VUI HỌC THÁNH KINH THÁNH MÁCTINÔ, Giám Mục Ngày 11 tháng 11


VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH MÁCTINÔ, Giám Mục
Tin Mừng thánh Luca Lc 10,1-9
Ngày 11 tháng 11
 
 
TIN MỪNG
Đức Giê-su sai bảy mươi hai môn đệ đi giảng (Mt 11: 20 -24 )
 
1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông:
 
3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình an cho nhà này! "6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."
 
1 After this the Lord appointed seventy (-two) others whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he intended to visit.
2 He said to them, "The harvest is abundant but the laborers are few; so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest.
3 Go on your way; behold, I am sending you like lambs among wolves.
4  Carry no money bag, no sack, no sandals; and greet no one along the way.
5 Into whatever house you enter, first say, 'Peace to this household.' 6 If a peaceful person lives there, your peace will rest on him; but if not, it will return to you.
7 Stay in the same house and eat and drink what is offered to you, for the laborer deserves his payment. Do not move about from one house to another.
8 Whatever town you enter and they welcome you, eat what is set before you,9 cure the sick in it and say to them, 'The kingdom of God is at hand for you.

 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề của hình này là gì?
vhtk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 10,9b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đức Giêsu sai các môn đệ như chiên con đi vào đâu? (Lc 10,3)
a. Giữa xã hội.
b. Giữa rừng hoang.
c. Giữa bầy sói.
d. Giữa đồng cỏ xanh.
 
a2. Đây là những thứ mà các môn đệ có thể cầm đi theo mình: (Lc 10,4)
a. Bao bị.
b. Giầy dép.
c. Túi tiền.
d. Cả a, b và c đều sai.
 
a3. Khi vào bất cứ nhà nào, câu đầu tiên anh em nói là gì? (Lc 10,5)
a. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.
b. Bình an cho nhà này.
c. Anh em hãy ăn năn hối cải.
d. Anh em hãy trở lại cùng Thiên Chúa.
 
a4. Trong thành có những người đau yếu thì anh em hãy làm gì? (Lc 10,9)
a. Hãy khuyên bảo.
b. Hãy an ủi.
c. Hãy chữa lành.
d. Cả a, b và c đúng.
 
05. Đây là câu mà anh em hãy nói với những người trong thành : (Lc 10,9)
a. Đức Kitô đã trỗi dạy từ cõi chết.
b. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.
c. "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."
d. Cả a, b và c đúng.
 
B. THÁNH MÁCTINÔ, Giám Mục
 
 b1. Thánh Mactinô sinh vào khoảng thế kỷ thứ IV tại Sabaria miền Pannônia, nay thuộc nước nào?
a. Nước Hung Gia Lợi.
b. Nước Tiệp Khắc.
c. Nước Pháp.
d. Nước Ba Lan.
 
b2. Sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội, thánh Máctinô xin làm đệ tử của ai?
a. Thánh Tôma Aquinô.
b. Thánh Hilariô.
c. Thánh Pôlycarpô.
d. Thánh Augustinô.
 
b3. Trong thời của ngài, thánh Máctinô đã ra sức chống đối lạc thuyết nào?
a. Lạc thuyết Ariô.
b. Lạc thuyết Nhị nguyên.
c. Lạc thuyết Ngộ đạo.
d. Lạc thuyết Mani.
 
b4. Vào năm 370, thánh Máctinô được bầu làm Giám mục thành nào?
a. Thành Tours.
b. Thành Lion.
c. Thành Paris.
d. Thành London.
 
b5. Trong ngày lễ mừng kính thánh Mác ti nô giám mục, chúng ta học được gì nơi ngài?
a. Lòng hăng say, giữ vững đức tin.
b. Củng cố đức tin để mong cho nhiều người nhận biết Chúa.
c. Biết yêu thương người nghèo.
d. Cả a, b và c đúng.
  
III. Ô CHỮ 
Những gợi ý

01. Đây là thứ Đức Giêsu khuyên không nên mang theo : (Lc 10,4)

02. Lúa chín đầy đồng mà điều gì lại ít?  (Lc 10,2)

03. Đây là thứ các môn đệ không được mang theo: (Lc 10,4)

04. Đức Giêsu sai bao nhiêu môn đệ đi rao giảng? (Lc 10,1)

05. Các môn đệ nói triều đại của ai đã đến gần các ông? (Lc 10,9)

06. Đây là từ đầu tiên mà các môn đệ vào bất cứ nhà nào cũng chào hỏi : (Lc 10,5)

07. Với những người nào hãy chữa lành họ (Lc 10,9)

08. Đức Giêsu sai các môn đệ như chiên con đi vào đâu? (Lc 10,3)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."
Tin Mừng thánh Luca 10,9

