VHTK THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ Ngày 24 tháng 8


VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ

Tin Mừng thánh Gioan 1,45-51
Ngày 24 tháng 8

 

Tin Mừng

 

45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét."46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? " Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem! "47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! "50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa."51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

 

45 Philip found Nathanael and told him, "We have found the one about whom Moses wrote in the law, and also the prophets, Jesus, son of Joseph, from Nazareth."

46 But Nathanael said to him, "Can anything good come from Nazareth?" Philip said to him, "Come and see."

47 Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, "Here is a true Israelite.  There is no duplicity in him."

48 Nathanael said to him, "How do you know me?" Jesus answered and said to him, "Before Philip called you, I saw you under the fig tree."

49 Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God;  you are the King of Israel."

50 Jesus answered and said to him, "Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree?  You will see greater things than this."

51 And he said to him, "Amen, amen,  I say to you, you will see the sky opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man."
 

I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk
 

* Chủ đề của hình này là gì?
………………………………………………

* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 1,48
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………


II. TRẮC NGHIỆM

A.
a. Ai đã nói với ông Nathanaen, Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét? (Ga 1,45)
a. Ông Anrê.
b. Ông Gioan.
c. Ông Philípphê.
d. Ông Tôma.


a2. Khi thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, Đức Giêsu nói gì? (Ga 1,47)
a. Đây là 1 người công chính.
b. Đây đích thực là 1 người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối.
c. Đây là người Thiên Chúa đã tuyển chọn.
d. Đây là người xứng đáng làm môn đệ Thầy.


a3. Khi Ông Philípphê gọi anh Nathanaen, anh đang đứng ở đâu? (Ga 1,48)
a. Tại khuôn viên Đền thờ.
b. Bên bờ giếng Giacóp.
c. Dưới cây vả.
d. Trong thuyền đánh cá.


a4. Khi gặp Đức Giêsu, ông Nathanaen nói gì? (Ga 1,49)
a. Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.
b. Thầy là Đấng phải đến thế gian.
c. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.
d. Thầy là con Thiên Chúa, là vua Ítraen.


a5. Đức Giêsu bảo các ông sẽ thấy trời mở ra và ai sẽ lên lên xuống xuống trước Con Người? (Ga 1,51)
a. Các thiên thần của Thiên Chúa.
b. Người công chính.
c. Các ngôn sứ.
d. Cả a, b và c đúng.

 

B. Thánh Batôlômêôb1. Thánh tông đồ Batôlômêô còn có tên gọi là gì?
a. Lê vi.
b. Tađêô.
c. Điđymô.
d. Nathanaen.


b2. Thánh Batôlômêô, còn gọi là Nathanaen, người  ở đâu? (Ga 21,2)
a. Cana.
b. Bếtxaiđa.
c. Betania.
d. Bêlem.


b3. Thánh Batôlômêô đã thực hiện việc rao giảng bằng chính cuộc đời của Ngài : từ bỏ, hy sinh và hết lòng trở nên giống Chúa Kitô. Thánh nhân đã trừ quỉ cho công chúa và nhiều người khác, đặc biệt Ngài đã hoán cải và đưa cả gia đình nhà vua trở lại đạo công giáo. Đó là vua nào?
a. Vua Hêrôđê Cả.
b. Vua Contantinô.
c. vua Polêmon.
d. Vua Hêrôđê Antipa I.


b4. Vì bị ghen ghét, thánh Batôlômêô đã bị vua Attiges bắt, bỏ tù, hành hạ đủ mọi cực hình và đã chịu cái chết cách nào để làm vinh danh Chúa?
a. Chết trong tù.
b. Treo cổ.
c. Lăng trì.
d. Trảm quyết.


b5. Thánh Batôlômêô được phúc tử đạo vào năm nào?
a. Năm 52.
b. Năm 62.
c. Năm 65.
d. Năm 70.


