VHTK 23 RÈN LUYỆN TƯ DUY Tập 9 * 581 - 590


VUI HỌC THÁNH KINH 23
 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 9 * 581 - 590
 
Các bạn thân mến,
để hiểu biết và thêm lòng
yêu  mến Thánh Kinh,
 chúng ta cùng vui học
qua những bài tập
Rèn Luyện Tư Duy Ngôn Ngữ & Ô Chữ.
Những bài tập này
dùng chính những Nhân Vật & Địa Danh
được nói tới trong Tân Ước. 
Mọi trích dẫn và tên riêng
đều dựa trên bản dịch Thánh Kinh
của Nhóm Phiên Dịch
 Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 Chúc các bạn có những giây phút
 vui và bổ ích.
 
  
581.  NHÂN VẬT XUẤT HIỆN   !  L 
 
      I L E      
    N A O I G    
  A I D O R E H  
O E M O L O T A B
  O D N U C E X  
    A I R A M    
      T ? L      
 
Bạn hãy quan sát ô chữ.
Ký tự nào dưới đây sẽ được thay thế dấu chấm hỏi để tạo thành 1 nhân vật.

 
                                                          **************
 
                                                     A E G H I N O U
 
Gợi ý :    Trong ô chữ này có nhân vật XECUNDO.
 
 
582.  TRÒ CHƠI Ô CHỮ  !  L 
 
 Trong ô chữ này bạn tìm được bao nhiêu nhân vật được nói tới trong Thánh Kinh Tân ước ?
  
U N G    
D O R    
K I E X O
    B A P
    I C H
 
   
583.  NGUYÊN TẮC LOGÍC K  !
 
Trong ô này là tên của 7 nhân vật được nói tới trong Tân Ước được sắp xết theo 1 nguyên tắc nhất định. Bạn có biết đó là những nhân vật  nào không ?
 
G I A I A L
E S U P H A
I N E L E D
G A A I R A
E O I G O R
M I T A B O
 
Gợi ý : Trong ô chữ này có nhân vật GIESU.
 
  
“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi,
thì không thể làm môn đệ tôi được”.
Lc 14,27

 
584.  TÌM NGƯỜI TRONG Ô  !  L 
 
Trong hình lớn có 4 ô vuông và mỗi ô vuông có 9 ký tự của 1 nhân vật. Bạn tìm xem đó là những nhân vật nào ?
 
E N A A I D
A N T M N A
N H A M A P
H I P H A N
L P H A L E
P E I M A N
 
Gợi ý : Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những ký tự  A, M, N & P.
 

 
585.   CHIA 1 THÀNH  4 * 12  !  L 
 
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 5 ký tự. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?
 
      I     O  
  G   E       L
S         G A  
    U         N
D     E G      
  A K     I    
            O  
    U   A   N  
 
 
Gợi ý : Trong ô này chứa những nhân vật có ký tự tận cùng là  N, N, U & U.
 
  
586.  NHÂN VẬT XUẤT HIỆN   !  L 
 
 
      E V A      
    G I E S U    
  A B I A T H A  
A R I T T Á K H O
  A P R A H A M  
    G I E S U    
      K ? T      
 
Bạn hãy quan sát ô chữ.
Ký tự nào dưới đây sẽ được thay thế dấu chấm hỏi để tạo thành 1 nhân vật.
 
                                                              **************
 
                                                          A E G H I N O U
 
Gợi ý : Trong ô chữ này có nhân vật GIESU.
 
 
Anh hãy theo i !
Mc 2,14
 
587.  TRÒ CHƠI Ô CHỮ   !  L 
 
Trong ô chữ này có 1 nhân vật  gồm 5 ký tự. Mời bạn tìm giúp.
 
 
U N A    
O S P    
X K E A M
    X I O
    R U G
 
 
 
 
588.  TÌM TỪ CÒN THIẾU  !  L 
 
Trong ô chữ này có 6 nhân vật song chỉ có 2 nhân vật được hoàn thiện. Bạn hãy điền ký tự gì vào dấu chấm hỏi để hoàn thiện 4 nhân vật còn lại và tạo thành 1 nhân vật mới.
 
