DANH SÁCH GM-LM đã qua đời
/ 1532 / Linh mục triều
DANH SÁCH LINH MỤC HƯU
/ 2111 / Linh mục triều
PHÊRÔ LÊ MINH ANH
/ 1954 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 2126 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 1994 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 2209 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 2187 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 2216 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 1800 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 2436 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 2558 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN VĂN YẾN
/ 3374 / Linh mục triều
GIUSE VŨ VĂN TIỆP
/ 3109 / Linh mục triều
GIUSE MARIA TRẦN LÊ HOÀNG VỸ
/ 2882 / Linh mục triều
GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG
/ 2381 / Linh mục triều
PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG
/ 2692 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
/ 3644 / Linh mục triều
GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ
/ 3654 / Linh mục triều
PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI
/ 2791 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG
/ 2545 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG
/ 2066 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY
/ 2503 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG
/ 2743 / Linh mục triều