Hat giong nay mam Suy niem Loi Chua Le Chua Ba Ngoi, nam C - Lm Pet Trần Bảo Ninh

Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người đã trở nên hiện thực khi Ngài sai Con Một của Ngài là Đức Giêsu xuống trần gian, mặc lấy phận người, sống và chết cho con người. trong phận người của Đức Giêsu, đã hơn một lần Ngài hé mở cho chúng ta về Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...