 
G N T               K R S
  I A I           E E U  
    O T M       N P S    
      A H O A A H A      
        N A ? A N        
          N N N          
            ?            
 
                                                         ************
 
                                            ABCDEGHIKLMNOPUT
 
Gợi ý : Trong ô chữ này có nhân vật REPHAN.
 
  
589. NHÂN VẬT XUẤT HIỆN  !  L   
 
        U        
      S N O      
    E E R A N    
  I B E N O N O  
G A H N M I E A A
  P A I A D I D  
    S C A L U    
      T E I      
        ?        
 
 
Bạn hãy quan sát ô chữ.
Ký tự nào dưới đây sẽ được thay thế dấu chấm hỏi để tạo thành 1 nhân vật.

 
                                                             **************
                                                 A B C D E G H I K L M N
 
Gợi ý : Trong ô chữ này có nhân vật PHERO.
 
 
590. TÌM NGƯỜI QUA Ô   !  L 
 
Những nhân vật này được xếp theo một trật tự nhất  định. Bạn hãy tìm xem đó là những nhân vật nào ?
 
N P B O D P
I U A L A H
C P R I M A
A L A M A O
N I B P R L
O O A A I O
 
 
Gợi ý : Trong Ô chữ này có nhân vật OLIMPA.
 
  
Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin,
thì Thầy sẽ làm.
Ga 14,13


 
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 
Lời giải đáp xin xem số kế tiếp
 
++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
VHTK 23 RÈN LUYỆN TƯ DUY  Tập 9
 

  571.  CHIA 1 THÀNH 4 * 3 J
 
PHAOLO,
DEBEDE,
BARABA,
NICOLA


572.  CHIA 1 THÀNH 4 * 4 J
 
               
  A     C     I
            A  
E   B   A G    
N     D I     O
  A         N  
      A        
      M        


ADAM,
CAIN,
GAIO,
ABEN
 573.  CHIA 1 THÀNH 4 * 5 J

 
      E        
H E     L     A
    R O I I V  
    B D S E    
A   E C     I  
  N   T A B    
  I         T  
    K E     H A

 
HÊRÔĐIA,
ÊLISEVA,
TABITHA,
BÉCNIKÊ

 
 574.  CHIA 1 THÀNH 4 * 6 J

 
               
    A     N    
      E   N    
H   B   A   R  
  A   G        
        T     E
  A     I      
          T O  
 
 
HAGA,
TITO,
ANRE,
ABEN

575.  CHIA 1 THÀNH 4 * 7 J

 
M     G        
  A A   A P G  
  T I         A
  T C E   A P  
    O   R   R I
I     B A     E
A         H N  
  H       M    

 
MÁTTHIA
 GIACÔBÊ
APRAHAM
GÁPRIEN         
 
576.  CHIA 1 THÀNH 4 * 8 J

      E     U  
    X   A      
C     A     I  
          N    
      T     I  
T     O        
  B     A      
    O         T
 
 
ÊXAU,
CAIN,
TITO,
BÔÁT
  
577.  CHIA 1 THÀNH 4 * 9  J

 
G     A       N
    E   G   O  
      I   S    
S   I   I   I M
  M            
    A     U    
U     R E   S  
               

 
 
 
GIESU,
SIMON,
MARIA,
GIUSE


 
               
        G I U  
  P H E O      
      R A D    
    T   G   N  
    A   I O    
  D E O     A  
               
578.   CHIA 1 THÀNH 4 *10 J
 
 PHÊRÔ,
GIUĐA,
GIOAN,
TAĐÊÔ


579.   CHIA 1 THÀNH 4 * 11 J
 
 
A         M E  
    B   A      
    T   D   M A
H A   I   A    
    R   G   R  
      O   I    
  N     O     I
    X E     P  

 
AHARON,
BATIME,
DAMARI,
GIOXEP
 
 580. NHÂN VẬT MỚI XUẤT HIỆN  J
Bạn hãy đọc từ bên phải qua trái theo hàng xéo sẽ xuất hiện những nhân vật được nói tới trong Tân Ước. Ký tự được chọn là U để tạo thành nhân vật GIESU.
 

Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...