Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI MỘT - 2020


Lịch phụng vụ THÁNG MƯỜI MỘT - 2020

 
 
Ý cầu nguyện:
 
Cầu cho trí tuệ nhân tạo:
Xin cho các tiến bộ về rô-bốt và trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ lợi ích của con người.

 
THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12, 45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

01   16.9          Tr         CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.
                        CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng.
                        Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
                        Kh 7,2-4.9-14;  Tv 23,1-2.3-4ab.5-6;
                        1Ga 3,1-3;  Mt 5,1-12a.
                        (Đọc kinh chiều I Lễ Các Thánh Nam Nữ)
 
GHVN: Thánh Giêrônimô Hermosilia - Vọng (Liêm) (1861), OP, giám mục; Thánh Valentinô Berrioochoa - Vinh (1861), OP, giám mục và Thánh Pedro Almatô – Bình (1861), OP, tử đạo.
                               
CMTC:

* Các giáo xứ:
Kiến Hòa (GN); Sông Bé (PL).
* Giáo họ Tân Lợi (Tân Lập – ĐX).

GIÁO HUẤN SỐ 49
CÁC BÍ TÍCH CỦA ƠN CỨU ĐỘ (TT)
Hội Thánh khẳng định rằng, đối với các tín hữu, các bí tích của Giao Ước Mới là cần thiết cho ơn cứu độ (Công Đồng Triđentinô). “Ân sủng bí tích” là ân sủng của Chúa Thánh Thần được Đức Kitô ban cho riêng từng bí tích. Chúa Thánh Thần chữa lành và biến đổi những ai đón nhận Ngài bằng cách làm cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con Thiên Chúa. Hoa trái của đời sống bí tích là, Thần Khí của ơn làm nghĩa tử làm cho các tín hữu được tham dự bản tính Thiên Chúa bằng cách kết hợp họ một cách sống động với Người Con duy nhất, là Đấng Cứu Độ (x. 2 Pr 1,4). (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1129)

LƯU Ý:

Về việc viếng nhà thờ và viếng Đất Thánh.

1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.

2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng Đất Thánh, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).

3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng Đất Thánh và cầu nguyện cho các linh hồn thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench, Indulg, ấn bản 1999, concessio 29).

02   17   Tm    Thứ Hai. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).
Đọc Kinh Chiều lễ Các Đẳng.
                       
Xin cầu nguyện cho cha
       
                        Roger Bianchetti (Bạch) (+1998)
 
Theo Tông Hiến ngày 10-08-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).

Cho mỗi thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời, v.v…, 1973 trang 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng Thánh lễ cầu hồn, 1974, trang 61-106).

03   18   X       Thứ Ba. Thánh vịnh tuần III.  
                        Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr).
                        Pl 2,5-11; Lc 14,15-24.
Bổn mạng :
* Giáo xứ Thuận Phú (ĐX).
* Giáo họ Bình Tâm (Gx. Phước Bình - PL).
* Các cộng đoàn: Martinô - Đa Minh (OP); Buôn Hô - Dòng Đa Minh Rất Thánh Mân Côi Monteils; Mai Sơn Lâm NVHB (Giang Sơn); Phụ xá Martinô (Giang Sơn).
                       
GHVN:
Thánh Pierre Néron - Bắc (1860), MEP, linh mục, tử đạo.
 
04   19   Tr      Thứ Tư. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Pl 2,12-18; Lc 14,25-33.
 
05   20   X       Thứ Năm đầu tháng.
                        Pl 3,3-8a; Lc 15,1-10.
GHVN: Thánh Đa Minh Đinh Đức Mậu (1858), OP, linh mục, tử đạo.

06   21   X       Thứ Sáu đầu tháng.
                        Pl 3,174,1; Lc 16,1-8.

07   22   X       Thứ Bảy đầu tháng.
                        Pl 4,10-19; Lc 16,9-15.
GHVN: Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm (1773), OP, linh mục và Thánh Jacinto Castaneda - Gia (1773), OP, linh mục, tử đạo.
                       
Tiết khí: Lập đông (bắt đầu mùa đông).


08   23   X       CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần IV.
                        Kn 6,12-16; Tv 62,2abc.2d-4.5-6.7-8;
                        1Tx 4,13-18 (hay 13-14); Mt 25,1-13.
GHVN: Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi (1840), linh mục; Thánh Phaolô Nguyễn Ngân (1840), linh mục; Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh (1840), linh mục; Thánh Martinô Trần Ngọc Thọ (1840)  thánh GB. Trần Ngọc Cỏn (1840) , tử đạo.
                               
