DANH SÁCH GM-LM đã qua đời
/ 889 / Linh mục triều
DANH SÁCH LINH MỤC HƯU
/ 1229 / Linh mục triều
PHÊRÔ LÊ MINH ANH
/ 1717 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 1820 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 1698 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 1908 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 1843 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 1963 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 1573 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 2075 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 2164 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN VĂN YẾN
/ 3034 / Linh mục triều
GIUSE VŨ VĂN TIỆP
/ 2848 / Linh mục triều
GIUSE MARIA TRẦN LÊ HOÀNG VỸ
/ 2709 / Linh mục triều
GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG
/ 2188 / Linh mục triều
PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG
/ 2512 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
/ 3420 / Linh mục triều
GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ
/ 3442 / Linh mục triều
PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI
/ 2585 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG
/ 2349 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG
/ 1924 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY
/ 2262 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG
/ 2530 / Linh mục triều