PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG
/ 958 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
/ 1568 / Linh mục triều
GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ
/ 1401 / Linh mục triều
PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI
/ 1021 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG
/ 796 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG
/ 752 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY
/ 865 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG
/ 1061 / Linh mục triều
GIUSE HOÀNG ĐỨC NHUNG
/ 1108 / Linh mục triều
GIUSE TRẦN VĂN TAM
/ 1156 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN THANH TÂM
/ 1116 / Linh mục triều
GIUSE VŨ VĂN THẢO
/ 1480 / Linh mục triều
PHAOLÔ VÕ HỮU THỌ
/ 1255 / Linh mục triều
TÔMA-AQUINÔ NGUYỄN VĂN TÌNH
/ 926 / Linh mục triều
GIUSE PHAN QUẢNG ĐẠI
/ 799 / Linh mục triều
P.X. TRẦN VĂN ĐOÀN
/ 654 / Linh mục triều
STÊPHANÔ NGUYỄN VĂN ĐẬU
/ 1017 / Linh mục triều
G.B. NGUYỄN TIẾN ĐẠT
/ 569 / Linh mục triều
GIOAN BÙI QUANG ĐẠO
/ 699 / Linh mục triều
GIUSE TRẦN NGỌC ĐẠI
/ 1112 / Linh mục triều
PHÊRÔ HOÀNG KHẮC DŨNG
/ 808 / Linh mục triều
PHÊRÔ ĐỖ ĐÌNH DỤC
/ 596 / Linh mục triều
GIUSE VÕ THANH DIỆU
/ 814 / Linh mục triều