Lịch phụng vụ THÁNG CHÍN - 2020


Lịch phụng vụ THÁNG CHÍN - 2020

 
 
Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho mọi người biết tôn trọng các nguồn tài nguyên của hành tinh: Xin cho các nguồn tài nguyên của hành tinh không bị huỷ hoại, nhưng được phân chia công bằng và tôn trọng.
 
 
01 14.7   X      Thứ Ba. 1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.
X      Ngày Thế Giới cầu cho việc bảo tồn thiên nhiên.
 
02   15   X       Thứ Tư. Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc. 1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44.

03   16   Tr      Thứ Năm đầu tháng. Thánh Grêgôriô cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                        1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.

Kỷ niệm 12 năm linh mục quý cha:
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hoàng, SVD;
Cha Phan Huỳnh Huy, SVD.

04   17   X       Thứ Sáu đầu tháng. 1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39.

05   18   X       Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Têrêsa Calcutta. Nữ tu (Tr). 1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5.
                        (hoặc bài đọc về Lễ Thánh Têrêsa Calcutta:
                         Is 58,6-11; Mt 25,31-46)
                       
GHVN: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự (1838), OP, linh mục và thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh (1838), OP, tử đạo.
                               
Bổn mạng
Cộng đoàn NVBH Êa Na (KĐT phong Êa Na)

Kỷ niệm 16 năm linh mục
Cha Phaolô Lê Văn Quyền, CSsR.
  
Xin cầu nguyện cho cha

Pet. Trần Anh Kim (+1989)

06   19   X       CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần III.
                        Ed 33,7-9; Tv 94,1-2.6-7.8-9;
                        Rm 13,8-10;  Mt 18,15-20.
  
CMTC:

   * Giáo xứ Thuận Hòa (CT).
   * Các giáo họ:  Tân Điền (Gx. Tân Lập - ĐX); Suối Minh (Gx. Long Điền - PL); Nhơn Lý (Gx. Phước Quả - PL).

GIÁO HUẤN SỐ 41
CÁC BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH (TT)
Thừa tác vụ có chức danh hay “chức tư tế thừa tác” (Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium, 10) là để phục vụ chức tư tế do bí tích Rửa tội. Chức tư tế thừa tác bảo đảm rằng trong các bí tích, chính Đức Kitô hành động nhờ Chúa Thánh Thần cho Hội Thánh. Sứ vụ cứu độ mà Chúa Cha ủy thác cho Chúa Con khi xuống thế làm người, được trao cho các Tông Đồ và qua các ngài cho những người kế nhiệm các ngài: những vị này lãnh nhận Thánh Thần của Chúa Giêsu để hành động nhân danh Người và trong cương vị của Người (x. Ga 20,21-23 ; Lc 24,47 ; Mt 28,18-20). Như vậy, thừa tác vụ có chức thánh là sợi dây mang tính bí tích nối kết hành động phụng vụ với những gì các Tông Đồ đã nói và đã làm, và qua các Tông Đồ, với những gì Đức Kitô, Đấng là nguồn mạch và nền tảng của các bí tích, đã nói và đã làm.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1120)

07   20   X       Thứ Hai. 1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.

Kỷ niệm 20 năm linh mục
Cha Phêrô-Cao Dương Đình Thời, OSB.

Tiết khí: Bạch lộ (nắng nhạt).

08   21   Tr      Thứ Ba. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính.
                        Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30);
                        Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).
                       
Bổn mạng
các cộng đoàn: Phaolô Kim NVHB; Thiên Đăng - NVHB (Vinh An); Tiền Tập Viện NVHB; Bùi Phát - Mến Thánh Giá Phan Thiết; Phước Tín  - MTG Phan Thiết; Mai Hạnh - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Hòa An); Xuân Kỳ - Thừa Sai Bác Ái Vinh (Xuân Hòa); Đa Minh Thánh Tâm (Thuận Hiếu).
 
09   22   X       Thứ Tư. Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr).
                        1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.
                       
Bổn mạng

Cộng đoàn MTG Tân Việt (Bù Đăng).
 
10   23   X       Thứ Năm. 1Cr 8,1b-7.11-13; Lc 6,27-38.

11   24   X       Thứ Sáu. 1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.
                       
