VHTK T. CATHARINA ALEXANDRE TRINH NỮ TỬ ĐẠO Ngày 25 tháng 11


VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH CATHARINA ALEXANDRE
TRINH NỮ TỬ ĐẠO
Ngày 25 tháng 11
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,17-22
 

Tin Mừng
 
Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại (Mc 13: 9-13; Lc 21: 12 -19 ).
 
17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
 
21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

 
17 But beware of people, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues,18 and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans.
19 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say.
20 For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.
21 Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death.
22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.

I. HÌNH TÔ MÀU
 

 
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 10,22
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đức Giêsu cảnh báo anh em hãy coi chừng ai? (Mt 10,27)
a. Người đời.
b. Thế gian.
c. Kẻ thù.
d. Phái Pharisêu.
 
a2. Người ta sẽ nộp anh em cho ai, và sẽ bị đánh đập trong các hội đường của họ? (Mt 10,17)
a. Thượng tế.
b. Các hội đường.
c. Vua chúa.
d. Quân La mã.
 
a3. Khi người ta nộp anh em, trong giờ đó ai sẽ cho anh em biết phải nói gì? (Mt 10,19)
a. Quan tòa.
b. Thượng tế.
c. Chúa Thánh Thần.
d. Thiên Chúa.
 
a4. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì? (Mt 10,21)
a. Khinh bỉ.
b. Thù ghét.
c. Chế nhạo.
d. Loại trừ.
 
a5. Kẻ nào bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì? (Mt 10,22)
a. Thiên Chúa chúc phúc.
b. Hưởng Nước Trời.
c. Cứu thoát.
d. Gọi là con Thiên Chúa.
 
B.
b1. Thánh nữ Catarina sống vào thời Giáo hội sơ khai. Ngài là con gái của một gia đình dân ngoại giàu có ở thành Alêxanđria thuộc nước nào?
a. Nước Ai Cập.
b. Nước Syrie.
c. Nước Li băng.
d. Nước Ba Tư.

 
b2. Thiếu nữ Catarina Alêxanđria say mê điều gì?
a. Nghiên cứu những vấn nạn sâu xa của triết học và tôn giáo.
b. Quyền lực.
d. Thời trang và sắc đẹp.
d. Cả a, b và c đúng.
 
b3. Sau khi trở thành Kitô hữu, thánh nữ Catarina Alêxanđria đã đến với hoàng đế nào để
nói cho nhà vua biết về sự độc ác của ông khi bách hại các ki tô hữu?
a. Hoàng đế Nerô.
a. Hoàng đế Auguttô.
a. Hoàng đế Maxentiô.
a. Hoàng đế Claudiô.
 
b4. Vì không ai bắt bẻ được lý luận của thánh nữ nên vua ra lệnh bắt giam và tra tấn ngài. Cuối cùng thánh nữ bị chết cách nào ?
a. Ném đá cho tới chết.
b. Treo cổ.
c. Trảm quyết.
d. Hỏa thiêu.
 
b5. Thánh nữ Catarina Alêxanđria được tôn tặng danh hiệu là thánh bổn mạng của ai?
a. Các nhà giảng thuyết.
b. Các triết gia Công giáo.
c. Các sinh viên.
d. Các nhà thiên văn học.
 
III. Ô CHỮ 
Những gợi ý

01. Vì điều gì anh em sẽ bị mọi người thù ghét? (Mt 10,22)

02. Kẻ nào bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì? (Mt 10,22)

03. Đức Giêsu cảnh báo anh em hãy coi chừng ai? (Mt 10,27)

04. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và ai được biết? (Mt 10,18)

05. Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong đâu của họ. (Mt 10,17)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“ Không phải chính anh em nói,
 mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,20Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH CATHARINA ALEXANDRE
TRINH NỮ TỬ ĐẠO
Ngày 25 tháng 11
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,17-22
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Thánh nữ Catarina Alêxanđria
* Tin Mừng thánh Mátthêu 10,22 :
“Vì danh Thầy,
anh em sẽ bị mọi người thù ghét”.
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. Người đời (Mt 10,27)
a2. b. Các hội đường (Mt 10,17)
a3. d. Thiên Chúa (Mt 10,19)
a4. b. Thù ghét (Mt 10,21)
a5. c. Cứu thoát (Mt 10,22)
 
B.
b1. a. Nước Ai Cập.
b2. a. Nghiên cứu những vấn nạn sâu xa của triết học và tôn giáo.
b3. a. Hoàng đế Maxentiô.
b4. c. Trảm quyết.
b5. b. Các triết gia Công giáo.
 
