VHTK Lễ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH VÀO ĐỀN Ngày 21.11


 
VUI HỌC THÁNH KINH
ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH VÀO ĐỀN THỜ
Tin Mừng thánh Mátthêu 12,46-50
Ngày 21 tháng 11
 
Tin Mừng
 
Ai thuộc gia đình của Đức Giê-su? (Mc 3:31 -35; Lc 8:19 -21 )
 
46 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người.47 Có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy."48 Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? "49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."
 
46 While he was still speaking to the crowds, his mother and his brothers appeared outside, wishing to speak with him.
47 (Someone told him, "Your mother and your brothers are standing outside, asking to speak with you.") 48 But he said in reply to the one who told him, "Who is my mother? Who are my brothers?"
49 And stretching out his hand toward his disciples, he said, "Here are my mother and my brothers.
50 For whoever does the will of my heavenly Father is my brother, and sister, and mother."
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
vhtk
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 12,50
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Khi Chúa Giêsu đang giảng dạy dân chúng, có chuyện gì xảy ra? (Mt 12,46)
a. Người bất toại được 4 người khiêng tới.
b. Viên bách quản đến xin Chúa Giêsu chữa lành cho kẻ tôi tớ.
c. Mẹ và anh em Người đến.
d. Người đàn bà xứ Canaan đến xin cứu chữa cho con.
 
a2. Khi Chúa Giêsu đang giảng dạy thì có ai tìm đến Người? (Mt 12,46)
a. Các môn đệ.
b. Ông trưởng hội đường.
c. Mẹ và anh em Người.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a3. Chúa Giêsu chỉ ai khi nói : "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.”? (Mt 12,49)
a. Các môn đệ.
b. Ông trưởng hội đường.
c. Mẹ và anh em Người.
d. Dân chúng.
 
a4.  Chúa Giêsu nói những ai là chị em tôi, là mẹ tôi? (Mt 12,50)
a. Mọi người.
b. Ông trưởng hội đường.
c. Mẹ và anh em Người.
d. Ai thi hành ý muốn của Cha tôi.
 
a5. Cha Chúa Giêsu Đấng đang ở đâu? (Mt 12,50)
a. Hiện diện giữa các người.
b. Ngự trên trời.
c. Ngự tại thành thánh Giêrusalem.
d. Trên núi Sion.
 
B.
 
b1. Theo truyền thống Do Thái, người ta thường dâng con trẻ vào đền thờ để được thánh hiến và sau đó con trẻ sẽ ở trong đền thờ một thời gian giúp việc các vị chủ tế.. . Những con trẻ được dâng vào Đền thánh là ai?
a. Những trẻ nam đầu lòng.
b. Những người con của các thầy tư tế.
c. Những trẻ nam thuộc chi tộc Lê vi.
d. Mọi trẻ con Do thái.
 
b2. Theo thánh Hiêronimô, chương trình ngày sống của Ðức Mẹ trong đền thờ được phác họa như sau:
a. Từ hừng đông đến 9 giờ sáng, Ngài cầu nguyện;
b. từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, Ngài làm việc chân tay,
c. sau đó ngài lại cầu nguyện, sốt sắng suy gẫm Thánh Kinh và siêng năng đọc Thánh Vịnh.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b3. Lễ này xuất phát từ Đông Phương và ai đã phổ biến lễ này bên Tây phương với hy vọng tìm nối kết lại với anh em Hy lạp ?
c. Tertuliano.
b. Philippe de Mézièrès.
c. Giêrônimô.
d. Thánh nữ Hêlen.
 
b4. Vào năm 1472 Đức Giáo Hoàng nào đã ghi lễ này vào lịch phụng vụ của Giáo Hội?
a. Đức Giáo Hoàng Sixte IV.
b. Đức Giáo Hoàng Grêgôriô Cả.
c. Đức Giáo Hoàng Lêô Cả.
d. Đức Giáo Hoàng Silvester I.
 
b5. Noi gương Đức Mẹ, chúng ta có thể làm gì?
a. Dâng mình hằng ngày cho Chúa.
b. Hiến trọn đời sống tôi để làm theo ý Chúa.
c. Chăm chỉ lắng nghe và làm theo Lời Chúa dạy suốt đời.
d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ 
 

