VHTK THÁNH BASILIO CẢ và THÁNH GREGORIO NIZIAN, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ Ngày 2 tháng 1


VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH BASILIO CẢ &
THÁNH GREGORIO NIZIAN,
GIÁM MỤC, TIẾN SĨ
Ngày 2 tháng 1
Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20
Tin Mừng
Dụ ngôn người gieo giống (Mt 13: 1-9; Lc 8:4-8)
 
1 Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ.2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:
 
3 "Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống.4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm."9 Rồi Người nói: "Ai có tai nghe thì nghe! "

13 Người còn nói với các ông: "Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn?14 Người gieo giống đây là người gieo lời.15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ.16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận,17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay.18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời,19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì.20 Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm."

 
1  On another occasion he began to teach by the sea. 2 A very large crowd gathered around him so that he got into a boat on the sea and sat down. And the whole crowd was beside the sea on land.
2 And he taught them at length in parables, and in the course of his instruction he said to them,3 3 "Hear this! A sower went out to sow.
4 And as he sowed, some seed fell on the path, and the birds came and ate it up.
5 Other seed fell on rocky ground where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep.
6 And when the sun rose, it was scorched and it withered for lack of roots.
7 Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it and it produced no grain.
8 And some seed fell on rich soil and produced fruit. It came up and grew and yielded thirty, sixty, and a hundredfold."
9 He added, "Whoever has ears to hear ought to hear."
13 Jesus said to them, "Do you not understand this parable? Then how will you understand any of the parables?14 The sower sows the word.
15 These are the ones on the path where the word is sown. As soon as they hear, Satan comes at once and takes away the word sown in them.
16 And these are the ones sown on rocky ground who, when they hear the word, receive it at once with joy.
17 But they have no root; they last only for a time. Then when tribulation or persecution comes because of the word, they quickly fall away.
18 Those sown among thorns are another sort. They are the people who hear the word,19 but worldly anxiety, the lure of riches, and the craving for other things intrude and choke the word, and it bears no fruit.
20 But those sown on rich soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit thirty and sixty and a hundredfold."
 
I. HÌNH TÔ MÀU
vhtk
 
vhtk
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 4,1a.2a
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Qua trình thuật, Đức Giêsu dạy dân chúng dụ ngôn gì? (Mc 4,1)
a. Người gieo giống.
b. Kho tàng.
c. Lưới cá.
d. Cỏ lùng.
 
a2. Những hạt rơi vào đất tốt thì được bao nhiêu? (Mc 4,8)
a. Một trăm.
b. Sáu mươi.
c. Ba mươi.
d. cả a, b và c đúng.
 
a3. Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì ai liền đến cất lời đã gieo nơi họ? (Mc 4,15)
a. Kẻ dữ.
b. Xatan.
c. Quan tòa.
d. Người dân ngoại.
 
a4. Những kẻ được gieo vào bụi gai đã vì sự gì mà không sinh hoa kết quả? (Mc 4,18-19)
a. Lo lắng sự đời.
b. Những đam mê xâm chiếm.
c. Bả vinh hoa phú quý.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a5. Những kẻ nào nghe lời nhưng không đâm rễ sâu, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, họ vấp ngã ngay ? (Mc 4,17)
a. Kẻ được gieo vào bụi gai.
b. Kẻ được gieo vào đất tốt.
c. Kẻ được gieo trên sỏi đá.
d. Kẻ được gieo ở bên vệ đường.
 
B. Thánh Basiliô
 
b1. Thánh Basiliô, con người kỳ diệu mà mọi thời gọi là thánh Cả, chào đời vào khoảng cuối năm 329 tại Cêsarêa, thủ đô miền nào?
a. Miền Cappadocia.
b. Miền Thập  Tỉnh.
c. Miền Đông Á.
d. Miền Hippo.
 
b2. Năm 370 khi Đức giám mục Eusêbiô qua đời, thánh Basiliô được bầu làm giám mục tại đâu?
a. Contantinop.
b. Cêsarêa.
c. Alexandria.
d. Antiokhia.
 
b3. Thánh Basiliô đã lãnh nhận giáo phận trong một hoàn cảnh đầy sóng gió và đã tỏ ra là một chủ chăn bất khuất trong việc bảo vệ đức tin. Lúc ấy lạc giáo Ariô đang ở vào thời cực thịnh. Hoàng đế nào đã bảo trợ lạc giáo để bách hại Giáo hội?
a. Hoàng đế Trajanô.
b. Hoàng đế Âugúttô.
c. Hoàng đế Valăng.
d. Hoàng đế Xêda.
 
