VHTK THÁNH NỮ CECILIA, TRINH NỮ TỬ ĐẠO Ngày 22.11


VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH NỮ CECILIA, TRINH NỮ TỬ ĐẠO
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,17-22
Ngày 22 tháng11
 
Tin Mừng
 
Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại (Mc 13: 9-13; Lc 21: 12 -19 ).
 
17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
 
21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
 
17 But beware of people, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues,18 and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans.
19 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say.
20 For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.
21 Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death.
22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
vhtk
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 10,22
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đức Giêsu cảnh báo anh em hãy coi chừng ai? (Mt 10,27)
a. Người đời.
b. Thế gian.
c. Kẻ thù.
d. Phái Pharisêu.
 
a2. Người ta sẽ nộp anh em cho ai, và sẽ bị đánh đập trong các hội đường của họ? (Mt 10,17)
a. Thượng tế.
b. Các hội đường.
c. Vua chúa.
d. Quân La mã.
 
a3. Khi người ta nộp anh em, trong giờ đó ai sẽ cho anh em biết phải nói gì? (Mt 10,19)
a. Quan tòa.
b. Thượng tế.
c. Chúa Thánh Thần.
d. Thiên Chúa.
 
a4. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì? (Mt 10,21)
a. Khinh bỉ.
b. Thù ghét.
c. Chế nhạo.
d. Loại trừ.
 
a5. Kẻ nào bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì? (Mt 10,22)
a. Thiên Chúa chúc phúc.
b. Hưởng Nước Trời.
c. Cứu thoát.
d. Gọi là con Thiên Chúa.
 
B.
b1. Vị hôn phu của thánh nữ Cecilia tên là gì?
a. Valérien.
b. Edward.
c. Louis.
d. Marke.
 
b2. Thiếu nữ Cêcilia luôn hướng về Chúa và ca tụng một mình Ngài thôi. Đáp lại lòng đạo đức này, Thiên Chúa cho thiếu nữ Cêcilia  được đặc ân gì?
a. Được thấy thiên thần hộ thủ hiện diện bên mình.
b. Không phải sa hỏa ngục.
c. Không phải chịu thanh luyện trong luyện ngục sau khi chết.
d. Không phải đau khổ.
 
b3. Nhờ tinh thần đạo đức, lòng nhiệt thành sốt sắng cầu nguyện, thánh nhân đã thuyết phục được vị hôn phu trở về với Chúa, trở về với Giáo Hội. Và ai đã rửa tội cho ông?
a. Ðức Giáo hoàng Urbanô.
b. Ðức Giáo hoàng Linô.
c. Ðức Giáo hoàng Máccô.
d. Ðức Giáo hoàng Cornêliô.
 
b4. Tức giận vì những việc Cêcilia đã làm, tổng trấn nào truyền cho Cêcilia phải dâng hương tế thần ngay nếu không sẽ phải chết?
a. Tổng trấn Anmatiô.
b. Tổng trấn Phéttô.
c. Tổng trấn Quiriniô.
d. Tổng trấn Philatô.
 
b5. Thiếu nữ Cêcilia bị giết chết bằng cách nào?
a. Treo cổ.
b. Hỏa thiêu.
c. Chém đầu.
d. Ném đá.
 
III. Ô CHỮ 

 
Những gợi ý

01. Kẻ nào bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì? (Mt 10,22)

02. Khi người ta nộp anh em, trong giờ đó ai sẽ cho anh em biết phải nói gì? (Mt 10,19)

03. Đức Giêsu cảnh báo anh em hãy coi chừng ai? (Mt 10,27)

04. Khi người ta nộp anh em, … không phải chính anh em nói, mà là ai của cha anh em nói trong anh em? (Mt 10,20)

05. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và ai được biết? (Mt 10,18)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“ Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,20


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH NỮ CECILIA, TRINH NỮ TỬ ĐẠO
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,17-22
Ngày 22 tháng11
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Thánh Cecillia
* Tin Mừng thánh Mátthêu 10,22 
“Vì danh Thầy,
anh em sẽ bị mọi người thù ghét”.
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. Người đời (Mt 10,27)
a2. b. Các hội đường (Mt 10,17)
a3. d. Thiên Chúa (Mt 10,19)
a4. b. Thù ghét (Mt 10,21)
a5. c. Cứu thoát (Mt 10,22)
 
B.
b1. a. Valérien.
b2. a. Được thấy thiên thần hộ thủ hiện diện bên mình.
b3. a. Ðức Giáo hoàng Urbanô.
b4. a. Tổng trấn Anmatiô.
b5. c. Chém đầu.
 
