VHTK 22 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 8 * 551 - 560


 ​VUI HỌC THÁNH KINH 22
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 8 * 551 - 560
 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.

551.  HÃY CÙNG ĐỌC ETTE  K  !
 

 
Bà ÉTTE
một  người Do thái
được vua Asuêrô chọn làm Hoàng Hậu
( Et 1,1…).
 
Có tất cả bao nhiêu cách để đọc được từ ETTE theo đúng thứ tự sắp xếp của các ký tự trong từ đó ở hình trên ?
 
Không có 1 ký tự nào được đọc 2 lần trong từ ETTE.
 
  
 
552.  HÃY CÙNG ĐỌC NUN  K  !
 
 
Ông NUN
là cha của Ông Giôsuê :
Ông Giôsuê, người đã dẫn đưa dân Ítraen
vào Đất Hứa (Gs 1,1…).
 
Có tất cả bao nhiêu cách để đọc được từ NUN theo đúng thứ tự sắp xếp của các ký tự trong từ đó ở hình trên ?
 
Bất kỳ ký tự N nào cũng có thể là từ đầu tiên và cuối sùng của từ NUN.
 
Không có 1 ký tự N nào được đọc 2 lần trong từ NUN.
 
553.  CHIA 1 THÀNH 4 * 1  K  !
 
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 7 ký tự. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?
 
M     G        
  A A   E T G  
  T I     Y   A
  T C E     P  
    O   K   R I
I     B   H   E
A       U   N  
  H       O    
 
 
Gợi ý :
Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những ký tự  G, M, E & G.
 
 
 
 
554.  CHIA 1 THÀNH 4 * 2  K  !
 
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 4 ký tự. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?
 
      E     U  
    X   A      
C     A     I  
          N    
      T     M  
A     O        
  B     A      
    O         T
 
 
Gợi ý : Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những ký tự  E, C, A & B.
 
 
 
 
555.  CHIA 1 THÀNH 4 * 3  K  !
 
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 5 ký tự. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?
 
  R       T    
  U         E  
      P       R
P   H   G C   A
      H I A    
O E       I    
    R          
      O     A  
 
 
Gợi ý : Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những ký tự  R, P, T & G.
 
 
 
 
556.  CHIA 1 THÀNH 4 * 4  K  !
 
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật phụ nữ  trong Thánh Kinh gồm 5 ký tự. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?
 
      M        
P H       A    
  E   B   R    
    L E A I   I
    Y       M  
      N   A    
    D     O    
A     I        
 
 
Gợi ý : Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những ký tự P, M, N & L.
 
 
 
 
557. TÌM NGƯỜI  QUA Ô  K  !  1
 
Đây là tên các nhân vật được xếp theo 1 trật tự nhất định. Bạn tìm xem đó là những nhân vật nào ?
 
P B M A P P P
O A A M H O H
R T T M I R I
I O T I L O L
T L I N I K O
K O T A P H L
I M G D P O O
L E I A H R G
A O A P E O O
 
    Gợi ý : Trong Ô chữ này có nhân vật BATÔLÔMÊO.
 
 
 
 
 
558. NGUYÊN TẮC LOGÍC  K  !  2  
 
Trong ô này là tên của 7 nhân vật được nói tới trong Tân Ước sắp xết theo 1 nguyên tắc nhất định. Bạn có biết đó là những nhân vật  nào không ?
 
I S A I A D
C O E M O A
E N N N S V
M N A A E I
A O T O L T
L M O L A S
 
Gợi ý : Trong ô chữ này có nhân vật ANNA.
 

 
559.  NGUYÊN TẮC LOGÍC   K  !  3
 
Trong ô này là tên của 6 nhân vật được nói tới trong Tân Ước sắp xết theo 1 nguyên tắc nhất định. Bạn có biết đó là những nhân vật  nào không ?
 
O D E Q U I
R E G I E R
E S A R S I
H U M I U N
N I G A G I
E I R P A O
 
 
Gợi ý : Trong ô chữ này có nhân vật GIESU.
 
 

 
560.  NGUYÊN TẮC LOGÍC  K  !  4
 
Trong ô này là tên của 7 nhân vật được nói tới trong Tân Ước được sắp xết theo 1 nguyên tắc nhất định. Bạn có biết đó là những nhân vật  nào không ?
 
M A C T A G
N N A L A I
A A L O D E
O N T I A S
I N A O R U
G A I R A M
 
 
Gợi ý : Trong Ô chữ này có nhân vật GIESU.
 

 
 
 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp
 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp 
VHTK 22 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 8
 
541. HÃY CÙNG ĐỌC ACXA  J
 
Xét vị trí của những chữ  A  trong hình vẽ :
 
*      Chữ  A ở vị trí trung tâm của hình vẽ : Nó nằm liền kề với 4 chữ C; mỗi chữ C lại liền kề với 3 chữ X, mỗi chữ X lại liền kề với 3 chữ A nữa. Vì vây có tất cả 36 cách đọc từ ACXA từ chữ A ở vị trí trung tâm trong hình vẽ.
 
*      Từ những chữ A ở 4 đỉnh sẽ không thể đọc được 1 từ  ACXA  nào cả.
 
*      Chữ A ở trên cạnh của hình vẽ : Mỗi chữ  A trên 1 cạnh  bên của hình vẽ đều nằm liền kề với 1 chữ C, mà mỗi chữ C này lại nằm liền kề với 3 chữ X; mỗi chữ X lại nằm liền kề với 3 chữ A. vậy từ mỗi chữ A trên 1 cạnh của hình vẽ ta có 9 cách đọc từ  ACXA. Có tất cả 8 chữ A trên 4 cạnh nên sẽ có 9 x 8 = 72 cách đọc từ ACXA từ những chữ A này.
 