CMTC:

* Giáo xứ Đức Hạnh (PL).
* Các giáo họ: Tân Hòa (Gx.Tân Lợi - MT); Trinh Vương (Gx. Phúc Thành -ĐM); Bù Ha (Gx. An Bình - PL).

GIÁO HUẤN SỐ 50
CÁC BÍ TÍCH CỦA ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU
Hội Thánh cử hành mầu nhiệm của Chúa mình “cho tới khi Chúa đến” (1 Cr 11,26), lúc “Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài” (1 Cr 15,28). Ngay từ thời các Tông Đồ, phụng vụ đã được hướng đến cùng đích của mình qua lời rên xiết của Thần Khí trong Hội Thánh : “Marana tha ! – Lạy Chúa, xin ngự đến !” (1 Cr 16,22). Như thế, phụng vụ chia sẻ nỗi khát khao của Chúa Giêsu : “Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em ... cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa” (Lc 22,15.16). Trong các bí tích của Đức Kitô, Hội Thánh đã nhận được bảo chứng gia tài của mình, đã được dự phần vào đời sống vĩnh cửu, đang khi “trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang” (Tt 2,13). “Thần Khí và Tân Nương nói: Xin Ngài ngự đến ... Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến” (Kh 22,17.20). Thánh Tôma tóm lược các chiều kích khác nhau của bí tích như sau : “Bí tích là dấu chỉ nhắc nhớ điều đã xảy ra trước nó, tức là cuộc khổ nạn của Đức Kitô; là dấu chỉ cho thấy điều được thực hiện nơi chúng ta nhờ cuộc khổ nạn của Đức Kitô, tức là ân sủng; là dấu chỉ tiên báo, tức là báo trước vinh quang tương lai” (Thánh Tôma Aquinô). (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1130).

09   24   Tr      Thứ Hai. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.
                        Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1Cr 3, 9c-11.16-17);
                        Tv 45,2-3.5-6.8-9;  Ga 2,13-22.

10   25   Tr      Thứ Ba. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                        Tt 2,1-8.11-14; Lc 17,7-10.

11   26   Tr      Thứ Tư. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ. Tt 3,1-7; Lc 17,11-19.
12   27   Đ       Thứ Năm. Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Plm 7-20;  Lc 17,20-25.
                       
Bổn mạng cha Hoàng Hữu Đạo, FSF.

13   28   X       Thứ Sáu. 2Ga 1,4-9; Lc 17,26-37.

14   29   X       Thứ Bảy. 3Ga 1,5-8; Lc 18,1-8.

15 1.10   X       CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.
                        Thánh vịnh tuần I.
                        Cn 31,10-13.19-20.30-31;
                        Tv 127,1-2.3.4-5; 1Tx 5,1-6;
                        Mt 25,14-30 (hoặc Mt 25,14-15.19-21).             
Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
(Đ). [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991].
*Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.
                        (Không cử hành lễ Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr)).
                       
CMTC:

* Gh. Thánh Mẫu (Gx. Phúc Lộc - ĐM).
* Lưu Xá Đăng Khoa (MT).

GIÁO HUẤN SỐ 51
TÓM LƯỢC VỀ MẦU NHIỆM VƯỢT QUA
TRONG CÁC BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH
Các bí tích là những dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng, do Đức Kitô thiết lập và uỷ thác cho Hội Thánh; qua các bí tích, sự sống thần linh được trao ban cho chúng ta. Các nghi thức khả giác được dùng để cử hành bí tích, biểu thị và  hiện ân sủng riêng của từng bí tích. Các bí tích mang lại hoa trái nơi những người lãnh nhận có sự chuẩn bị nội tâm cần thiết. Hội Thánh cử hành các bí tích với tư cách là một cộng đoàn tư tế có tổ chức, gồm chức tư tế do bí tích Rửa Tội, và chức tư tế của các thừa tác viên có chức thánh. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1131, 1132)

16   2     X       Thứ Hai. Thánh nữ Margarita Scotland (Tr). Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr).
                        Kh 1,1-42,1-5a;  Lc 18,35-43.

17   3     Tr      Thứ Ba. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ. Kh 3,1-6.14-22;  Lc 19,1-10.

18   4     X       Thứ Tư. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr).
                        Kh 4,1-11;  Lc 19,11-28.
                        (hay lễ về hai thánh tông đồ: Cv 28,11-16.30-31;  Mt 14, 22-33).
 
19   5     X       Thứ Năm. Kh 5,1-10;  Lc 19,41-44.

20   6     X       Thứ Sáu. Kh 10,8-11;  Lc 19,45-48.

21   7     Tr      Thứ Bảy. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17;  Mt 12, 46-50.
Kỷ niệm 45 năm linh mục
Cha GB. Nguyễn Thành Tâm.