 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH MÁCTINÔ, Giám Mục
Tin Mừng thánh Luca Lc 10,1-9
Ngày 11 tháng 11
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề :
Thánh Mactinô thành Tours
* Tin Mừng thánh Luca 10,9b
"Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông."
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. c. Giữa bầy sói (Lc 10,3)
a2. d. Cả a, b và c đều sai (Lc 10,4)
a3. b. Bình an cho nhà này (Lc 10,5)
a4. c. Hãy chữa lành (Lc 10,9)
a5. c. "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông." (Lc 10,9)

B.
b1. a. Nước Hung Gia Lợi.
b2. b. Thánh Hilariô.
b3. a. Lạc thuyết Ariô.
b4. a. Thành Tours.
b5. d. Cả a, b và c đúng.

III. Ô CHỮ 

01. Túi tiền (Lc 10,4)
02. Thợ gặt (Lc 10,2)
03. Giày dép (Lc 10,4)
04. Bảy mươi hai (Lc 10,1)
05. Thiên Chúa (Lc 10,9)
06. Bình an (Lc 10,5)
07. Đau yếu (Lc 10,9)
08. Bầy sói (Lc 10,3)

Hàng dọc : Theo Chúa

NGUYỄN THÁI HÙNG

 
THÁNH MAC-TI-NÔ, giám mục
(St. Martin of Tours)
 
Ngày 11/11
 
Tìm hiểu xem Chúa Giêsu là ai mà các bạn bè sinh viên của thánh Mac-ti-nô đang hằng ngày đề cập tới là nỗi khát khao của thánh nhân.
 
MÁC-TI-NÔ LÀ AI ?
 
Mac-ti-nô sinh vào khoảng thế kỷ thứ IV tại Sabaria miền Pannônia, nay thuộc nước Hung Gia Lợi. Năm 20 tuổi, Mác-ti-nô được gửi học tại Ý Ðại Lợi. Mặc dầu là người ngoại giáo, hằng ngày thánh nhân nghe nói về một tên Giêsu. Ngài tự nghĩ Giêsu là ai ? Ngài bắt đầu tìm hiểu về con người hết sức lạ lùng này. Dủ cha mẹ ngăn cản nhưng với ơn Chúa thúc đẩy, Thánh Thần Chúa tác động, thánh nhân hết sức học hỏi và tin theo con người mà bạn bè sinh viên luôn nói là Giêsu. Ngài tin Giêsu, nhưng chỉ ít lâu sau đó Ngài bị động viên. Ðời sống quân ngũ bắt buộc nhiều chuyện, nhưng Ngài vẫn ước mong được trở thành một kitô hữu. Một hôm bên vệ đường, thánh nhân đã cắt một phần tư chiếc áo choàng trao cho kẻ khó, Ngài cảm thấy có một sức mạnh bên trong khi Chúa Giêsu hiện ra với Ngài và Ngài đã xin rửa tội. Vào năm 350, khi thánh nhân được xuất ngũ, Ngài xin làm đệ tử của thánh Hilariô, Giám mục thành Poitiers.
 
Ðức Cha Hilariô vì nhận thấy Mác-ti-nô là người có học thức, có lòng đạo đức thánh thiện, nên đã gọi Ngài lãnh nhận các chức thánh. Năm 350, Ðức cha Hilariô bị bè rối Ariô bắt giam vì đã dám chống lại họ. Mác-ti-nô cũng bị Giám mục Milan, Người bênh đỡ bè Ariô trục xuất ra khỏi địa phận và buộc sống trên một hòn đảo với một linh mục khác. Sau khi thánh Hilariô được tha, Mác-ti-nô trở về Poachi và lập một dòng tu tại Liguygé. Ngài được bầu làm Giám mục thành Tours vào năm 370. Người ta không tiếc lời ca ngợi Ngài như là nhà truyền giáo lỗi lạc nhất trong thời kỳ này. Ngài từ trần vào năm 379 khi đến Cadet để giải hòa mối bất bình giữa một số linh mục và tu sĩ.
 
CHÚA YÊU THƯƠNG NGÀI
 
Một con người hy sinh, từ bỏ, dấn thân vì Chúa. Chúa luôn yêu thương Ngài. Người ta có thể coi cuộc đời Ngài là một cuộc đời truân chuyên, gặp nhiều vất vả, khó khăn, đau khổ vì bị anh em bội bạc. Nhưng Ngài vẫn một niềm xác tín cậy trông, Ngài coi mọi sự là rác rến, thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là biết Ðức Kitô. Ðể bảo vệ đức tin và bác ái, Ngài luôn cầu nguyện;" Lạy Chúa, nếu dân Chúa còn cần đến con, con sẽ không chối từ bất cứ việc gì". Thánh nhân đã hăng say, giữ vững đức tin và củng cố đức tin để mong cho nhiều người nhận biết Chúa.
 
Lạy thánh Mác-ti-nô, giám mục xin giúp chúng con biết yêu thương người nghèo như thánh nhân.
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...