BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN


BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN

BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN
Thành lập: năm 2007
Thành viên Ban Mục vụ Giáo dân:
06 Linh mục – 02 Nữ tu – 10 giáo dân
Lm. Trưởng ban: GB. Nguyễn Minh Tâm (Từ 2007 đến nay)
Mục đích: Tổ chức các cuộc Tĩnh tâm và huấn luyện tông đồ giáo dân.
Sinh hoạt trong năm:
Tĩnh huấn Ban Thường vụ Hội đồng giáo xứ và Ban Hàng giáo các Giáo họ biệt lập.
Tĩnh huấn các Doanh nhân Công Giáo.
Tĩnh huấn quý Y, Bác sĩ Công Giáo.
 
BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH
Thành lập: năm 2008
Thành viên Ban Mục vụ Gia đình cũng là thành viên Ban mục vụ Giáo dân.
Mục đích: Tổ chức các cuộc Tĩnh tâm và huấn luyện, học hỏi về đời sống gia đình.
Sinh hoạt trong năm:
Tĩnh huấn cho giới Gia trưởng.
Tĩnh huấn cho giới Hiền mẫu.
Ngày họp mặt đại diện các gia đình trong toàn Giáo phận.
Ngày gặp gỡ quý Ông Bà Cố
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...