b4. Ngoài sự can trường để bảo vệ đức tin chân chính, thánh Basiliô còn là một mục tử thế nào?
a. Nhiệt thành.
b. Giàu lòng bác ái.
c. Cao sang.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
b5. Thánh Basiliô đã được sống để chứng kiến cái chết của Valăng lẫn sự tàn lụi của lạc giáo Ariô. Nhưng chẳng bao lâu sau Ngài cũng qua đời vì kiệt sức vào năm nào?
a. Năm 370.
b. Năm 379.
c. Năm 385.
d. Năm 390.
 
C. Thánh Grêgôriô Nazian
 
c1. Thánh Grêgôriô Nazian sinh khoảng năm 329, trong một gia đình danh giá và đáng mến chuộng tại đâu?
a. Cappadocia.
b. Catharge.
c. Tác xô.
d. Đa mát.
 
c2. Khi theo học tại Nhã Điển, thánh Grêgôriô Nazian đã gặp ai và sau này trở thành đôi bạn thâm giao?
a. Thánh Giêrônimô.
b. Thánh Basiliô.
c. Thánh Ambrôsiô.
d. Thánh Bênêđíctô.
 
c3. Ai đã quyết định nâng thánh Gregoriô lên làm giám mục cai quản điạ phận Sarima?
a. Thánh Giêrônimô.
b. Thánh Basiliô.
c. Thánh Ambrôsiô.
d. Thánh Polycarpô.
 
c4. Năm 381, Công đồng chung họp tại đâu , thánh Grêgôriô được bầu lên làm giám mục chính tòa của giáo phận này và giữ ghế chủ tịch công đồng?
a. Nicêa.
b. Constantinople.
c. Êphêxô.
d. Giêrusalem.
 
c5. Cùng với Thánh Basiliô, thánh Gregoriô đã đập tan lạc giáo nào ?
a. Lạc giáo Ariô.
b. Lạc giáo Ngộ đạo thuyết.
c. Lạc giáo Manikê.
d. Lạc giáo Nestoriô.
 
III. Ô CHỮ 
vhtk
 
Những gợi ý
01. Những hạt rơi vào đâu thì sinh hoa kết quả : hạt được 30, hạt được 60, hạt được một trăm? (Mc 4,8)

02. Bên biển hồ, ai giảng dạy dân chúng bằng dụ ngôn? (Mc 4,1)

03. Người gieo giống đi ra làm gì? (Mc 4,3)

04. Đức Giêsu dùng điều gì mà dạy dân chúng? (Mc 4,2)

05. Những kẻ nào nghe lời nhưng không đâm rễ sâu, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, họ vấp ngã ngay ? (Mc 4,17)

06. Những kẻ nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì? Đó là những hạt được gieo vào đâu? (Mc 4,18)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt,  nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả:
 hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi,  hạt thì được một trăm.”
Tin Mừng thánh Máccô 4,8Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
 Thánh Basiliô &
Thánh Grêgôriô Nazian
* Tin Mừng thánh Máccô 4,1a.2a 
“ Đức Giêsu
lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ.
 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều.”
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. Người gieo giống  (Mc 4,1)
a2. d. cả a, b và c đúng (Mc 4,8)
a3. b. Xatan (Mc 4,15)
a4. d. Cả a, b và c đúng (Mc 4,18-19)
a5. c. Kẻ được gieo trên sỏi đá (Mc 4,17)
 
B. Thánh Basiliô
 
b1. a. Miền Cappadocia.
b2. b. Cêsarêa.
b3. c. Hoàng đế Valăng .
b4. d. Chỉ có a và b đúng.
b5. b. Năm 379.
 
C. Thánh Grêgôriô Nazian
 
c1. a. Cappadocia.
c2. b. Thánh Basiliô.
c3. b. Thánh Basiliô.
c4. b. Constantinople.
c5. a. Lạc giáo Ariô.
 