22   8     Tr      CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.
                        ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng.
                        Ed 34,11-12.15-17;  Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; 
                        1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.
                        (Không cử hành lễ Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo).
  
CMTC:
Các giáo họ: Bom Bo (Gx. Đăk Nhau - ĐX);  Khắc Khoan (Gx. Đức Hạnh - PL).
                       
Bổn mạng:

* Các giáo xứ:
Kitô Vua (ĐM); Nhơn Hòa (PL);    
Đồng Tâm (ĐX).
* Giáo họ Tân Phúc (Gx. Thiên Ân – GN).
* Cộng đoàn: Bình Hà - Đa Minh Tam Hiệp (Bình Hà).
                       
Tiết khí: Tiểu tuyết (tuyết xuất hiện).

GIÁO HUẤN SỐ 52
TÓM LƯỢC VỀ MẦU NHIỆM VƯỢT QUA
TRONG CÁC BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH (TT)
Chúa Thánh Thần chuẩn bị cho các bí tích bằng Lời Chúa và bằng đức tin đón nhận Lời Chúa nơi những tâm hồn đã chuẩn bị tốt. Lúc đó các bí tích củng cố và diễn tả đức tin.
Đời sống bí tích đem lại hoa trái vừa cho cá nhân vừa cho Hội Thánh. Một đàng, đối với mọi tín hữu, hoa trái này là đời sống cho Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô ; đàng khác, đối với Hội Thánh, hoa trái này là sự tăng trưởng trong đức mến và trong sứ vụ làm chứng của Hội Thánh. (Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 1133, 1134)

23   9     X       Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II.
                        Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr).
                        Kh 14,1-3.4b-5;  Lc 21,1-4.

Kỷ niệm 04 năm linh mục cha:
Phê-rô Ngô Văn Trực, SSS.

24   10   Đ       Thứ Ba.
                        CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.
                        Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng.
                        *Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.
                  Thành lập HĐGM Việt Nam (1960)
                       
Bổn mạng:
* Hội Thánh Việt Nam
* Các giáo xứ:
Quảng Nhiêu (BH); Hòa Tiến (GN); Kiến Hòa (GN); Phước Quả (PL); Long Hà (PL).
* Các giáo họ: Thọ Sơn (Gx. Bù Đăng - ĐX); Tân Hòa (Gx.Tân Lợi - MT); Krông Nô (Gx. Giang Sơn - GS); Thanh Bình (Gx. Kitô Vua - ĐM)
* Các cộng đoàn: Chứng Nhân NVHB (Tòa Giám Mục); Emmau NVHB (Kiến Đức); Thanh Bình NVHB (Nhân Cơ).
GHVN: Thánh Pierre Dumoulin Borie – Cao (1838), MEP, giám mục; Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa (1838), linh mục và Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm (1838), linh mục, tử đạo.

Kỷ niệm:
* 20 năm linh mục quý cha:
                        Giuse Nguyễn Đình Chung; Giuse Đỗ Minh Hiển; Antôn Nguyễn Phi Hùng; Giuse Vũ Ngọc Toàn;
* Kỷ niệm 08 năm linh mục:
                        Cha Antôn Nguyễn Thanh Tường, CM.
                       
* Kỷ niệm 02 năm linh mục:
                        Cha Phê-rô Nguyễn Trường Tú, SSS.

25   11   X       Thứ Tư. Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ). Kh 15,1-4;  Lc 21,12-19.

26   12   X       Thứ Năm.
 
tu dao
                        Kh 18,1-2.21-2319,1-3.9a;  Lc 21,20-28.
                        GHVN: Thánh Tôma Đinh Viết Dụ (1839), OP, linh mục và thánh Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên, (1839), OP, linh mục, tử đạo.
27   13   X       Thứ Sáu. Kh 20,1-4.1121,2;  Lc 21,29-33.
28   14   X       Thứ Bảy. Kh 22,1-7;  Lc 21,34-36.
                       
GHVN:
Thánh Anrê Trần Văn Trông (1835), tử đạo.
 

 
HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2019-2020

NĂM PHỤNG VỤ 2020 – 2021
NĂM B
(Lược soạn)
THÁNG MƯỜI MỘT 2020

29   15   Tm    CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.
30   16   Đ       Thứ Hai. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ,
                        Lễ kính.
                       
Bổn mạng:
* Giáo xứ Thiên Phước (GN).
* Quý cha:
Trần Xuân Cương; Trần Thế Minh.  

Kỷ niệm 25 năm linh mục quý cha:
Giuse Trần Ngọc Cầu; Giuse Nguyễn Văn Nghĩa; Gioan Nguyễn Sơn.
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...