VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH PHÊRÔ và PHAOLÔ
/ 24 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH PHÊRÔ và PHAOLÔ

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ Ngày 29 tháng 6 Tin Mừng thánh Gioan 21,15-19 (Lễ vọng) Tin Mừng thánh Mátthêu  16,13-19 (Lễ ngày)   I. THÁNH PHÊ RÔ Tin Mừng thánh Gioan 21,15-19 (Lễ vọng) Tin Mừng 15 Khi các môn đệ ăn

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN C
/ 56 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN C Tin Mừng thánh Luca 7,11-17   TIN MỪNG Đức Giê-su cho con trai một bà goá thành Na-in sống lại 11 Sau đó, Đức Giê-su đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám rất đông cùng đi với

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 11 TN C
/ 61 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 11 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 11 TN C Tin Mừng thánh Luca 7,35-8,3   TIN MỪNG   Người phụ nữ tội lỗi đã được tha thứ và đã yêu mến Chúa nhiều 36 Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 12 TN C
/ 47 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 12 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 12 TN C Tin Mừng thánh Luca 9,18-24 TIN MỪNG Ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa (Mt 16: 13 -20; Mc 8:27 -30 ). 18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 13 TN C
/ 59 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 13 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 13 TN C Tin Mừng thánh Luca  9,51-62   TIN MỪNG Một làng miền Sa-ma-ri không đón tiếp Đức Giê-su   51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.52 Người sai

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 14 TN C
/ 51 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 14 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT 14 TN C Tin Mừng thánh Luca 10,1-12.17-20   TIN MỪNG Đức Giê-su sai bảy mươi hai môn đệ đi giảng (Mt 11: 20 -24 ) 1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước,

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 4 * 211-220
/ 49 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 4 * 211-220

VUI HỌC THÁNH KINH 18  RÈN LUYỆN TƯ DUY   Tập 4   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập này

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 4 * 221-231
/ 39 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 4 * 221-231

VUI HỌC THÁNH KINH 18  RÈN LUYỆN TƯ DUY   Tập 4   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập này

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 4 * 231-240
/ 58 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 4 * 231-240

VUI HỌC THÁNH KINH 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY   Tập 4   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập này

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 4 * 241-250
/ 38 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 4 * 241-250

VUI HỌC THÁNH KINH 18  RÈN LUYỆN TƯ DUY   Tập 4   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập này

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 4 * 251-260
/ 40 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 4 * 251-260

VUI HỌC THÁNH KINH 18  RÈN LUYỆN TƯ DUY   Tập 4   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập này

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 4 * 261- 270
/ 44 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 4 * 261- 270

VUI HỌC THÁNH KINH 18  RÈN LUYỆN TƯ DUY   Tập 4   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập này

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 4 * 271-280
/ 43 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 4 * 271-280

VUI HỌC THÁNH KINH 18  RÈN LUYỆN TƯ DUY   Tập 4   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập này

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 4 * 281-290
/ 49 / Vui Học Thánh Kinh

VHTK 18 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 4 * 281-290

VUI HỌC THÁNH KINH 18  RÈN LUYỆN TƯ DUY   Tập 4   Các bạn thân mến, để hiểu biết và thêm lòng yêu  mến Thánh Kinh,  chúng ta cùng vui học qua những bài tập Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ. Những bài tập này

VUI HỌC THÁNH KINH CUỘC ĐỜI THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
/ 39 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH CUỘC ĐỜI THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

VUI HỌC THÁNH KINH CUỘC ĐỜI THÁNH GIOAN TẨY GIẢ Tin Mừng thánh Máccô 1,1-8   

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH BANABA TÔNG ĐỒ  Ngày 11 tháng 6
/ 52 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH BANABA TÔNG ĐỒ Ngày 11 tháng 6

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH BANABA TÔNG ĐỒ Cv 11, 21b-26 / 13, 1-3 Tin Mừng thánh Mátthêu 10,6-13 Ngày 11 tháng 6   Tin Mừng   6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH ĐAMINH SAVIO Ngày 12 tháng 6
/ 88 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH ĐAMINH SAVIO Ngày 12 tháng 6

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH ĐAMINH SAVIO Tin mừng thánh Mátthêu 5,1-12a

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ANTON PADUA Ngày 13 tháng 6
/ 56 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ANTON PADUA Ngày 13 tháng 6

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ANTON PADUA 2 Cor 3,15;4,1.3-6 Tin Mừng thánh Mátthêu 5,13-16 Ngày 13 tháng 6 Tin Mừng Muối cho đời và ánh sáng cho trần gian (Mc 9:50; Lc 14

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG SÁU
/ 84 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG SÁU

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNG SÁU   Tháng sáu Giáo Hội dành để tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.  VUI HỌC THÁNH KINH xin gởi đến quý Anh Chị chủ đề về Tháng Thánh Tâm và các tông đồ của Chúa Giêsu. TIN MỪNG Tin mừng thánh Gioan

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU C
/ 81 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU C

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU C   Tin Mừng   3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: 4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ

VUI HỌC THÁNH KINH TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
/ 56 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ

VUI HỌC THÁNH KINH TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ Is 61, 9-11 Tin Mừng thánh Luca 2,41-51 Thứ bảy sau lễ thánh Tâm Chúa Giêsu Tháng 6

VUI HỌC THÁNH KINH ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH
/ 69 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH

VUI HỌC THÁNH KINH ĐỨC TRINH NỮ MARIA, MẸ HỘI THÁNH Thứ hai, sau Lễ Hiện Xuống Ga 19,25-27   Tin Mừng  

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH BÊDA, linh mục tiến sĩ Ngày 25 tháng 5
/ 56 / Vui Học Thánh Kinh

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH BÊDA, linh mục tiến sĩ Ngày 25 tháng 5

VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH BÊDA, linh mục tiến sĩ Ngày 25 tháng 5 Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20