III. Ô CHỮ 
01. Cứu thoát  (Mt 10,22)
02. Thiên Chúa (Mt 10,19)
03. Người đời (Mt 10,27)
04. Thần Khí  (Mt 10,20)
05. Dân ngoại (Mt 10,18)
 
Hàng dọc : Tử Đạo
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 


THÁNH CÊCILIA, trinh nữ, tử đạo
(St. Cecilia)
Ngày 22/11
 Giáo Hội Chúa Kitô được tô điểm bằng muôn vàn vị thánh. Các thánh là những người đã sống những nhân đức anh hùng, khiến mọi người đều phải công nhận những nét đẹp của các Ngài. Thánh Cecillia là một trong muôn vàn thánh đã bảo vệ đức khiết tịnh của mình đến nỗi đã trở nên con người anh hùng, đã hân hoan được phúc tử vì đạo.
 
THÁNH CÊCILIA
 
Theo sử liệu để lại, thánh Cêcilia thuộc dòng dõi quí phái và có đời sống đạo đức tốt đẹp. Thánh nhân quyết sống thánh thiện, bảo vệ sự khiết tịnh để dâng hiến toàn thân, cuộc đời mình cho Chúa. Với ước nguyện sống trinh tiết để dấn thân trọn vẹn cho Chúa. Thánh nhân dù đã đính hôn với Valérien, một người thuộc gia đình giầu có, nhưng Ngài vẫn xác tín một điều là giữ trọn lời đã khấn hứa. Nhờ tinh thần đạo đức, lòng nhiệt thành sốt sắng cầu nguyện, thánh nhân đã thuyết phục được Valérien và đứa em gái của Valérien trở về với Chúa, trở về với Giáo Hội. Ðức Giáo hoàng Urbanô đã rửa tội cho Valérien và người em gái của chàng. Với ơn Chúa và do sức mạnh của Chúa Thánh Thần, họ đã khước từ mọi thú vui xác thịt để chỉ chuyên chăm việc phụng sự Chúa và tha nhân. Giáo Hội Chúa Kitô lúc đó bị cấm cách bắt bớ dã man và không khoan nhượng. Valérien và cô em gái lo chôn cất các thánh tử đạo và dứt khoát không chịu tế thần, không chịu dâng hương cho thần ngoại. Chính vì thái độ can đảm và cương quyết như thế đã khiến quan quân bực tức, kết án tử hình cho hai anh em. Sự can trường mạnh mẽ không chút sợ sệt trước cái chết, đã khiến quan Maximiô được cảm hóa và giúp nhiều tay đao phủ ăn năn hối cải. Maximiô vì theo đạo, theo Chúa Kitô, cũng bị quan quân bắt giam, tra tấn và nhốt cho tới chết.
 
THÁNH CÊCILIA ÐƯỢC CHÚA YÊU THƯƠNG
 
VÀ GIÁO HỘI CẤT NHẮC
 
Ðể tỏ uy quyền của mình, quan quân đã ép buộc thánh nữ dâng hương tế thần. Thánh nhân dứt khoát không chịu khuất phục trước mọi sức mạnh trần thế. Ngài thà tin Thiên chúa còn hơn được lợi lộc của thế gian. Ngài không dâng hương tế thần ngoại mà còn mạnh mẽ tuyên xưng danh Chúa Kitô khiến nhiều người được ơn quay trở về với Thiên Chúa. Tức giận và căm thù trước sự tuyên xưng mạnh mẽ của thánh nhân, Anmatiô ra lệnh đem thánh nhân đi xử tử. Ðao phủ chặt một nhát vào cổ thánh nhân, rồi để mặc thánh nhân chết dần, chết mòn. Vào năm 1599, khi khai quật mộ thánh nhân, thân xác thánh nhân vẫn còn nguyên vẹn như khi mới qua đời. Chúa đã yêu thương Ngài, cho Ngài được phúc tử vì đạo. Giáo Hội đã tôn vinh Ngài.
 
Lạy thánh nữ Cêcilia, xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con để mọi người chúng con được mạnh mẽ, can đảm làm chứng cho Chúa như thánh nhân đã chứng minh cho mọi người.
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...