VHTK THÁNH GIÔSAPHAT, GIÁM MỤC TỬ ĐẠO Ngày 12 tháng 11


VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH GIÔSAPHAT, GIÁM MỤC TỬ ĐẠO
Ngày 12 tháng 11
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19
 
Tin Mừng
 
11 Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.14 Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.16 Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật.18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

 
11 And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

12 When I was with them I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled.

13 But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely.

14 I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world any more than I belong to the world.

15 I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one.
16 They do not belong to the world any more than I belong to the world.

17 Consecrate them in the truth. Your word is truth.

18 As you sent me into the world, so I sent them into the world.

19 And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth.


I. HÌNH TÔ MÀU
 
vhtk
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 17,15
.……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Khi Đức Giêsu còn ở với các môn đệ, Người đã làm gì họ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Người? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ.
b. Hướng dẫn.
c. Gìn giữ.
d. Chúc phúc.
 
a2. Đức Giêsu sẽ làm gì để không 1 ai hư mất trừ đứa con hư hỏng? (Ga 17,12)
a. Dạy dỗ.
b. Canh giữ.
c. Cầu nguyện.
d. Ban nhiều dấu lạ.
 
a3. Trong lời cầu nguyện của Đức Giêsu, Người đã truyền lại cho các môn đệ lời của ai? (Ga 17,14)
a. Cha.
b. Giáo Hội.
c. Các Ngôn sứ.
d. Ông Môsê.
 
a4. Ai đã ghét các môn đệ? (Ga 17,14)
a. Thế gian.
b. Vua chúa.
c. Ma quỷ.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a5. Đức Giêsu xin Cha làm gì cho các môn đệ khỏi ác thần? (Ga 17, 15)
a. Gìn giữ.
b. Đe dọa ma quỷ.
c. Xua trừ ác thần.
d. Cầu nguyện.

 
B.
b1. Thánh Giôsaphát sinh vào khoảng năm 1580 tại Vladimir, nay thuộc nước nào?
a. Nước Thiệp Khắc.
b. Nước Nga.
c. Nước Armenia.
d. Nước Balan.
 
b2. Thánh Giôsaphát sống trong môi trường văn hóa chính thống giáo song ngài đã luôn sốt sắng làm gì?
a. Nhiệt tình vận động cho sự hiệp nhất giữa Giáo Hội Hy Lạp và La Tinh.
b. Truyền bá đức tin cho những người Hồi giáo.
c. Giúp những người Do thái trở lại đạo Kitô.
d. Nâng đỡ và chia sẻ lương thực cho Thập tự quân.
 
b3. Thánh Giôsaphát đã bị bọn lạc giáo đâm chết và ném xác xuống sông trong khi Ngài đi kinh lý mục vụ tại Vitebsk. Năm 1867, Ðức Giáo Hoàng nào đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh?
a. Đức Giáo Hoàng Piô IX.
b. Đức Giáo Hoàng Gioan II.
c. Đức Giáo Hoàng Piô V.
d. Đức Giáo Hoàng Martinô I.
 
b4. Khi tôn phong ngài lên bậc hiển thánh, Đức Giáo Hoàng đã tặng thánh Giôsaphát danh hiệu gì?
a. Đấng bảo trợ các kẻ mồ côi.
b. Ðấng bảo vệ sự thống nhất Giáo Hội.
c. Hiệp sĩ Thập Tự Chinh.
d. Nhà cải cách vĩ đại.
 
b5. Nhìn vào cuộc đời của thánh Giôsaphát chúng ta thấy ngài là người thế nào?
a.  Một người xây dựng hòa bình.
b. Một người chữa lành.
c. Mong muốn tất cả mọi người được sống trong bình an.
d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ
 

vhtk
Những gợi ý
01. Đức Giêsu xin Cha lấy sự thật mà làm gì cho họ? (Ga 17,17)

02. Đức Giêsu : Con đã làm gì cho họ lời của Cha ? (Ga 17,14)

03. Đức Giêsu nói : “Lời Cha là gì? (Ga 17,17)

04. Đức Giêsu nói : Con đã canh giữ, và không 1 ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời gì? (Ga 17,12)

05. Đức Giêsu xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ làm gì như chúng ta? (Ga 17,11)

06. Đức Giêsu xin Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ai? (Ga 17,15)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,
 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.
Tin Mừng thánh Gioan 17,19


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH GIÔSAPHAT, GIÁM MỤC TỬ ĐẠO
Ngày 12 tháng 11
Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Thánh Giôsaphát
* Tin Mừng thánh Gioan 17,15
“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,
nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần”.

