Thiên đàng dựng xây (Lc 16, 13)
Thiên đàng dựng xây

 
“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên
Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”
(Lc 16, 13)
 
Các môn đệ lắng nghe Chúa kể
Dụ ngôn người quản lý khôn lanh
Chủ vừa sa thải nghĩ thầm
Phải tìm mưu kế hộ thân mai ngày
 
Anh thiết lập mối dây bằng hữu:
Giảm nợ ai đang thiếu chủ anh
Dối gian đồng lõa tội danh
Mưu cầu lợi lộc để dành mai sau
 
Khen anh biết làm giàu tiền của
Lo cho mình chỗ dựa ngày mai
Chúa mong con cái của Ngài
Làm giàu nhân đức: tương lai Nước Trời
 
Mọi thứ ở trên đời: “việc nhỏ”
Chính bạc tiền, sức khỏe, tài năng
Chúa cho quản lý tháng năm
Trung thành sinh lợi: vĩnh hằng vô biên
 
Nước Thiên Chúa diệu huyền: “việc lớn”
Đã đến rồi nơi Đức Ki-tô
Chính Ngài vận mệnh thời cơ
Người khôn nhận biết ngày giờ Chúa ban
 
Làm tôi Chúa bò vàng xa lánh
Bước theo Ngài sức mạnh đời con
Xin dâng trọn vẹn xác hồn
Phụng thờ Thiên Chúa Chí Tôn cửu trùng
 
Kết bạn với người cùng kẻ khốn
Ai khổ sầu bé mọn ủi an
Sẻ chia của cải trần gian
Thắm tình bằng hữu: Thiên đàng dựng xây.
 
Nt. Bích Ngọc
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...