PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 398 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 342 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 311 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 340 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 346 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 290 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 433 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 442 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN VĂN YẾN
/ 561 / Linh mục triều
GIUSE VŨ VĂN TIỆP
/ 563 / Linh mục triều
GIUSE MARIA TRẦN LÊ HOÀNG VỸ
/ 660 / Linh mục triều
GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG
/ 819 / Linh mục triều
PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG
/ 1287 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
/ 1971 / Linh mục triều
GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ
/ 1862 / Linh mục triều
PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI
/ 1303 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG
/ 1074 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG
/ 963 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY
/ 1107 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG
/ 1324 / Linh mục triều
GIUSE HOÀNG ĐỨC NHUNG
/ 1397 / Linh mục triều
GIUSE TRẦN VĂN TAM
/ 1474 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN THANH TÂM
/ 1410 / Linh mục triều