II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. c. Gìn giữ (Ga 17,12)
a2. b. Canh giữ (Ga 17,12)
a3. a. Cha (Ga 17,14)
a4. a. Thế gian (Ga 17,14)
a5. a. Gìn giữ (Ga 17, 15)

B.
b1. d. Nước Balan.
b2. a. Nhiệt tình vận động cho sự hiệp nhất giữa Giáo Hội Hy Lạp và La Tinh.
b3. a. Đức Giáo Hoàng Piô IX.
b4. b. Ðấng bảo vệ sự thống nhất Giáo Hội.
b5. d. Cả a, b và c đúng.

III. Ô CHỮ
01. Thánh hiến (Ga 17,17)
02. Truyền lại (Ga 17,14)
03. Sự thật (Ga 17,17)
04Kinh Thánh (Ga 17,12)
05. Nên một (Ga 17,11)
06. Ác thần (Ga 17,15)

Hàng dọc : Hy Sinh
 
NGUYỄN THÁI HÙNG


THÁNH GIÔ-SA-PHÁT,
giám mục, tử đạo
(St. Josaphat)
Ngày 12/11
Ðường của Chúa thật kỳ diệu và vô cùng khác lạ: thánh Gio-sa-phát là một người đã hiểu được đường lối huyền nhiệm của Chúa. Ngài đã chấp hành ý Chúa hơn vâng lời cha mẹ trần gian.
 
MỘT CON ÐƯỜNG
 
Cứ sự thường lập gia đình là khuynh hướng tự nhiên của bất cứ người nào khi lớn lên. Vì theo tập tục, theo sự thường của con người, cha mẹ của Gio-sa-phát đã muốn con mình kết hôn để nối dõi tông đường khi thánh nhân lúc 17 tuổi xin cha mẹ đi tu, thì cha mẹ lại hướng con lập gia đình. Thánh nhân tuy yêu thương cha mẹ, nhưng vẫn nung nấu, ấp ủ việc đi tu và từ chối lập gia đình. Với lòng cương quyết, dứt khoát của thánh nhân, cha mẹ Ngài cũng chiều ý để Ngài đi tu. Năm 20 tuổi, thánh nhân gia nhập dòng thánh Basiliô ở Vilna, nước Ba Lan. Khi ấy có bè rối nổi lên chống Giáo Hội Chúa Kitô, vị bề trên tu viện cũng ngả theo bè rối và buộc Ngài phải theo bè rối. Ngài rất phân vân không biết phải làm sao, Ngài cầu nguyện và dứt khoát trung thành với Giáo Hội. Sau khi vị bề trên bị trục xuất, Ðức giám mục liền cất nhắc Ngài lên thay thế. Chỉ hai năm sau đó Ngài được phong chức linh mục, rồi Giám mục và vào năm 1617, Ngài được nâng lên chức tổng Giám mục thành Polotsk. Thánh Gio-sa-phát luôn tỏ ra mẫu mực của các nhân đức. Ngài luôn sốt sắng, nhiệt tình vận động cho sự hiệp nhất giữa Giáo Hội Hy Lạp và La Tinh. Thánh nhân đã làm cho nhiều người lạc giáo quay về với Giáo Hội. Ngài đã bị bọn lạc giáo đâm chết và ném xác xuống sông trong khi Ngài đi kinh lý mục vụ tại Vitebsk.
 
CHÚA THƯỞNG CÔNG
 
Thánh nhân sinh tại Vladimir nước Balan vào khoảng năm 1580. Ngài đã chết khi mới có 43 tuổi đời với việc đánh đập tàn nhẫn và một nhát đâm thấu qua tim. Thiên Chúa đã thưởng công Ngài. Thánh nhân đã can đảm nhận "tôi đây" khi bọn lạc giáo quá khích đòi giết Ngài. Ngài đã biến giây phút đó làm giây phút vinh quang vì được kết hiệp với cái chết của Chúa Giêsu trên khổ giá. Ðức Thánh Cha Urbanô VIII đã phongchân phước cho Ngài. Ðức Giáo Hoàng Piô IX đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh vào năm 1867 với tước hiệu" Ðấng bảo vệ sự thống nhất Giáo Hội". Ngài là vị thánh Ðông phương đầu tiên được phong tước hiệu quí hóa này.
 
Lạy thánh Gio-sa-phát, giám mục, tử đạo xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con để chúng con luôn cổ võ cho sự hiệp nhất của mọi thành phần dân Chúa.
 
�Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...