DANH SÁCH GM-LM đã qua đời
/ 367 / Linh mục triều
DANH SÁCH LINH MỤC HƯU
/ 515 / Linh mục triều
PHÊRÔ LÊ MINH ANH
/ 1509 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 1629 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 1473 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 1701 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 1625 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 1720 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 1397 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 1835 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 1870 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN VĂN YẾN
/ 2780 / Linh mục triều
GIUSE VŨ VĂN TIỆP
/ 2642 / Linh mục triều
GIUSE MARIA TRẦN LÊ HOÀNG VỸ
/ 2549 / Linh mục triều
GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG
/ 1998 / Linh mục triều
PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG
/ 2329 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
/ 3219 / Linh mục triều
GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ
/ 3234 / Linh mục triều
PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI
/ 2351 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG
/ 2133 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG
/ 1793 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY
/ 2055 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG
/ 2361 / Linh mục triều