Bổn mạng Cộng đoàn Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn – Hòa Nam (Hòa Nam).

12   25   X       Thứ Bảy. Danh Thánh Đức Maria (Tr).
                        1Cr 10,14-22; Lc 6,43-49. (hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [Ep 1,3-6];  Lc 1,39-47).

13   26   X       CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần IV.
                        Hc 27,3328,9; Tv 102,1-2.3-4.9-10.11-12;
                        Rm 14,7-9;  Mt 18,21-35.
                        (Không cử hành lễ Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
  
CMTC:
   * Giáo xứ Hòa Nam (MT).
   * Các giáo họ:  Sơn Giang (Gx. Nhơn Hòa - PL); Thanh Lâm (Gx. Vinh An - ĐM); Trung Kiên (Gx. Phú Văn – PL).
chen thanh 1

Kỷ niệm 06 năm linh mục
Cha Đa Minh Nguyễn Đức Duy, OMI.

GIÁO HUẤN SỐ 42
CÁC BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH (TT)
Ba bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Truyền Chức Thánh, ngoài việc trao ban ân sủng, còn ban một dấu ấn bí tích hoặc “ấn tín”, nhờ đó, Kitô hữu được tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô và là thành phần trong Hội Thánh theo những bậc sống và những phận vụ khác nhau. Việc đồng hình đồng dạng như vậy với Đức Kitô và với Hội Thánh, do Chúa Thánh Thần thực hiện, là không thể bị tẩy xoá (Công Đồng Triđentinô), nhưng tồn tại mãi mãi trong Kitô hữu, với tính cách một sự chuẩn bị tích cực để đón nhận ân sủng, với tính cách một lời hứa và bảo chứng được Thiên Chúa che chở, và với tính cách một ơn gọi để phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ Hội Thánh. Vì vậy các bí tích này không bao giờ có thể được tái ban.
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1121)

14   27   Đ       Thứ Hai. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.
                        Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11); Ga 3,13-17.
                       
Bổn mạng Cộng đoàn MTG Nha Trang - Vinh Đức (GX. Vinh Đức).
                       
Xin cầu nguyện cho cha

                        GB. Nguyễn Quang Diệu (+1976).

15   28   Tr      Thứ Ba. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ.
                        Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).
                       
Bổn mạng
giáo xứ Châu Ninh (PL)

16   29   Đ       Thứ Tư. Thánh Cornêliô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 1Cr 12,3113,13; Lc 7,31-35.
                       
Kỷ niệm 27 năm linh mục
                        Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản.
                        Giám mục Giáo phận.

17   1.8  X       Thứ Năm. Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
                        1Cr 15,1-11; Lc 7,36-50.
                       
GHVN:
Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu (1798), linh mục, tử đạo.

Kỷ niệm 11 năm linh mục cha:
Đa Minh Lê Văn Đức, SVD.

18   2     X       Thứ Sáu. 1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3.
                       
GHVN:
Thánh Đa Minh Vũ Đức Trạch (1840), OP, linh mục, tử đạo.

19   3     X       Thứ Bảy. Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ). 1Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.

20   4     X       CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần I.
                        Is 55,6-9;  Tv 144,2-3.8-9.17-18;
                        Pl 1,20c-24.27a;  Mt 20,1-16a.
                        (Không cử hành lễ Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo).
                               
CMTC:

* Các giáo xứ:  Công Chính (BH); An Bình (PL).
                       
GHVN:
Thánh Jean Charles Cornay – Tân (1837), MEP, linh mục, tử đạo.

GIÁO HUẤN SỐ 43
CÁC BÍ TÍCH CỦA ĐỨC TIN
Đức Kitô đã sai các Tông Đồ của Người đi để “nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân … kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội” (Lc 24,47). “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần” (Mt 28,19). Sứ vụ làm Phép Rửa, tức là sứ vụ bí tích, được bao hàm trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, bởi vì bí tích được chuẩn bị bằng Lời Chúa và bằng đức tin, là sự ưng thuận vâng theo Lời đó:
“Dân Thiên Chúa được quy tụ trước tiên bằng Lời của Thiên Chúa hằng sống …. Chính thừa tác vụ bí tích đòi phải có việc rao giảng Lời Chúa, bởi vì các bí tích là bí tích của đức tin, một đức tin được sinh ra và được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa” (Công Đồng Vaticanô II, Sắc lệnh Presbyterorum ordinis, 4).
(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1122)

21   5     Đ       Thứ Hai. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
                        Eph 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
                       
GHVN:
Thánh Px. Jaccard - Phan (1838), MEP, linh mục và Thánh Tôma Trần Văn Thiện (1838), tử đạo.
                       
