DANH SÁCH GM-LM đã qua đời
/ 2046 / Linh mục triều
DANH SÁCH LINH MỤC HƯU
/ 2641 / Linh mục triều
PHÊRÔ LÊ MINH ANH
/ 2148 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 2285 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 2183 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 2389 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 2349 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 2365 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 1944 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 2617 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 2777 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN VĂN YẾN
/ 3546 / Linh mục triều
GIUSE VŨ VĂN TIỆP
/ 3225 / Linh mục triều
GIUSE MARIA TRẦN LÊ HOÀNG VỸ
/ 2977 / Linh mục triều
GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG
/ 2478 / Linh mục triều
PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG
/ 2808 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
/ 3742 / Linh mục triều
GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ
/ 3752 / Linh mục triều
PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI
/ 2968 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG
/ 2653 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG
/ 2146 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY
/ 2646 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG
/ 2869 / Linh mục triều