HỌC HỎI LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 15 TN B


HỌC HỎI LỜI CHÚA
CHÚA NHẬT 15 TN B
Mc 6,7-13

I. TIN MỪNG
7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng;9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.10 Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ."12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

7 He summoned the Twelve  and began to send them out two by two and gave them authority over unclean spirits.
8  He instructed them to take nothing for the journey but a walking stick--no food, no sack, no money in their belts.
9 They were, however, to wear sandals but not a second tunic.
10  He said to them, "Wherever you enter a house, stay there until you leave from there.
11 Whatever place does not welcome you or listen to you, leave there and shake the dust off your feet in testimony against them."
12 So they went off and preached repentance.
13 They drove out many demons, and they anointed with oil many who were sick and cured them.
 
II. HỎI THƯA

01. Hỏi : Chúa Giêsu đã thiết lập Nhóm Mười Hai với mục đích gì ?
- Thưa : Để họ phải ở với Người, để họ chứng kiến những phép lạ và để họ được Người cử đi loan báo Tin Mừng và trừ quỉ.

02. Hỏi : Khi Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ không được mang 
gì đi đường : Tình trạng thiếu trang bị vật chất như thế phản ánh điều gì ?
- Thưa : Tính cấp bách của công tác loan báo Tin Mừng và  tin tưởng ký thác hoàn toàn vào tay Thiên Chúa.

03. Hỏi : Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ đi rao giảng với 
hai người một, thì ngài có ý gì ?
- Thưa : Nâng đỡ nhau khi gặp khó khăn, Lời rao giảng của hai người là lời chân thật và việc rao giảng là việc của cộng đoàn.

04. Hỏi : Các môn đệ rao giảng, kêu gọi người ta điều gì ?
- Thưa : Ăn năn sám hối.

05. Hỏi : Các môn đệ là những người ít học, khả năng  khiêm tốn, nhưng
 khi đi rao giảng theo chỉ thị của Chúa Giêsu, các ông đã đạt được
 những thành quả tuyệt vời, đó là gì ?
- Thưa : Xua trừ nhiều ma quỷ,  chữa lành nhiều bệnh nhân và Kêu gọi người ta ăn năn sám hối.

06. Hỏi : Nhiệm vụ của người Kitô hôm nay cũng không khác nhiệm vụ 
của Nhóm Mười Hai xưa kia đó là gì ?
- Thưa : Loan báo Tin Mừng, làm giảm thiểu ảnh hưởng của sự dữ và xây dựng nền văn minh sự sống.

07. Hỏi : Từ ngày lãnh bí tích Thánh Tẩy, người kitô được tháp nhập 
vào Thân Mình Chúa Giêsu, chúng ta được thông dự vào sứ mạng ngôn
 sứ, tư tế và mục tử của Ngài. Vì vậy để tiếp nối sứ mạng loan Tin Mừng
 và đem ơn cứu độ cho thế giới, Chúa Giêsu muốn chúng ta phải làm gì ?
- Thưa : Loan báo Tin Mừng bằng chính môi miệng chúng ta như là môi miệng của Người, chăm sóc bệnh nhân và người đau khổ qua đôi tay chúng ta như đôi tay của Người, tỏ lòng thương xót nhân loại qua chúng ta 
là trái tim của Người.
 
III. TRẮC NGHIỆM

01. Chúa Giêsu đã thiết lập Nhóm Mười Hai với mục đích gì ?
a. Để họ phải ở với Người
b. Để họ được Người cử đi loan báo Tin Mừng và trừ quỉ
c. Để họ chứng kiến những phép lạ
d. Chỉ có a và b đúng

02. Khi Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ không được mang gì đi đường : Tình trạng thiếu trang bị vật chất như thế phản ánh điều gì ?
a. Tính cấp bách của công tác loan báo Tin Mừng
b. Sự tin tưởng ký thác hoàn toàn vào tay Thiên Chúa.
c. Tình trạng thiếu thốn của xã hội thời Đức Giêsu
d. Chỉ có a và b đúng.

03. Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ đi rao giảng với hai người một, thì ngài có ý gì ?
a. Nâng đỡ nhau khi gặp khó khăn
b. Lời rao giảng của hai người là lời chân thật
c. Việc rao giảng là việc của cộng đoàn
d. Cả a, b và c đúng.

04. Các môn đệ rao giảng, kêu gọi người ta điều gì ?
a. Ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng.
b. Hãy lãnh nhận phép rửa.
c. Hãy tin vào Đức Giêsu và lời của Người.
d. Ăn năn sám hối.

05. Các môn đệ là những người ít học, khả năng  khiêm tốn, nhưng khi đi 
rao giảng theo chỉ thị của Chúa Giêsu, các ông đã đạt được những thành
 quả tuyệt vời, đó là gì ?
a. Xua trừ nhiều ma quỷ,
b. Chữa lành nhiều bệnh nhân,
c. Kêu gọi người ta ăn năn sám hối
d. Cả a, b và c đúng


06. Nhiệm vụ của người Kitô hôm nay cũng không khác nhiệm vụ của Nhóm Mười Hai xưa kia đó là gì ?
a. Loan báo Tin Mừng
b. Làm giảm thiểu ảnh hưởng của sự dữ.
c. Xây dựng nền văn minh sự sống
d. Cả a, b và c đúng

07. Từ ngày lãnh bí tích Thánh Tẩy, người kitô được tháp nhập vào Thân Mình Chúa Giêsu, chúng ta được thông dự vào sứ mạng ngôn sứ, tư tế và mục tử của Ngài. Vì vậy để tiếp nối sứ mạng loan Tin Mừng và đem ơn cứu độ cho thế giới, Chúa Giêsu muốn chúng ta phải làm gì ?
a. Loan báo Tin Mừng bằng chính môi miệng chúng ta như là môi miệng của Người
b. Chăm sóc bệnh nhân và người đau khổ qua đôi tay chúng ta 
như đôi tay của Người
c. Tỏ lòng thương xót nhân loại qua chúng ta là trái tim của Người.
d. Cả a, b và c đúng
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
Các ông rao giảng
kêu gọi người ta ăn năn sám hối”.
Tin Mừng thánh Máccô 6,12
 
Lời giải đáp
 
01. d. Chỉ có a và b đúng
02. d. Chỉ có a và b đúng
03. d. Cả a, b và c đúng
04. d. Ăn năn sám hối.
05. d. Cả a, b và c đúng
06. d. Cả a, b và c đúng
07. d. Cả a, b và c đúng
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...