 
Những gợi ý

01. Khi Chúa Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có ai đến tim người? (Mt 12,46) 

02. Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là gì của Chúa Giêsu? (Mt 12,50) 

03. Chúa Giêsu chỉ ai khi nói : "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.”?  (Mt 12,49)

04. Khi Chúa Giêsu còn đang nói với ai thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người? (Mt 12,46)

05. Cha Chúa Giêsu Đấng đang ở đâu?  (Mt 12,50)

06. Chúa Giêsu nói ‘Ai làm gì ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi’? (Mt 12,50)

07. Chúa Giêsu nói ‘Ai thi hành ý muốn của ai , Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi’? (Mt 12,50)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi,
Đấng ngự trên trời,  người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."
Tin Mừng thánh Mátthêu 12,50

 
VUI HỌC THÁNH KINH
ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH VÀO ĐỀN THỜ
Tin Mừng thánh Mátthêu 12,46-50
Ngày 21 tháng 11
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Đức Maria dâng mình vào Đền Thờ
* Tin Mừng thánh Mátthêu 12,50
“Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời,
 người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. c. Mẹ và anh em người đến (Mt 12,46)
a2. c. Mẹ và anh em người (Mt 12,46)
a3. a. Các môn đệ (Mt 12,49)
a4.  d. Ai thi hành ý muốn của Cha tôi (Mt 12,50)
a5. b. Ngự trên trời (Mt 12,50)
 
B.
b1. a. Những trẻ nam đầu lòng.
b2. d. Cả a, b và c đúng.
b3. b. Philippe de Mézièrès.
b4. a. Đức Giáo Hoàng Sixte IV.
b5. d. Cả a, b và c đúng .
 
III. Ô CHỮ 
01. Mẹ (Mt 12,46) 
02. Anh chị em (Mt 12,50) 
03. Môn đệ (Mt 12,49)
04. Đám đông (Mt 12,46)
05. Trên trời (Mt 12,50)
06. Thi hành (Mt 12,50)
07. Cha tôi (Mt 12,50)
 
Hàng dọc : Mẹ Maria
 
NGUYỄN THÁI HÙNG

 
      Nguồn gốc Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ
(31:01:2012 |06:17 PM)
Lm Thêôphilê
Lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ bắt nguồn từ bên Giáo Hội Đông phương, tưởng niệm ngày thánh hiến thánh đường Đức Maria ngày 21 tháng 11 năm 543 tại Giêrusalem. Đông phương coi biến cố thánh hiến này như cuộc đi vô “Đền thờ của Đức Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa”. Họ mừng lễ trong vòng sáu ngày từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 11, và dựa vào Ngụy thư Tiền Tin Mừng theo thánh Giacôbê được soạn vào giữa thế kỷ thứ II. Trong đó, tác giả kể lại câu chuyện Đức Trinh nữ lúc còn nhỏ đã được dâng hiến vào Đền thờ và ở lại đó cho đến 12 tuổi : “Thầy tư tế đón tiếp con trẻ và chúc phúc như sau : Thiên Chúa đã chúc tụng danh của con trong mọi thế hệ... Thiên Chúa ban cho con trẻ ân sủng của Người, và nó nhảy mừng, và mọi người trong nhà Ítraen yêu mến con trẻ...”.
 
Lễ này được cử hành bên Tây phương từ thế kỷ thứ IX tại các đan viện bên Ý, rồi sau đó lan tràn tới bên Anh. Vào năm 1373, Đức Giáo Hoàng Grégoire XI sống tại thành Avignon (Pháp) bắt đầu cho cử hành lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ. Đây cũng là do công lao của một hiệp sĩ, Philippe de Mézièrès, sau thời gian sống bên Đông phương đã về phổ biến lễ này bên Tây phương với hy vọng tìm nối kết lại với anh em Hy lạp và Đức Giáo Hoàng Sixte IV ghi vào lịch phụng vụ vào năm 1472.
 
Lang thang internet
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...