THÁNG MỘT – 2023


THÁNG MỘT – 2023


Ý cầu nguyện:
Cầu cho các nhà giáo dục.
Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất.

01 10.12  Tr     CHÚA NHẬT.
CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG  SINH.                    
THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA.
Lễ trọng.
Ds 6, 22-27; Tv 66, 2-3.5.6 và 8; Gl 4, 4-7;  Lc 2, 16-21.

Ngày thế giới hòa bình.
Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình.

CMTC:
* Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương HB (hạt Chính Tòa).
* Giáo xứ Đồng Xoài (hạt Đồng Xoài).
* Giáo họ Phúc Lâm (Thiên Phước - hạt Gia Nghĩa).

Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Phú Long (hạt Chính Tòa); Quảng Phúc (hạt Gia Nghĩa); Đức Hạnh (hạt Phước Long); Phú Riềng (hạt Đồng Xoài).
* Giáo họ: Thánh Mẫu (Gx. Phúc Lộc - hạt Đăk Mil).
* Các Cộng đoàn: Buôn Hô – Thừa Sai Bác Ái Vinh; Nhà Mẹ Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình; Kim Mai - Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa; Xuân Lộc - MTG Quy Nhơn; Tình Thương - Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang; Con Đức Mẹ Phú Cường, Cộng Đoàn Đồng Xoài (Gx. Đồng Xoài); Cộng Đoàn Phước Vĩnh (Gx. Phước Vĩnh); Nữ tỳ Thánh Thể (Gx. Chính Tâm).

Kỷ niệm 15 năm linh mục
Cha Philipphê Nguyễn Văn Hoàng.

02   11   Tr      Thứ Hai.
Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Thánh vịnh tuần II

1Ga 2, 22-28;  Ga 1, 19-28.

03   12    Tr      Thứ Ba. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr).
1Ga 2, 22–3, 6; Ga 1, 29-34
(hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2, 1-11; Lc 2, 21-24).

Kỷ niệm 04 năm linh mục quý cha:
Giuse Phạm Văn Thưởng;
Giuse Maria Trần Lê Hoàng Vỹ.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Phêrô Trương Văn Khoa (+2017).

04   13   Tr      Thứ Tư.         
1Ga 3, 7-10;  Ga 1, 35-42.

Xin cầu nguyện cho:
Cha Phêrô Nguyễn Văn Hóa (+2003).

05   14   Tr      Thứ Năm đầu tháng.
1Ga 3, 11-21; Ga 1, 43-51.

Tiết khí: Tiểu hàn (rét nhẹ).

06   15   Tr      Thứ Sáu đầu tháng.
1Ga 5, 5-13; Mc 1, 7-11 (Lc 3, 23-38; hay Lc 3, 23.31-34.36.38).

Xin cầu nguyện cho quý cha:
Phêrô Nguyễn Quý Cảnh (+1975);
Phêrô Trần Đức Sâm (+1975).

07   16   Tr      Thứ Bảy đầu tháng.
1Ga 5, 14-21; Ga 2, 1-11. Chiều LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH.

Kỷ niệm 25 năm linh mục quý cha:
GB Trần Đức Châu; Đa Minh Mai Xuân Nam; Đa Minh Nguyễn Văn Thành; Giuse Trần Thế Thành; Mt. Nguyễn Quang Tuấn; Giuse Nguyễn Văn Úy.

08   17   Tr      CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Is 60, 1-6;  Tv 71, 1-2.7-8.10-11.12-13; Ep 3, 2-3a.5-6;  Mt 2, 1-12.

Góp Quỹ Giáo Hoàng Truyền Giáo.

CMTC:
* Các giáo xứ:  
Đông Sơn (hạt Giang Sơn);
Nhân Cơ  (hạt Gia Nghĩa);
Phước Vĩnh (hạt Phước Long);
Xã Đoài (hạt Đăk Mil).
* Giáo họ: Êa Lê (Gx. Tân Lợi - hạt Mẫu Tâm).

Bổn mạng: Cộng đoàn Hiển Linh - NVHB. (Gh. Hra Êa Hning, Kim Phát).

09   18   Tr      Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính.
Is 42, 1-4.6-7; Tv 28, 1a và 2.3ac-4.3b và 9b-10; Cv 10, 34-38;  Mt 3, 13-17.

10   19   X       Thứ Ba. Tuần I Thường Niên.
Thánh vịnh tuần I.
Dt 2, 5-12; Mc 1, 21-28.