III. Ô CHỮ 
01. Danh Thầy (Mt 10,22) 
02. Cứu thoát (Mt 10,22)
03. Người đời (Mt 10,27)
04. Dân ngoại (Mt 10,18)
05. Hội đường (Mt 10,17)
 
Hàng dọc : Tử Đạo
 
NGUYỄN THÁI HÙNG


Ngày 25 tháng 11
Thánh Catarina Alêxanđria
 
Thánh nữ Catarina sống vào thời Giáo hội sơ khai. Ngài là con gái của một gia đình dân ngoại giàu có ở thành Alêxanđria, nước Ai Cập. Thánh nữ là một cô gái rất đẹp và rất ham thích việc học hành. Catarina Alêxanđria say mê nghiên cứu những vấn nạn sâu xa của triết học và tôn giáo. Một ngày kia, thánh nữ Catarina Alêxanđria bắt đầu đọc các sách viết về Kitô giáo. Và chẳng bao lâu, Catarina Alêxanđria trở thành Kitô hữu.
 
Thánh nữ Catarina Alêxanđria được 18 tuổi khi hoàng đế Maxentiô bắt đầu bách hại các Kitô hữu. Rất mực can đảm, thánh nữ đáng yêu này đã đến nói cho nhà vua biết về sự độc ác của ông. Khi ông vua này bàn về các tà thần, Catarina đã minh nhiên chỉ cho ông thấy các thần ấy là giả tạo. Maxentiô không thể lý giải được các vấn nạn của Catarina; và vì thế, ông đã triệu vời 50 triết gia ngoại giáo hảo hạng nhất đến để đối phó với Catarina. Một lần nữa, Catarina lại làm sáng tỏ chân lý của đạo Công giáo. Tất cả 50 triết gia này đều phải công nhận rằng Catarina có lý. Hết sức tức giận, Maxentiô đã cho lính giết chết từng người trong họ. Sau đó, ông cố gắng chinh phục Catarina bằng cách tặng cho thánh nữ chiếc vương miện hoàng hậu. Khi biết Catarina Alêxanđria nhất mực từ chối, ông liền sai quân lính đánh đòn và tống giam Catarina vào ngục.
 
Đang lúc Maxentiô cắm trại ở nơi xa, vợ ông và một viên sĩ quan đã tò mò đến nghe cô bé Kitô hữu lạ lùng này thuyết giảng. Họ đã tới bên phòng giam của Catarina Alêxanđria. Kết quả là họ cùng 200 lính canh khác đã được ơn trở lại. Vì chuyện này, hết thảy cả bọn đã bị Maxentiô lên án tử. Bản thân Catarina thì bị đặt trên một bánh xe đầy đinh nhọn để chịu hành hình. Thế nhưng khi bánh xe bắt đầu quay, thì lạ lùng thay, nó cứ bị bật ra. Sau cùng, Catarina Alêxanđria bị trảm quyết. Thánh nữ được tôn tặng danh hiệu là thánh bổn mạng của các triết gia Công giáo.
 
Thánh nữ Catarina Alêxanđria đã trân quý vẻ đẹp của niềm tin Kitô giáo. Đó là lý do thánh nữ có thể thuyết phục cách hiệu quả những người khác tôn giáo cùng tin theo đạo. Chúng ta hãy nài xin thánh nữ Catarina Alêxanđria giúp chúng ta tăng triển lòng yêu mến đối với các chân lý đức tin như ngài.
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...