Sinh hoạt BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH - Năm 2017


Sinh hoạt BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH - Năm 2017
- Thành lập:  27/5/2011
- Bổn mạng: Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II (Kính ngày 22/10)
- Số ủy viên: 14 ủy viên (08 linh mục - 02 tu sĩ - 03 giáo dân)
- Đặc trách:   Lm Giacôbê Phạm Xuân Lương
13.1. Sứ mạng
+ Ban Công Lý và Hòa Bình giáo phận cộng tác với đức giám mục giáo phận thực hiện các chương trình cổ vũ cho công lý và hòa bình theo mẫu gương Chúa Kitô và Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo.
+ Dựa theo các nguyên tắc hành động của Học Thuyết Xã Hội Công Giáo Ban Công Lý và Hòa Bình giáo phận cổ vũ các tín hữu Kitô sống Tân Phúc Âm hóa và thăng tiến toàn diện đời sống con người; xây dựng cộng đồng xã hội phát triển; bảo vệ nhân phẩm và sự sống con người; bảo vệ môi trường trong sạch và lành mạnh để đạt tới sự ổn định bền vững và an bình cho đời sống con người trên thế giới.
Một trong những nhiệm vụ chính yếu của Ban Công Lý và Hòa Bình giáo phận là phổ biến và cổ vũ thực hành Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội để kiến tạo công lý và hòa bình.
* “Giảng dạy và phổ biến học thuyết xã hội Công Giáo là một phần trong sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo Hội” (x. TLHTXH, 7 - GP II, TĐ Sollicitudo Rei Socialis, 41).
* “Học Thuyết Xã Hội Công Giáo là một phần thiết yếu để cho tác vụ Phúc Âm hóa nên trọn vẹn”. (x. TLHTXH 66)

13.2. Hoạt động: phổ biến và cổ vũ thực hành Giáo Huấn Xã Hội với những phương thức sau đây:
13.2.1. “Tài liệu học hỏi” [lưu hành nội bộ].
a. Tài liệu học hỏi về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo
 Ban Công Lý và Hòa Bình giáo phận đã tổng hợp và phổ biến một số chuyên đề về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, đã soạn thảo xong tài liệu học hỏi Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo (dạng Hỏi - Đáp) và phổ biến các tài liệu này với tập sách khổ A5 và A6 theo từng chuyên đề hoặc từng chương của sách Tóm Lược Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo - 2007.
– Phổ biến tài liệu Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo  cho các thành phần dân Chúa (phổ biến một cách - thống nhất - đồng bộ - phổ cập -)  Ban Công Lý và Hòa Bình giáo phận kính gởi quý cha quản xứ, quý cha phó xứ, quý cộng đoàn các Hội Dòng đang phục vụ trong giáo phận... các bản văn  Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo  để tùy nghi ứng dụng; và chúng con kính xin quý cha quản xứ, quý cha phó xứ, quý cha quản nhiệm, quý cha phụ tá và ban thường vụ hội đồng giáo xứ  cổ vũ cộng đoàn dân Chúa trong giao xứ thực hiện công lý và hòa bình theo giáo huấn của Giáo Hội.
b. Tài liệu học hỏi về các ngày quốc tế hành động vì công lý và hòa bình - vì môi trường toàn cầu.
- Cổ vũ thực hiện chương trình hành động của các ngày quốc tế đặc biệt về công lý và hòa bình, về môi trường toàn cầu:
* Ngày Hòa Bình Thế Giới - 21 tháng 9 (Giáo Hội Công Giáo - 01 tháng 01)
* Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc - 20 tháng 3                                     
* Giờ Trái Đất: 20g30 - 21g30 Thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm.
*  Ngày Trái Đất - 22 tháng 4
* Ngày Quốc Tế Gia Đình - 15 tháng 5 (ngày Gia Đình Việt Nam - 28 tháng 6)
* Ngày Quốc Tế Đa Dạng Sinh Học - 22 tháng 5
* Ngày Thế Giới Không Thuốc Lá - 31 tháng 5
* Ngày Môi Trường Thế Giới - 05 tháng 6.
* Ngày Thế Giới cầu cho việc bảo tồn thiên nhiên - 01 tháng 9
* Ngày Quốc Tế Vì Người Nghèo - 17 tháng 10.

13.2.2.  Hội thảo nhóm                            
- Quý linh mục, quý tu sĩ, quý chủng sinh, quý ứng sinh, quý đệ tử.
- Quý chức Hội đồng giáo xứ (theo đơn vị giáo xứ và liên xứ)...
- Các đoàn thể - Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Thanh Niên, Thiếu Nhi (theo đơn vị giáo xứ, liên xứ, giáo hạt... vào những thời điểm thuận tiện).
 -  Các Hội Đoàn Tông Đồ: - Legio - Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh - Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu -  Huynh Đoàn Thánh Thể - Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chúa - Ban Loan Báo Tin Mừng ... (theo đơn vị giáo xứ, liên xứ, giáo hạt,... vào những dịp tĩnh huấn hàng năm  hoặc vào những dịp thuận tiện khác).           
- Các lớp giáo lý phổ thông, các lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân.
- Các khóa huấn luyện giáo lý viên tại các giáo xứ và các giáo hạt.... 
13.2.3. Trang Web.    
-  Đăng các tài liệu về GHXHCG vào trang website giáo phận Ban Mê Thuột -  trang website Lê Bảo Tịnh - trang website các giáo xứ trong Giáo phận...
13.2.4. Địa chỉ Email: Gi các tài liệu về GHXHCG cho các thành phần dân Chúa qua Email…        
13.1.5. Tham Khảo và Nghiên Cứu   
1. conglyvahoabinh.com          
2. Compendium of the Social Doctrine of the Church.
Copyright 2004 - Libereria Editrice Vaticana
-  Sách Tóm lược Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo – NXB Tôn Giáo 2007-
www.vatica.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio- dott-soc_vi.html

13.2. Định hướng hoạt động Năm 2018
1. Phổ biến tập sách “các ngày quốc tế đặc biệt” về môi trường.
2. Phổ biến nội dung SÁCH DOCAT (GIÁO HUẤN XÃ HỘI CÔNG GIÁO) theo từng chuyên đề.  Xin nhờ quý cha quản xứ và quý bề trên (các dòng tu, chủng viện…) giúp đỡ Ban Công Lý & Hòa Bình phổ biến và cổ vũ thực hiện chương trình hành động này.
  + Ban Công Lý và Hòa Bình giáo phận kính xin đức cha giáo phận, cha  tổng đại diện, đức ông, quý cha quản hạt, quý cha trưởng ban các ủy ban giám mục, Quý cha đặc trách các hội đoàn tông đồ, quý cha quản xứ và phó xứ, quý bề trên các hội dòng, quý tu sĩ; quý đại chủng sinh, quý ban thường vụ HĐGX, Ban Giáo Lý giáo phận và Ban Giáo Lý các Giáo Hạt, Ban Loan Báo Tin Mừng giáo phận và các giáo xứ, quý Ban Giáo Lý giáo xứ, quý ban ngành đoàn thể giáo xứ, quý chủng sinh, quý đệ tử các hội dòng, quý vị tình nguyện viên cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện cho chúng con. Xin đồng hành và giúp đỡ chúng con thực hiện các chương trình hoạt động mục vụ này trong sứ mạng loan báo Tin Mừng - Tân Phúc Âm hóa của Giáo Hội.     
Ban Công Lý và Hòa Bình Giáo Phận trân trọng tri ân và cảm tạ.
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...