Chương trình Phụng vụ Tuần Thánh - 2023

Chương trình Phụng vụ Tuần Thánh & Lễ Phục Sinh - 2023

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH & LỄ PHỤC SINH

BMT 020423aGIÁO XỨ THÁNH TÂM – NHÀ THỜ CHÍNH TÒA

THỨ HAI TUẦN THÁNH (03.4.2023)
- Lễ Dầu tại Nhà thờ Giáo xứ Nghi Trung, Giáo hạt Gia Nghĩa

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06.4.2023)
- 17g30: Thánh lễ Tiệc Ly – Chầu Thánh Thể

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07.4.2023) Giữ chay, kiêng thịt.
- 05g00: Đi đàng Thánh Giá trong Nhà thờ
- 17g30: Nghi thức Suy tôn Thánh Giá

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08.4.2023)
- 05g00: Nguyện ngắm do Huynh đoàn Đa Minh phụ trách
- 17g30: Đi đàng Thánh Giá ngoài Nhà thờ
- 21g00: Canh Thức Vượt Qua – Lễ Vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09.4.2023)
- 06g00: Thánh lễ 1
- 08g30: Thánh lễ 2 (Lễ thiếu nhi)
- 16g00: Thánh lễ 3
- 17g30: Thánh lễ 4
- 19g00: Thánh lễ 5

 

GIÁO XỨ KIM MAI

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (02.4.2023)
- Sáng         05g00: Thánh lễ 1
                   08g00: Thánh lễ 2 (Lễ thiếu nhi)
- Chiều        18g00: Thánh lễ 3

THỨ HAI TUẦN THÁNH (03.4.2023)
- Sáng         05g00: Thánh lễ
- Tối           19g00: Ngắm 15 Sự Thương Khó (5 ngắm)

THỨ BA TUẦN THÁNH (04.4.2023)
- Sáng         05g00: Thánh lễ
- Tối           19g00: Ngắm 15 Sự Thương Khó (5 ngắm)

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (05.4.2023)
- Sáng         05g00: Thánh lễ
- Tối           19g00: Ngắm 15 Sự Thương Khó (5 ngắm)

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06.4.2023)
- Sáng         04g30: Ngắm 15 Sự Thương Khó (15 ngắm)
- Chiều        18g00: Thánh lễ Tiệc Ly – Chầu Thánh Thể

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07.4.2023 – Không có chuông hiệu)
- Sáng         04g30: Ngắm 15 Sự Thương Khó (15 ngắm)
- Chiều        18g00: Nghi thức Suy tôn Thánh Giá – Đi đàng Thánh Giá

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08.4.2023)
- Sáng         05g00: Ngắm 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ
- Tối           19g30: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09.4.2023)
- Sáng         05g00: Thánh lễ 1
                   08g00: Thánh lễ 2 (Lễ thiếu nhi)
- Chiều        18g00: Thánh lễ 3


GIÁO XỨ THÁNH LINH

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (02.4.2023)
- 05g00: Thánh lễ 1
- 08g00: Thánh lễ 2 (Lễ thiếu nhi)
- 17g45: Kinh nguyện Lòng Chúa Thương Xót

THỨ HAI TUẦN THÁNH (03.4.2023)
- 04g25: Thánh lễ 1
- 17g45: Thánh lễ 2
- 19g00: Ngắm 5 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu

THỨ BA TUẦN THÁNH (04.4.2023)
- 04g45: Thánh lễ 1
- 17g45: Thánh lễ 2
- 19g00: Ngắm 5 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (05.4.2023)
- 04g45: Thánh lễ 1
- 17g45: Thánh lễ 2
- 19g15: Ngắm 5 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06.4.2023)
- 04g45: Ngắm 5 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu
- 17g45: Thánh lễ Tiệc Ly – Chầu Thánh Thể

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07.4.2023) Giữ chay, kiêng thịt.
- 04g45: Ngắm Rằng
- 17g00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
- 19g15: Đi đàng Thánh Giá

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08.4.2023)
- 04g45: Ngắm Dấu Đanh
- 17g45: Ngắm 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ
- 19g15: Canh Thức Vượt Qua

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09.4.2023)
- 05g00: Thánh lễ 1
- 07g00: Thánh lễ 2 (Lễ thiếu nhi)
- 17g45: Lần chuỗi – Chầu Thánh Thể


GIÁO XỨ CHÂU SƠN

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (02.4.2023)
- 05g30: Thánh lễ 1
- 07g30: Thánh lễ 2
- 09g00: Thánh lễ 3 (Cộng đoàn sắc tộc)
- 16g00: Chầu Mình Thánh

THỨ HAI TUẦN THÁNH (03.4.2023)
- 04g45: Thánh lễ
- 19g30: Ngắm Đường Thánh Giá

THỨ BA TUẦN THÁNH (04.4.2023)
- 04g45: Thánh lễ
- 19g30: Ngắm Đường Thánh Giá

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (05.4.2023)
- 04g45: Thánh lễ
- 19g30: Ngắm Đường Thánh Giá

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (06.4.2023)
- 04g30: Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu
- 17g30: Thánh lễ Tiệc Ly

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (07.4.2023)
- 04g30: Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu
- 11g00: Ngắm Rằng
- 16g30: Nghi thức Mở Ảnh – Hôn Chân và Rước Lễ
- 19g30: Ngắm Đường Thánh Giá trọng thể

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (08.4.2023)
- 04g30: Ngắm 7 Sự Thương Khó Đức Mẹ
- 20g00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (09.4.2023)
- 05g30: Thánh lễ 1
- 07g30: Thánh lễ 2
- 09g00: Thánh lễ 3 (Cộng đoàn sắc tộc)
- Chiều không có Chầu Thánh Thể

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...