III. Ô CHỮ 
01. Đất tốt (Mc 4,8)
02. Đức Giêsu (Mc 4,1)
03. Gieo giống (Mc 4,3)
04. Dụ ngôn (Mc 4,2)
05. Sỏi đá (Mc 4,17)
06. Bụi gai  (Mc 4,18)
 
Hàng dọc : Tiến Sĩ
 
NGUYỄN THÁI HÙNG


THÁNH BASILIÔ CẢ và THÁNH GRÊGÔRIÔ NAZIAN,
(St. Basil the great & Gregory Nazianzen)
Giám mục và tiến sĩ Hội Thánh,
ngày 02/1
 

Thánh Basiliô Cả

Thánh Grêgôry Nazian
Ngay trong ca nhập lễ các thánh Giám mục đã có viết:" Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của Ta và đặt một mục tử chăn dắt chúng. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng"( lời Chúa phán ). Thánh Basiliô cả và Grêgôriô Nazian là các vị mục tử tốt lành Chúa đã đặt lên để chăn dắt đoàn chiên của Ngài.

TÌNH NGHĨA SÁNG NGỜI

Hai thánh Basiliô cả và Grêgôriô Nazian đều được sinh ra tại Cappadoce, thuộc hai gia đình quí phái, danh tiếng, có địa vị vững chắc trong xã hội lúc đó. Hai vị thánh đều học cùng trường tại Athènes Hy Lạp, thành đạt trong việc học, hai Ngài đều cùng về quê hương và sống với nhau trong một mái nhà tu viện. Dù rằng tính khí mỗi người khác nhau, nhưng hai vị thánh đã sống nghĩa thiết chan hòa, sống theo gương mục tử nhân hậu hiền lành noi theo Chúa Giêsu. Thánh Basiliô có tài lãnh đạo, có óc tổ chức, chỉ huy, điều khiển. Thánh Grêgôriô Nazian lại thích chiêm niêm, sống âm thầm và là một tu sĩ sáng ngời các nhân đức. Cả hai vị thánh đều được chọn làm Giám mục của hai Giáo phận. Thánh Basiliô được đặt làm Giám mục năm 370 tại Césarée de Cappadoce. Thánh Giám mục Basiliô là một mục tử can trường, đầy dũng khí, hiên ngang. Nhờ lòng dũng cảm: lời giảng dậy, chữ viết và nhờ tài khéo léo, can thiệp trực tiếp của Ngài với Chính quyền, Ngài đã đem lại cho Hội Thánh một chỗ đứng vững chắc, tách quyền Giáo Hội ra khỏi thế quyền. Ngài giúp cho những người nghèo lấy lại phẩm giá của mình và bảo vệ đức tin của đoàn chiên cách sâu xa, vững chắc. Thánh Grêgôriô Nazian được tấn phong Giám mục Sasime năm 371, và vào năm 380, thánh nhân được cử làm Giám mục Constantinople giữa sóng gió do bè rối Ariô gây nên. Ngài có tài hùng biện, mọi người đều theo Ngài. Thánh nhân được đặt cho một cái tên hết sức thân thương:" Cha của những kẻ khốn cùng".
Thánh Basiliô qua đời ngày 01/1/379 và thánh Grêgôriô Nazian tạ thế ngày 25/1/390.

GIÁO HỘI TUNG HÔ CÁC NGÀI

Cả hai vị thánh đã sống hiền lành, khiêm nhượng theo gương Chúa Giêsu Cứu Thế. Cuộc sống của các Ngài đã họa lại bộ mặt đầy yêu thương của Chúa. Thánh Grêgôriô đã� để lại câu nói bất hủ:" Nếu vì tôi mà bão táp này( bè rối Ariô) nổi dậy, hãy ném tôi xuống biển, để anh em khỏi bị khổ sở ".
Giáo Hội Chính Thống đã đặt ba vị thánh Basiliô cả, Grêgôriô Nazian và Gioan Kim Khẩu lên hàng đầu giữa các bậc tiến sĩ trong Giáo Hội Chúa Kitô. Vì những công nghiệp, tài đức và nhân đức của các Ngài, Hội Thánh còn gọi các Ngài bằng tên rất đẹp, ấn tượng và thân thương:" đuốc thiêng của Hội Thánh ".

LỜI NGUYỆN

" Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Giáo Hội nên rạng rỡ nhờ gương sáng và lời giảng dậy của hai thánh Basiliô cả và Grêgôriô Nazian. Xin cho chúng con biết khiêm nhường tìm hiểu chân lý của Chúa và hết lòng yêu mến đem ra thực hành"( Lời nguyện ca nhập lễ, lễ thánh Basiliô cả và Grêgoriô Nazian ).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...