Vậy, trong cả hình vẽ có tổng cộng là 108 cách đọc ACXA.
 
542. HÃY CÙNG ĐỌC GIOAN  J
 
Mỗi chữ G trong hình đã cho đều liền kề với 4 chữ I, mà mỗi chữ I  lại liền kề với 3 chữ O, trong đó :
 
        * 1 chữ O liền kề với 7 cụm AN;
        * 2 chữ O còn lại liền kề với 4 cụm AN. Vậy số cách để đọc được từ GIOAN trong hình trên là : 4 x (7 + 8) = 60 cách.
 
543. HÃY CÙNG ĐỌC ANRERNA  J
 
Xét xem từ chữ  E ở trung tâm của hình vẽ ta sẽ có được bao nhiêu cụm ERNA. Chữ  E nằm liền kề với 4 chữ R, mà mỗi chữ R lại nằm liền kề với 7 cụm NA nên từ đó ta có tất cả 28 cụm ERNA.
 
Ta cũng có được 28 cách để đọc cụm từ ANRE trong hình đã cho. Ghép ANRE và ERNA lại với nhau sẽ được ANRERNA nên ta có tổng cộng là 28  cách đọc từ ANRERNA.
 
544. HÃY CÙNG ĐỌC ANNA  J
 
Cụm AN từ đỉnh liền kề với 15 cụm NA. Vậy từ 4 đỉnh ta có : 4 x 15 = 60 cách đọc từ ANNA.
Cụm AN từ cạnh (thẳng) liền kề với 14 cụm NA. Vậy từ 8 điểm ở cạnh ta có : 8 x 14 = 112 cách đọc từ ANNA.
 
Cụm AN từ cạnh (xéo) liền kề với 14 cụm NA. Vậy từ 8 điểm ở cạnh ta có : 8 x 14 = 112 cách đọc từ ANNA.
 
Như vậy qua hình trên ta có :
2 x 112 +60 = 284 cách đọc từ ANNA.
 
545. HÃY CÙNG ĐỌC ENE  J
 
Từ chữ N trung tâm : Chữ N liền kề với 8 chữ E, và từ ENE có 1 chữ N và 2 chữ E.
 
Vậy trong hình trên ta có :
(9 - 1)(9 - 2) = 56 cách đọc từ ENE.
 
 
 
546.  HÃY CÙNG ĐỌC INRiRNI  J
 
Xét xem từ chữ i ở trung tâm của hình vẽ ta sẽ có được bao nhiêu cụm iRNI. Chữ i nằm liền kề với 4 chữ R, mà mỗi chữ R lại nằm liền kề với 7 cụm NI nên từ đó ta có tất cả 28 cụm iRNI.
 
Ta cũng có được 28 cách để đọc cụm từ INRi trong hình đã cho. Ghép INRi và iRNI lại với nhau sẽ được INRiRNI nên ta có tổng cộng là 28  cách đọc từ INRiRNI.
 
547. HÃY CÙNG ĐỌC AMAXA  J
 
Từ cụm AMA ở đỉnh chúng liền cận kề với 6 cụm XA. Ta có : 2 x 6 = cách đọc từ AMAXA.
 
Từ 4 cụm AMA ở 2 cạnh ,chúng cũng liền kề với 6 cụm XA. Ta có : 4 x 6 = 24 cách đọc từ AMAXA.
Vậy tổng số cách đọc AMAXA ở hình trên : 12 + 24 = 36.
 
548.   HÃY CÙNG ĐỌC SET       J
 
Bắt đầu từ chữ E tại mỗi đỉnh của hình thoi đã cho, ta có thể đọc được 1 từ SẾT (Vì từ mỗi đỉnh chỉ có thể đi đến 1 chữ E duy nhất) nên có 4 cách đọc từ SET từ 4 đỉnh.
 
Bắt đầu từ chữ S trên cạnh của hình thoi đã cho có thể đọc được 2 chữ SẾT (Vì từ mỗi chữ S trên cạnh của hình thoi có thể đi đến được 2 chữ E) nên có tất cả là 8 cách đọc từ SET từ 4 cạnh.
 
Vậy tổng cộng có 12 cách đọc chữ SẾT trong hình trên
 
549.  HÃY CÙNG ĐỌC ELISA  J
 
Mỗi chữ E trong hình đã cho đều liền kề với 4 chữ L, mà mỗi chữ L  lại liền kề với 3 chữ I, trong đó :
        * 1 chữ I liền kề với 7 cụm SA;
        * 2 chữ I còn lại liền kề với 4 cụm SA. Vậy số cách để đọc được từ ELISA trong hình trên là : 4 x (7 + 8) = 60 cách.
 
550.  HÃY CÙNG ĐỌC MOSESOM  J
 
Xét xem từ chữ  E  ở trung tâm của hình vẽ ta sẽ có được bao nhiêu cụm ESOM. Chữ E nằm liền kề với 4 chữ S, mà mỗi chữ S lại nằm liền kề với 7 cụm OM nên từ đó ta có tất cả 28 cụm ESOM.
 
Ta cũng có được 28 cách để đọc cụm từ MOSE trong hình đã cho. Ghép MOSE và ESOM lại với nhau sẽ được MOSESOM nên ta có tổng cộng là 28  cách đọc từ MOSESOM.
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...