Bổn mạng:

* Cộng đoàn Hồng Ân, NVHB - Gx. Thánh Tâm.
* Quý cha: Nguyễn Quang Tuấn; Nguyễn Phú Cường, OSB.

Kỷ niệm 10 năm linh mục
Cha Giuse Nguyễn Thành Công, SSS.

22   6     X       Thứ Ba. Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.

Tiết khí: Thu phân (giữa thu).

23   7     Tr      Thứ Tư. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Cn 30,5-9; Lc 9,1-6.
                        (Được tuyên thánh ngày 16.06.2002)
                       
Xin cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục

                        Giuse Trịnh Chính Trực (+2011).
 
24   8     X       Thứ Năm. Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.


25   9     X       Thứ Sáu. Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.

Kỷ niệm 06 năm linh mục quý cha:
Phêrô Nguyễn Đức Cường; Giuse Võ Thanh Diệu; Phêrô Bùi Hãnh Diễn; Fx. Trần Văn Đoàn; Phêrô Y Krơn; Fx. Vũ Văn Luân; Phaolô Mai Văn Nam; Phaolô Lưu Văn Phan; GB. Nguyễn Công Phi; GB. Phạm Văn Phong; Giuse Nguyễn Văn Quang; GB. Nguyễn Ngọc Sang; Antôn Dương Văn Thảo; GB. Nguyễn Văn Thiện; Giuse Trần Xuân Thọ; GB. Nguyễn Quốc Thuần; Giuse Hoàng Quang Trí; Phêrô Trần Thanh Truyền; GB. Trần Vinh;

26   10   X       Thứ Bảy. Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ). Gv 11,912,8; Lc 9,43b-45.

27   11   X       CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần II.
                        Ed 18,25-28;  Tv 24,4-5.6-7.8-9;
                        Pl 2,1-11 (hay Pl 2,1-5);  Mt 21,28-32.
                        (Không cử hành lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ).
  
CMTC:
* Các giáo xứ:  Vinh Phước (BH); Phúc Lộc (ĐM); Thống Nhất (ĐX); Thuận Phúc (CT).
                       
Bổn mạng:

                   * Đức Cha Giáo Phận.
                        * Cha Ngô Văn Hùng.
                        * Giáo họ Thiện Tâm (Gx. Thiên Ân – GN).
                        * Các cộng đoàn: Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn - Đồng Tâm (Đồng Xoài); Xã Đoài - MTG Bà Rịa (Xã Đoài). Cộng đoàn MTG - ĐL (Xã Đoài -ĐM).

GIÁO HUẤN SỐ 44
CÁC BÍ TÍCH CỦA ĐỨC TIN
“Các bí tích có mục đích thánh hoá con người, xây dựng thân thể Đức Kitô và sau cùng là thờ phượng Thiên Chúa; là những dấu chỉ, chúng còn có mục đích giáo huấn nữa. Các bí tích không những giả thiết phải có đức tin trước, mà chúng còn nuôi dưỡng, củng cố và  diễn tả đức tin bằng các lời đọc và các nghi thức; bởi vậy, chúng được gọi là các bí tích của đức tin” (Công Đồng Vaticanô II, Hiến chế Sacrosanctum Concilium, 59).
 (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1123)

28   12   X       Thứ Hai. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurentô Ruiz và các bạn tử đạo (Đ). G 1,6-22;  Lc 9,46-50.

29   13   Tr      Thứ Ba. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL, Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.
  
Bổn mạng:

   * Các cộng đoàn:  Lasan I - BMT; Đồng Tâm (Đồng Xoài).
   * Quý cha:  Trần Kim Chinh; Trần Thế Hải; Phạm Vũ Giang Đình, OP.

30   14   Tr      Thứ Tư. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ Nhớ.
                        G 9,1-12.14-16;  Lc 9,57-62.
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...