Vui học Kinh Thánh: Chúa Nhật 7 thường niên, năm C

Loading Vui học Kinh Thánh Chúa Nhật tuần 7 thường niên, năm C var QuizWorks = window.QuizWorks || []; QuizWorks.push( [document.getElementById("embed-quiz-410967"), "quiz",
Biên soạn: Gb. Nguyễn Thái Hùng - BMT
Thực hiện: Truyền thông Dòng Nữ Vương Hòa Bình
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...