Kinh tin kính của Thánh Athanasia (*)


 

Kinh tin kính của Thánh Athanasia (*)

 

Trầm Thiên Thu

Những ai được cứu độ, trước hết phải giữ  đức tin Công giáo. Đức tin ấy nếu không giữ trọn vẹn và tinh tuyền; chắc chắn người đó sẽ chết đời đời. Đức tin Công giáo là: Tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi, và Ba Ngôi đồng nhất; không được xáo trộn Ba Ngôi hoặc phân chia bản thể. Có một Ngôi Cha, Ngôi Con, và Ngôi Thánh Thần. Nhưng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là một; đồng vinh quang, đồng uy linh vĩnh hằng. Chúa Cha cũng vậy, Chúa Con cũng vậy, và Chúa Thánh Thần cũng vậy. Chúa Cha không được tạo dựng; Chúa Con không được tạo dựng; và Chúa Thánh Thần không được tạo dựng. Chúa Cha vô cùng, Chúa Con vô cùng, và Chúa Thánh Thần vô cùng. Chúa Cha vĩnh hằng, Chúa Con vĩnh hằng, và Chúa Thánh Thần vĩnh hằng. Ba Ngôi không là ba Thượng đế mà chỉ là một Thượng đế. Cũng không có ba Đấng không được tạo thành, không có ba Đấng vô cùng, mà chỉ có một Đấng không được tạo thành, và một Đấng vô cùng. Cho nên Chúa Cha cũng toàn năng, Chúa Con cũng toàn năng, và Chúa Thánh Thần cũng toàn năng. Ba Ngôi không là ba Đấng toàn năng mà chỉ là một Đấng toàn năng. Cho nên Chúa Cha là Thiên Chúa, Chúa Con là Thiên Chúa, và Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa. Ba Ngôi không là ba Thiên Chúa mà chỉ là một Thiên Chúa. Cho nên Chúa Cha cũng là Chúa, Chúa Con cũng là Chúa, và Chúa Thánh Thần cũng là Chúa. Ba Ngôi không là ba Chúa mà chỉ là một Chúa.

Chúng ta được thúc đẩy bởi chân lý Kitô giáo để nhận biết mỗi Ngôi bởi chính Ngôi đó là Thiên Chúa. Cho nên chúng ta bị Công giáo cấm hiểu có ba Thiên Chúa hoặc ba Chúa. Chúa Cha không được tạo dựng, nhưng được sinh ra. Chúa Con từ Chúa Cha, không được tạo dựng, nhưng được sinh ra. Chúa Thánh Thần từ Chúa Cha và Chúa Con, không được tạo dựng, không được sinh ra, nhưng phát sinh. Cho nên có một Chúa Cha chứ không có ba Chúa Cha, có một Chúa Con chứ không có ba Chúa Con, và có một Chúa Thánh Thần chứ không có ba Chúa Thánh Thần. Trong Ba Ngôi không có Ngôi vị nào trước hoặc Ngôi vị nào sau, không có Ngôi vị nào cao hơn hoặc thấp hơn Ngôi vị nào. Nhưng cả Ba Ngôi đồng vĩnh hằng và đồng đẳng. Để trong mọi sự, như đã nói ở trên, đồng nhất trong Ba Ngôi, và Ba Ngôi đồng nhất, cùng được tôn thờ. Do đó người được cứu độ, hãy để người đó suy nghĩ về Tam Vị Nhất Thể (Chúa Ba Ngôi).

Hơn nữa, để được ơn cứu độ đời đời, người đó cũng cần tin vào sự Nhập thể của Đức Giêsu Kitô. Đối với đức tin đúng mà chúng ta tin và tuyên xưng, rằng Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa và là người; Thiên Chúa thuộc bản thể Chúa Cha, có trước thế gian; và Con Người thuộc bản thể của Mẹ Ngài, sinh ra nơi thế gian. Thiên Chúa hoàn hảo, và Con Người hoàn hảo, có linh hồn hợp lý và nhục thể tồn tại. Đồng đẳng với Chúa Cha, khi là Thiên Chúa; và thua kém Chúa Cha khi là nhân loại. Mặc dù là Thiên Chúa và Con Người, nhưng Ngài không là hai người mà chỉ là một Đức Kitô. Là Một, không bởi sự biến đổi Thiên Chúa thành nhục thể, mà bởi sự chấp nhận Con Người thành Thiên Chúa. Cùng là Một, không bởi sự lẫn lộn bản thể mà bởi sự đồng nhất của Ngôi vị. Vì hồn và xác là một, cho nên Thiên Chúa và Con Người là một Đức Kitô, Đấng chịu đau khổ để cứu độ chúng ta, xuống ngục tổ tông, sống lại vào ngày thứ ba. Ngài lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha toàn năng, từ đó Ngài sẽ đến phán xét người sống và người chết. Khi Ngài đến, mọi người sẽ sống lại, sẽ tường trình mọi việc mình đã làm. Những người làm điều tốt sẽ hưởng sự sống đời đời, còn những người làm điều ác sẽ vào lửa đời đời. Đó là đức tin Công giáo, nếu ai không tin thật và tin chắc thì không thể được cứu độ.


TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ)

 

(*) Creeds of Christendom, with a History and Critical notes. Volume II. The History of Creeds. NXB Harper & Brothers. 1877. tr. 66–71. http://m.ccel.org/ccel/schaff/creeds2.iv.i.iv.html.  Đây là bản sửa của Schaff trong bản dịch cuốn Book of Common Prayer.

 

Nguồn: thahlinh.net

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...