VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH ALBERTO, GIÁM MỤC TIẾN SĨ Ngày 15 tháng 11


VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH ALBERTO, GIÁM MỤC TIẾN SĨ
Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20
Ngày 15  tháng 11
 
Tin Mừng
Dụ ngôn người gieo giống (Mt 13: 1-9; Lc 8:4-8)
 
1 Đức Giê-su lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ.2 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ:
 
3 "Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống.4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm."9 Rồi Người nói: "Ai có tai nghe thì nghe! "
 
13 Người còn nói với các ông: "Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn?14 Người gieo giống đây là người gieo lời.15 Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xa-tan liền đến cất lời đã gieo nơi họ.16 Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận,17 nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay.18 Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời,19 nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì.20 Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm."

 
1  On another occasion he began to teach by the sea. 2 A very large crowd gathered around him so that he got into a boat on the sea and sat down. And the whole crowd was beside the sea on land.
2 And he taught them at length in parables, and in the course of his instruction he said to them,3 3 "Hear this! A sower went out to sow.
4 And as he sowed, some seed fell on the path, and the birds came and ate it up.
5 Other seed fell on rocky ground where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep.
6 And when the sun rose, it was scorched and it withered for lack of roots.
7 Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it and it produced no grain.
8 And some seed fell on rich soil and produced fruit. It came up and grew and yielded thirty, sixty, and a hundredfold."
9 He added, "Whoever has ears to hear ought to hear."
13 Jesus said to them, "Do you not understand this parable? Then how will you understand any of the parables?14 The sower sows the word.
15 These are the ones on the path where the word is sown. As soon as they hear, Satan comes at once and takes away the word sown in them.
16 And these are the ones sown on rocky ground who, when they hear the word, receive it at once with joy.
17 But they have no root; they last only for a time. Then when tribulation or persecution comes because of the word, they quickly fall away.
18 Those sown among thorns are another sort. They are the people who hear the word,19 but worldly anxiety, the lure of riches, and the craving for other things intrude and choke the word, and it bears no fruit.
20 But those sown on rich soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit thirty and sixty and a hundredfold."


I. HÌNH TÔ MÀU
vhtk
 
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 4,1a.2a
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..

II. TRẮC NGHIỆM
 
A.
a1. Qua trình thuật, Đức Giêsu dạy dân chúng dụ ngôn gì? (Mc 4,1)
a. Người gieo giống.
b. Kho tàng.
c. Lưới cá.
d. Cỏ lùng.
 
a2. Những hạt rơi vào đất tốt thì được bao nhiêu? (Mc 4,8)
a. Một trăm.
b. Sáu mươi.
c. Ba mươi.
d. cả a, b và c đúng.
 
a3. Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì ai liền đến cất lời đã gieo nơi họ? (Mc 4,15)
a. Kẻ dữ.
b. Xatan.
c. Quan tòa.
d. Người dân ngoại.
 
a4. Những kẻ được gieo vào bụi gai đã vì sự gì mà không sinh hoa kết quả? (Mc 4,18-19)
a. Lo lắng sự đời.
b. Những đam mê xâm chiếm.
c. Bả vinh hoa phú quý.
d. Cả a, b và c đúng.
 
a5. Những kẻ nào nghe lời nhưng không đâm rễ sâu, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, họ vấp ngã ngay ? (Mc 4,17)
a. Kẻ được gieo vào bụi gai.
b. Kẻ được gieo vào đất tốt.
c. Kẻ được gieo trên sỏi đá.
d. Kẻ được gieo ở bên vệ đường.

 
B.
b1. Thánh Albertô được gọi là cả vì tài khôn ngoan và thông minh đặc biệt của ngài. Ngài sinh vào khoảng năm 1193 tại Lauingen, một làng nhỏ bên bờ sông Danubemiền Souabe, thuộc nước nào?
a. Nước Pháp.
b. Nước Ðức.
c. Nước Bỉ.
d. Nước Áo.
 
b2. Khi trưởng thành Thánh Albertô gia nhập dòng nào?
a. Dòng Đaminh.
b. Dòng Giacôbê.
c. Dòng Augustin.
d. Dòng Phan Sinh.
 
b3. Với sự thánh thiện và khôn ngoan của mình, thánh Albertô Cả đã được Đức Thánh Cha chọn làm giám mục cho giáo phận nào?
a. Cologne.
b. Pribourg.
c. Ratisbonne.
d. Strasbourg.
 
