ĐAMINH MARIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O.Carm
/ 252 / Linh mục dòng
GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR
/ 255 / Linh mục dòng
GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP
/ 199 / Linh mục dòng
GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm
/ 234 / Linh mục dòng
GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 174 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 176 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 162 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 287 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN VĂN KHIÊM, SSS
/ 798 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN VĂN HUỲNH, SVD
/ 594 / Linh mục dòng
ĐAMINH ĐỖ THANH HUYNH, CM
/ 664 / Linh mục dòng
ĐAMINH NGUYỄN HỮU HÙNG, SMV
/ 737 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN NGỌC HOÀNG, SVD
/ 613 / Linh mục dòng
PHAOLÔ LƯƠNG VĂN HIẾU, SMV
/ 680 / Linh mục dòng
PHÊRÔ VŨ VĂN HIẾU, OP
/ 551 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRỌNG HIẾU, SVD
/ 821 / Linh mục dòng
GIUSE NGÔ QUANG HIỆP, SMV
/ 814 / Linh mục dòng
G.B PHẠM VĂN ĐỒNG, SVD
/ 580 / Linh mục dòng
ĐAMINH LÊ VĂN ĐỨC, SVD
/ 664 / Linh mục dòng
MICAE PHẠM VŨ GIANG ĐÌNH, OP
/ 794 / Linh mục dòng
JOSAPHAT HOÀNG HỮU ĐẠO, FSF
/ 653 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN QUỐC ĐẠT, CM
/ 613 / Linh mục dòng
ĐAMINH NGUYỄN ĐỨC DUY, OMI
/ 856 / Linh mục dòng