III. Ô CHỮ

vhtk
 

Những gợi ý


01. Ông Philípphê nói với ông Nathanaen : ‘Đấng mà sách gì và các ngôn sứ nói tới chúng tôi đã gặp’? (Ga 1,45)


02. Ông Nathanaen tuyên xưng Đức Giêsu là ai? (Ga 1,41)


03. Đấng mà các ông gặp tên là gì? (Ga 1,45)


04. Khi thấy Nathanaen, Đức Giêsu nói lòng dạ của công không có điều gì? (Ga 1,47)


05. Ai đưa ông Nathanaen đến gặp Đức Giêsu? (Ga 1,45)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG


"Thưa Thầy,
chính Thầy là Con Thiên Chúa,
chính Thầy là Vua Ítraen! "
Tin Mừng thánh Gioan 1,49
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ
Tin Mừng thánh Gioan 1,45-51
Ngày 24 tháng 8

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề :
Dưới Cây Vả
* Tin Mừng thánh Gioan 1,48

"Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."
 

II. TRẮC NGHIỆM

A.
a. c. Ông Philípphê (Ga 1,45)
a2. b. Đây đích thực là 1 người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối (Ga 1,47)
a3. c. Dưới cây vả (Ga 1,48)
a4. d. Thầy là con Thiên Chúa, là vua Ítraen (Ga 1,49)
a5. a. Các thiên thần của Thiên Chúa (Ga 1,51)

 

B. Thánh Batôlômêô
b1. d. Nathanaen.
b2. a. Cana (Ga 21,2).
b3. c. vua Polêmon.
b4. d. Trảm quyết.
b5. a. Năm 52.

 

III. Ô CHỮ

01. Luật Môsê (Ga 1,45)
02. Con Thiên Chúa (Ga 1,41)
03. Giêsu (Ga 1,45)
04. Gian dối (Ga 1,47)
05.  Philípphê (Ga 1,45)

 

Hàng dọc : Ơn Gọi
 

NGUYỄN THÁI HÙNG


 

Chân dung Thánh Batôlômêô Tông đồ

 

Thanh Batolomeo Tong DoTrong Tân ước, Thánh Batôlômêô (Hy ngữ: Βαρθολομαῖος, Bartholomaíos; La ngữ: Bartholomäus) chỉ được nhắc đến trong danh sách các tông đồ. Một số học giả xác định ngài với Nathanael (còn viết là Nathaniel), một đàn ông người Cana ở Galilê đã được Philipphê nói cho biết về Chúa Giêsu.

Giáo hội mừng kính Thánh Batôlômêô vào ngày 24-8 hàng năm. Ngày này là ngày các hội chợ truyền thống, như Hội chợ Batôlômêô ở Smithfield (London, Anh quốc) xuất hiện từ thời Trung Cổ, có diễn hài kịch của Ben Jonson.

Thánh Batôlômêô được liệt kê thuộc Nhóm Mười Hai trong các Phúc Âm nhất lãm (Mt 10:1-4; Mc 3:13-19; Lc 6:12-16), và ngài là một trong ba nhân chứng khi Chúa Giêsu lên trời (Cv 1:4, 12-13). Trong Ga 1:45-51, ông Nathanael được giới thiệu là bạn của ông Philipphê. Ông được mô tả là người nghi ngờ về Đấng Mêsia đến từ Nadarét khi nói: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?”, nhưng sau khi ông Philipphê nói: “Cứ đến mà xem!”, ông đã đến gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã khen ông: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối” (Ga 1:47). Khi Nathanael hỏi tại sao Chúa Giêsu biết ông, Chúa Giêsu nói: “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi” (Ga 1:48). Điều mặc khải lạ lùng là Nathanael tuyên xưng:“Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” (Ga 1:49). Chúa Giêsu nói: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa” (Ga 1:50).


