

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 1 MÙA CHAY

136

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 1 MÙA CHAY

137

138

139

Lời Chúa CHÚA NHẬT II MÙA CHAY -C

140

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY

141

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY

142

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 MÙA CHAY

143

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 MÙA CHAY

144

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA CHAY

145

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 2 MÙA CHAY

146

147

148

Lời Chúa CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – C

149

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 MÙA CHAY

150

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 3 MÙA CHAY

151

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA CHAY

152

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA CHAY

153

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA CHAY

154

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA CHAY

155

156

157

Lời Chúa CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY – C

158

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 4 MÙA CHAY

159

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 MÙA CHAY

160

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY

161

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 4 MÙA CHAY

162

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 4 MÙA CHAY

163

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 4 MÙA CHAY

164

165

166

Lời Chúa CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – NĂM C

167

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 5 MÙA CHAY

168

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 5 MÙA CHAY

169

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 5 MÙA CHAY

170

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 5 MÙA CHAY

171

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 5 MÙA CHAY

172

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY

173

174

175

Lời Chúa CHÚA NHẬT LỄ LÁ – NĂM C

176

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN THÁNH

177

Lời Chúa THỨ BA TUẦN THÁNH

178

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN THÁNH

179

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN THÁNH

180

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN THÁNH

181

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN THÁNH

182

183

Lời Chúa CHÚA NHẬT PHỤC SINH – B

184

Lời Chúa CHÚA NHẬT PHỤC SINH – C

185

Lời Chúa THỨ HAI BÁT NHẬT PHỤC SINH

186

Lời Chúa THỨ BA BÁT NHẬT PHỤC SINH

187

Lời Chúa THỨ TƯ BÁT NHẬT PHỤC SINH

188

Lời Chúa THỨ NĂM BÁT NHẬT PHỤC SINH

189

Lời Chúa THỨ SÁU BÁT NHẬT PHỤC SINH

190

Lời Chúa THỨ BẢY BÁT NHẬT PHỤC SINH

191

192

Lời Chúa CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – B

193

194

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 2 PHỤC SINH

195

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 2 PHỤC SINH

196

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 2 PHỤC SINH

197

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 2 PHỤC SINH

198

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 2 PHỤC SINH

199

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 2 PHỤC SINH

200

201

Lời Chúa CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – B

202

Lời Chúa CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – C

203

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 3 PHỤC SINH

204

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 3 PHỤC SINH

205

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 3 PHỤC SINH

206

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 3 PHỤC SINH

207

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH

208

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 3 PHỤC SINH

209

210

Lời Chúa CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – B

211

Lời Chúa CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – C

212

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 4 PHỤC SINH

213

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 4 PHỤC SINH

214

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 4 PHỤC SINH

215

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH

216

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH

217

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 4 PHỤC SINH

218

219

Lời Chúa CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – B

220

Lời Chúa CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – C

221

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 5 PHỤC SINH

222

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 5 PHỤC SINH

223

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH

224

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 5 PHỤC SINH

225

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 5 PHỤC SINH

226

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 5 PHỤC SINH

227

228

Lời Chúa CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – B

229

Lời Chúa CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – C

230

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 6 PHỤC SINH

231

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 6 PHỤC SINH

232

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 6 PHỤC SINH

233

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 6 PHỤC SINH

234

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 6 PHỤC SINH

235

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH

236

237

Lời Chúa CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – B

238

Lời Chúa CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – C

239

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH

240

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 7 PHỤC SINH

241

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 7 PHỤC SINH

242

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 7 PHỤC SINH

243

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 7 PHỤC SINH

244

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 7 PHỤC SINH

245

246

247

Lời Chúa CHÚA NHẬT HIỆN XUỐNG – C

248

Lời Chúa Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

249

Lời Chúa THỨ HAI SAU LỄ HIỆN XUỐNG

250

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

251

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

252

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

253

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

254

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN

255

256

Lời Chúa CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – B

257

Lời Chúa CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – C

258

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

259

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

260

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

261

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

262

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

263

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

264

265

Lời Chúa CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – B

266

Lời Chúa CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – C

267

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

268

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

269

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

270

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

271

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

272

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

273

274

Lời Chúa CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – B

275

Lời Chúa CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – C

276

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

277

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

278

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

279

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

280

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

281

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN

282

283

Lời Chúa CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – B

284

Lời Chúa CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – C

285

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

286

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

287

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

288

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

289

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

290

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

291

292

Lời Chúa CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – B

293

Lời Chúa CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – C

294

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

295

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

296

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

297

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

298

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

299

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

300

301

Lời Chúa CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – B

302

Lời Chúa CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – C

303

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

304

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

305

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

306

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

307

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

308

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 16 THƯỜNG NIÊN

309

310

Lời Chúa CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – B

311

Lời Chúa CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – C

312

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

313

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

314

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

315

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

316

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

317

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

318

319

Lời Chúa CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – B

320

321

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

322

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

323

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

324

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

325

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

326

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

327

328

Lời Chúa CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – B

329

Lời Chúa CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – C

330

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

331

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

332

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

333

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

334

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

335

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

336

337

Lời Chúa CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – B

338

Lời Chúa CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – C

339

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

340

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

341

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

342

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

343

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

344

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

345

346

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – B

347

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – C

348

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

349

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

350

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

351

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

352

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

353

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN

354

355

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – B

356

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – C

357

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

358

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

359

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

360

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

361

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

362

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

363

364

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – B

365

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – C

366

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

367

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

368

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

369

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

370

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

371

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

372

373

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – B

374

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – C

375

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

376

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

377

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

378

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

379

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

380

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

381

382

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – B

383

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – C

384

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

385

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

386

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

387

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

388

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

389

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

390

391

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – B

392

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – C

393

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

394

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

395

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

396

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

397

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

398

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

399

400

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – B

401

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – C

402

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

403

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

404

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

405

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

406

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

407

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

408

409

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – B

410

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – C

411

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

412

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

413

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

414

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

415

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

416

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

417

418

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – B

419

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – C

420

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

421

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

422

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

423

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

424

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

425

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

426

427

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – B

428

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – C

429

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

430

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

431

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

432

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

433

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

434

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

435

436

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN – B

437

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN – C

438

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

439

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

440

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

441

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

442

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

443

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN

444

445

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN – B

446

447

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

448

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

449

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

450

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

451

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

452

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

453

454

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – B

455

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – C

456

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

457

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

458

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

459

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

460

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

461

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

462

463

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – B

464

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – C

465

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

466

Lời Chúa THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

467

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

468

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

469

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

470

Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN


 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...