b4. Thánh nhân để lại rất nhiều tác phẩm quý giá về mọi vấn đề, nhất là triết học và thần học. Ngài được tôn phong Hiển Thánh năm 1931 do Ðức Giáo Hoàng Piô XI. Và năm 1942, Đức Giáo Hoàng nào đã đặt cho ngài danh hiệu Tiến Sĩ Hội Thánh?
a. Đức Giáo Hoàng Ðức Piô IX.
b. Đức Giáo Hoàng Ðức Piô X.
c. Đức Giáo Hoàng Ðức Piô XII.
đ. Đức Giáo Hoàng Ðức Gioan XXIII.
 
b5. Thánh Albertô Cả được được làm bổn mạng cho những ai?
a. Các Khoa học gia.
b. Các Triết gia.
c. Các Nghệ sĩ.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
III. Ô CHỮ 
vhtk
 
Những gợi ý
01. Những hạt rơi vào đâu thì sinh hoa kết quả : hạt được 30, hạt được 60, hạt được một trăm? (Mc 4,8) 

02. Bên biển hồ, ai giảng dạy dân chúng bằng dụ ngôn? (Mc 4,1) 

03. Người gieo giống đi ra làm gì? (Mc 4,3)

04. Đức Giêsu dùng điều gì mà dạy dân chúng? (Mc 4,2) 

05. Những kẻ nào nghe lời nhưng không đâm rễ sâu, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi, họ vấp ngã ngay ? (Mc 4,17)

06. Những kẻ nghe lời, nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì? Đó là những hạt được gieo vào đâu? (Mc 4,18)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt,  nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả:
 hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi,  hạt thì được một trăm.”
Tin Mừng thánh Máccô 4,8Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH ALBERTO, TIẾN SĨ
Tin Mừng thánh Máccô 4,1-9.13-20
Ngày 15  tháng 11
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Thánh Alberto
* Tin Mừng thánh Máccô 4,1a.2a :
“ Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ.
 Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều.”
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. Người gieo giống  (Mc 4,1)
a2. d. cả a, b và c đúng (Mc 4,8)
a3. b. Xatan (Mc 4,15)
a4. d. Cả a, b và c đúng (Mc 4,18-19)
a5. c. Kẻ được gieo trên sỏi đá (Mc 4,17)
 
B.
b1. b. Nước Ðức.
b2. a. Dòng Đaminh.
b3. c. Ratisbonne.
b4. c. Đức Giáo Hoàng Ðức Piô XII.
b5. d. Chỉ có a và b đúng.
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Đất tốt (Mc 4,8)
02. Đức Giêsu (Mc 4,1)
03. Gieo giống (Mc 4,3)
04. Dụ ngôn (Mc 4,2)
05. Sỏi đá (Mc 4,17)
06. Bụi gai  (Mc 4,18)
 
Hàng dọc : Tiến Sĩ
 
NGUYỄN THÁI HÙNGNgày 15/11:

Thánh Albertô cả.

Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh

 

Thánh Albertô là một người thuộc thế hệ đầu của dòng Đaminh, được thành lập năm 1216. Ngài góp phần lớn trong những tiến triển quan trọng về trí thức trong thế kỷ XIII. Đức Giáo hoàng Piô XII năm 1941 đã đặt Ngài làm thánh bảo trợ cho những ai say mê nghiên cứu các khoa học tự nhiên. Ngài sinh tại Swabia có lẽ vào năm 1206, là con trưởng thuộc một gia đình quí phái trong binh nghiệp. Điều người ta biết rõ về chàng thiếu niên người Đức này là lòng yêu thích nghiên cứu học hành và thiên nhiên. Khi thì Ngài học với các thầy dòng Bênêdictô, khi thì Ngài lạc lõng trong miền quê, say mê quan sát cây cỏ khám phá các loại cây và để cho năng khiếu chín mùi trước cảnh sắc của tạo hóa. Cuối cùng Albertô đã bỏ rơi truyền thống hiệp sĩ của gia đình. Một người cậu đã dẫn Albertô tới Bologne để hoàn tất việc học hành. Ngài nghe một bài giảng của chân phước Jordain miền Saxe thuộc dòng Đaminh và cảm thấy được Chúa gọi, nhưng lại ngập ngừng vì mới 16 tuổi. Ông cậu muốn Albertô quên đi ý tưởng này. Nhưng ở Padua, Albertô gặp lại chân phước Jordain và sau một cuộc đàm thoại, Albertô đã nói với thầy Jordain:
- Thưa thầy ai đã tỏ lộ lòng con cho Ngài ?
 
Từ đây không ai ngăn cản nổi ơn kêu gọi của Albertô nữa. Ngài vào nhà tập dòng anh em giảng thuyết. Lời cầu nguyện của Ngài diễn tả một ước muốn sống tự thoát:
 
- “Lạy Chúa Giêsu Kitô, con kêu lên Chúa, xin Chúa đừng để con bị quyến rũ bởi những lời hão huyền về danh giá gia đình, về uy thế của dòng tu, về sự lôi cuốn của khoa học”.
 
