Lịch phụng vụ THÁNG MỘT - 2021


Lịch phụng vụ Tháng Một - 2021


 

THÁNG MỘT – 2021
 
Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho tình huynh đệ nhân loại: Xin Chúa ban cho chúng ta được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết thảy mọi người.
 
 
01 19.11  Tr     Thứ Sáu đầu tháng
                        CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG  SINH.
                        THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA.
                        Lễ trọng.
                        Ds 6,22-27;  Tv 66,2-3.5.6 và 8;
                        Gl 4,4-7;  Lc 2,16-21.
                        Ngày thế giới hòa bình.
                        Đấng thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình.

02   20   Tr      Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                        1Ga 2,22-28;  Ga 1,19-28.

03   21   Tr      CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH.
                        Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
                        Is 60,1-6;  Tv 71,2.7-8.10-11.12-13;
                        Ep 3,2-3a.5-6;  Mt 2,1-12.
                        (Không cử hành lễ Danh Thánh Chúa Giêsu)
                       Góp Quỹ Giáo Hoàng Truyền Giáo.          

04   22   Tr      Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II
                        1Ga 3,224,6;  Mt 4,12-17.23-25.

05   23   Tr      Thứ Ba. 1Ga 4,7-10; Mc 6,34-44.

06   24   Tr      Thứ Tư. 1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52.

07   25   Tr      Thứ Năm đầu tháng
                        Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục (Tr).
                        1Ga 4,195,4;  Lc 4,14-22a.

08   26   Tr      Thứ Sáu. 1Ga 5,5-13;  Lc 5,12-16.

09   27   Tr      Thứ Bảy. 1Ga 5,14-21;  Ga 3,22-30.

10   28   Tr      CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính.
                        Is 42,1-4.6-7 (hay Is 55,1-11);
                        Tv 28,1a và 2.3ac-4.3b và 9b-10
                        (hay Is 12,2-3.4bcd.5-6)
                        Cv 10,34-38 (hay 1Ga 5,1-9);  Mc 1,6b-11.

MÙA THƯỜNG NIÊN
(Trước Mùa Chay)

“Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật” (AC 43).

LƯU Ý: 
Bài đọc I các ngày trong tuần: NĂM             LẺ (I)

11   29   X       Thứ Hai. Tuần I Thường Niên.
                        Thánh vịnh tuần I. Dt 1,1-6;  Mc 1,14-20.

12   30   X       Thứ Ba. Dt 2,5-12;  Mc 1,21b-28.

13 1.12  X       Thứ Tư. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Dt 2,14-18;  Mc 1,29-39.
                        GHVN: Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm (1859); thánh Giuse Phạm Trọng Tả (1859); Luca Phạm Trọng Thìn (1859), tử đạo.

14   2     X       Thứ Năm. Dt 3,7-14;  Mc 1,40-45.

15   3     X       Thứ Sáu. Dt 4,1-5.11;  Mc 2,1-12.

16   4     X       Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.

17   5     X       CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần II.
                        1Sm 3,3b-10.19;
                        Tv 39,2 và 4ab.7-8a.8b-9.10;
                        1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42.
                        (Không cử hành lễ Thánh Antôn, viện phụ).

18   6     X       Thứ Hai. Dt 5,1-10;  Mc 2,18-22.
                        Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.  Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).

19   7     X       Thứ Ba. Dt 6,10-20;  Mc 2,23-28.

20   8     X       Thứ Tư. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ) hoặc Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).
                        Dt 7,1-3.15-17;  Mc 3,1-6.             

21   9     Đ       Thứ Năm. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo.
                        Lễ nhớ. Dt 7,25–8,6;  Mc 3,7-12.

 
tu dao
22   10   X       Thứ Sáu. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ). Dt 8,6-13;  Mc 3,13-19.
                        GHVN:
                        Thánh Francesco Gil Federich Tế (1745), OP, linh mục, và thánh Matteo Alonso Liciniana Đậu (1745), OP, linh mục, tử đạo.

23   11   X       Thứ Bảy. Dt 9,2-3.11-14;  Mc 3,20-21.

24   12   X       CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN.
                        CHÚA NHẬT LỜI CHÚA
                        Thánh vịnh tuần III.   
                        Gn 3,1-5.10; Tv 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9;
1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20.
(Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

25   13   Tr      Thứ Hai. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI. Lễ kính.
                        Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22);
                        Tv 116,1.2;  Mc 16,15-18.
                        Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.

26   14   Tr      Thứ Ba. Thánh Timôthêô và Thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ.
                        2Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5);  Lc 10,1-9.

27   15   X       Thứ Tư. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr)
                         Dt 10,11-18;  Mc 4,1-20.

28   16   Tr      Thứ Năm. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                   Dt 10,19-25;  Mc 4,21-25.

29   17   X       Thứ Sáu. Dt 10,32-39;  Mc 4,26-34.

30   18   X       Thứ Bảy. Dt 11,1-2.8-19;  Mc 4,35-41.

 
tu dao
                        GHVN: Thánh Tôma Ngô Túc Khuông
                         (1860), OP, linh mục, tử đạo.

31   19   X       CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần IV
                        Đnl 18,15-20; Tv 94,1-2.6-7.8-9;
                        1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28.
                        (Không cử hành lễ Thánh Gioan Bosco, lm)
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...