Quả thật, Nathanael đã thấy những điều lớn lao hơn. Ngài là một trong các tông đồ được Chúa Giêsu hiện ra trên bờ biển Tibêria sau khi Ngài phục sinh (x. Ga 21:1-14). Lúc đó, họ đã đánh cá suốt đêm mà vô ích. Đến sáng, họ thấy một người đứng trên bờ nhưng không ai biết đó là Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu đã bảo họ thả lưới, họ làm theo và đánh được rất nhiều cá. Rồi Gioan nói với Phêrô: “Chúa đó” (Ga 21:7).


Truyền thống cho biết rằng Thánh Batôlômêô đi truyền giáo ở Ấn Độ, và đã để lại đây cuốn Phúc Âm theo Thánh Matthêu. Các truyền thống khác nói ngài đi truyền giáo ở Ethiopia, Mesopotamia, Parthia và Lycaonia. Ngài tử đạo tại Albanopolis, thuộc Armenia. Truyền thống nói ngài bị chém đầu, nhưng phổ biến hơn là truyền thống nói ngài bị lột da rồi bị đóng đinh ngược. Truyền thống còn cho biết rằng ngài đã hoán cải Polymius, vua của Armenia. Chính người anh em của Polymius là Astyages đã ra lệnh xử tử Thánh Batôlômêô.


Một tu viện nổi tiếng tại Armenia là Tu viện Thánh Batôlômêô có từ thế kỷ 13, được xây dựng ngay tại nơi Thánh Batôlômêô chịu tử đạo là tỉnh Vaspurakan, thuộc Armenia (nay thuộc Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ).


Nghiên cứu của LM A.C Perumalil (Dòng Tên) và Moraes cho thấy rằng miền Bombay thuộc duyên hải Konkan, có thể đây là thành phố cổ Kalyan, là vùng hoạt động truyền giáo của Thánh Batôlômêô. Tác giả Theodorus Lector (thế kỷ 6), xác nhận rằng khoảng năm 507, Hoàng đế Anastasius đã giao hài cốt Thánh Batôlômêô cho thành phố Dura-Europos sau khi được tái phát hiện.


Năm 803, hài cốt ngài được đặt tại Giáo đường Thánh Batôlômêô tại Lipari, một đảo nhỏ thuộc duyên hải Sicily, do Constantinople kiểm soát. Năm 803, hài cốt ngài lại được chuyển tới Beneventum; rồi năm 980, Hoàng đế Otto II của Tòa Thánh đã chuyển hài cốt ngài tới Rôma, lưu giữ tại Giáo đường San Bartolomeo all’Isola. Một phần sọ của Thánh Batôlômêô được chuyển tới Giáo đường Frankfurt, còn một cánh tay của ngài được tôn kính tại Giáo đường Canterbury ngày nay.


Có nhiều phép lạ của Thánh Batôlômêô đã xảy ra trước và sau khi ngài chết, hai phép lạ nổi tiếng xảy ra cho dân thành phố nhỏ tại đảo Lipari.


Theo truyền thống, dân đảo Lipari rước tượng ngài bằng vàng và bằng bạc từ Giáo đường Thánh Batôlômêô đi khắp thành phố. Một lần nọ, khi đưa tượng ngài từ trên đồi xuống thành phố, bỗng dưng tượng ngài trở nên nặng trĩu, không thể đưa đi nơi khác, người ta cố đưa tượng đi nhưng tượng càng nặng hơn, thế là người ta phải đặt tượng ngài tại đó. Hồi thế chiến II, chế độ Phát-xít (Đức/Ý) tìm cách quản lý các hoạt động. Lệnh truyền phải đưa tượng Thánh Batôlômêô đi chỗ khác, tượng lại trở nên nặng hơn. Người ta đành “bó tay” mà thôi!


Lạy Thánh Batôlômêô, xin nguyện giúp cầu thay. Amen.

TRẦM THIÊN THU
http://longchuathuongxot.vn/v2/chan-dung-thanh-batolomeo-tong-do/

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...