DANH SÁCH GM-LM đã qua đời
/ 2313 / Linh mục triều
DANH SÁCH LINH MỤC HƯU
/ 2934 / Linh mục triều
PHÊRÔ LÊ MINH ANH
/ 2261 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 2450 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 2298 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 2520 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 2503 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 2467 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 2049 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 2781 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 2947 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN VĂN YẾN
/ 3700 / Linh mục triều
GIUSE VŨ VĂN TIỆP
/ 3339 / Linh mục triều
GIUSE MARIA TRẦN LÊ HOÀNG VỸ
/ 3052 / Linh mục triều
GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG
/ 2563 / Linh mục triều
PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG
/ 2896 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
/ 3829 / Linh mục triều
GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ
/ 3849 / Linh mục triều
PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI
/ 3057 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG
/ 2736 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG
/ 2220 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY
/ 2759 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG
/ 2960 / Linh mục triều