Dưới ánh sáng chân lý Ngài đã tuân theo, Albertô nhiệt thành nghiên cứu khoa học và trở thành tu sĩ thánh thiện, nhà tư tưởng lớn, giáo sư siêu việt, nhà sưu tầm bách khoa tài ba. Ngài có sự hiểu biết uyên bác đặc biệt như một số những nhà trí thức lớn thời Trung cổ.
 
Luôn luôn tìm gia tăng những hiểu biết, Albertô rảo qua khắp nước Đức, thu thập những ý niệm về các loại súc vật cây cỏ, trước tác những tác phẩm về khoa học tự nhiên. Ngài quan tâm tới các thuyết của Aristote và tìm cách Kitô hóa các lý thuyết đó. Ngài lần lượt dạy học tại Cologne, Pribourg, Ratisbonne, Strasbourg.
 
Khoảng năm 1240, Ngài tới Paris, làm giáo sư tại đây. Các lớp học quá nhỏ không đủ để dung nạp hết các thính giả của Ngài, Ngài phải dạy họ tại công trường nay vẫn còn giữ tên Ngài: công trường Maubert hay Albertô cả. Lời Ngài có uy tín đến nỗi để chấm dứt cuộc tranh luận chỉ cần nói: “Thầy Albertô đã nói vậy”. Tài năng Ngài lan rộng tại đại học Paris, đại học danh tiếng nhất thế giới. Ngài trú ngụ tại nhà dòng thánh Giacôbê, viết nhiều tác phẩm về nhiều đề tài khác nhau: thần học, toán học, luân lý, chính trị, triết học, hình học, địa chất học.
 
Vua thánh Louis tỏ tình nghĩa với thầy dòng thời danh này và trao cho Ngài nhiều kỷ vật quí báu trước khi Ngài về Đức, bởi vì thánh Albertô được đặt làm Giám tỉnh. Vâng lệnh Đức Giáo hoàng, Ngài giã từ căn phòng sách vở và học trò, suốt ba năm Ngài đi bộ, không tiền của, ăn xin để thăm các nhà dòng và lập nhiều nhà mới. Rôma mời Ngài về làm sáng tỏ cuộc tranh cãi giữa các giáo sĩ. Albertô được một thời an bình trong dòng để dạy học, viết lại những quan sát và suy tư của mình. Nhưng Đức Giáo hoàng buộc Ngài nhậm chức Đức Giám mục Ratisbonne, một trách vụ nặng nề. Trong trung tâm giàu có phồn thịnh này, người ta kể lại rằng: Đức Giám mục không có lấy “một đồng tiền trong két, một giọt rượu trong hầm, một nhúm bột trong vựa”. Dầu vậy, thánh Albertô vẫn trả hết nợ và xây dựng một nhà thương. Khi đã hoàn thành công cuộc hết sức có thể, Ngài xin từ chức để trở lại đời sống một tu sĩ đơn giản. Năm 1623 theo lệnh Đức Giáo hoàng, Ngài đi kêu gọi nghĩa binh trong các làng quê nước Đức.
Một năm sau Đức Giáo hoàng qua đời và Ngài ngừng công việc lại. Thánh Albertô thấy cần được hồi tâm. Ngài lui về tu viện Surtzbourg, miệt mài với việc nghiên cứu và giàn xếp những cuộc tranh luận. Một lần nữa Ngài lại được rảo qua các đô thị lớn nước Đức, Ngài thánh hiến các thánh đường, truyền chức cho các giáo sĩ. Năm 1270 Ngài đến dạy tại Cologne. Ở Công đồng Lyon, Ngài bênh vực Rodolphe I miền Habbsourg. Bảy năm sau, tức năm 1277, dầu đã già Ngài buộc phải đi Paris để bênh vực cho giáo thuyết của học trò mình là Tôma Aquinô.
 
Albertô chọn cho mình một phần mộ trong dòng và mỗi ngày đến đọc kinh nhật tụng cầu cho kẻ chết, để cầu cho chính mình.
Ngài qua đời êm ái tại phòng riêng giữa các anh em đầy chung quanh, Ngài được phong làm tiến sĩ Hội Thánh năm 1931.
Mừng lễ thánh Albertô cả, một lời nhắc nhở chúng ta hãy dùng khả năng, tài lực của mình như những nén bạc Chúa trao, để biết sinh lời theo đúng ý Chúa.

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...