Kỷ niệm 22 năm linh mục:
Cha Giuse Nguyễn Văn Khiêm, SSS.

11   20   X       Thứ Tư.
Dt 2, 14-18; Mc 1, 29-39.

12   21   X       Thứ Năm.
Dt 3, 7-14; Mc 1, 40-45.

13   22   X       Thứ Sáu. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Dt 4, 1-5.11; Mc 2, 1-12.

GHVN: Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm (1859); thánh Giuse Phạm Trọng Tả (1859); Luca Phạm Trọng Thìn (1859), tử đạo.

14   23   X       Thứ Bảy.
Dt 4, 12-16; Mc 2, 13-17.  

15   24   X       CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II.
Is 49, 3.5-6; Tv 39, 2 và 4ab.7-8a.8b-9.10; 1Cr 1, 1-3;  Ga 1, 29-34.

CMTC:
*  Các giáo xứ:
Thuận Lợi (hạt Đồng Xoài);
Phú Sơn (hạt Đồng Xoài).
*  Giáo họ Tân Hòa (Gx. Gia Nghĩa - hạt Gia Nghĩa).

16   25   X       Thứ Hai.
Dt 5, 1-10; Mc 2, 18-22.

17   26   Tr      Thứ Ba. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ.
Dt 6, 10-20; Mc 2, 23-28.

18   27   X       Thứ Tư.
Dt 7, 1-3.15-17; Mc 3, 1-6.

Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.  
Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).


Xin cầu nguyện cho:
Cha Augustinô Hoàng Đức Synh (+1990).

19   28   X       Thứ Năm.
Dt 7, 25–8, 6; Mc 3, 7-12.

20   29   X       Thứ Sáu. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ) hoặc Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).
Dt 8, 6-13; Mc 3, 13-19.

Tiết khí: Đại hàn (rét đậm).

21   30   Đ       Thứ Bảy. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
Dt 9, 2-3.11-14; Mc 3, 20-21.

NĂM ÂM LỊCH QUÝ MÃO 2023

22   01.1  Tr      CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN.
CHÚA NHẬT LỜI CHÚA.

Thánh vịnh tuần III.

MÙNG MỘT TẾT QUÝ MÃO,
CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.

Is 8, 23b9, 3; 1Cr 1, 10-13.17; Mt 4, 12-23  [Mt 4, 12-17].
(Không cử hành lễ thánh Vinh Sơn, PT, tử đạo). Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).

Lễ Giao Thừa:
Ds 6, 22-27; 1Tx 5, 16-26.28;  Mt 5, 1-10.

Lễ Tân Niên: St 1, 14-18 [Is 65, 17-21] [Is 11, 1-9]; Pl 4, 4-8 [Kh 21, 1-6] [Cl 3, 12-17]; Mt 6, 25-34 [Mt 5, 43-48] [ Ga 14, 23-27].

GHVN:
Thánh Francesco Gil Federich Tế (1745), OP, linh mục, và thánh Matteo Alonso Liciniana Đậu (1745), OP, linh mục, tử đạo.

23   2     Tr      Thứ Hai.
MÙNG HAI TẾT, KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.

Dt 9, 15.24-28; Mc 3, 22-30

Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 376) ) (Tr).
Hc 44, 1.10-15;  Ep 6, 1-4.18-23;  Mt 15, 1-6.

Xin cầu nguyện cho:          
Cha Jean Louis Purguy (Lý) (+1984).

24   3     Tr      Thứ Ba.
MÙNG BA TẾT,

THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.
Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Dt 10, 1-10; Mc 3, 31-35

Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377) (Tr).
St 2, 4b-9.15;  Cv 20, 32-35;  Mt 25, 14-30.

Kỷ niệm 33 năm linh mục:
Cha Micae Trần Thế Hải.

* Xin các giáo xứ, giáo họ thu và nộp về TGM phong bì Tết + Quỹ Thiếu Nhi Truyền Giáo.

25   4     Tr      Thứ Tư. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI. Lễ kính.
Cv 22, 3-16 (hay Cv 9, 1-22); Tv 116, 1.2;  Mc 16, 15-18.

Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.

Bổn mạng:
* Cộng đoàn:
+ Tu viện XiTô Thánh Mẫu Đăk Phước.  
+ Các cộng đoàn Thánh Phaolô Thành Chartres (SPC): Ban Mê Thuột (BMT); Quảng Phúc  (Gx. Quảng Phúc); Thiên Phước  (Gx. Thiên Phước).
+ Phú Long - Đa Minh Tam Hiệp.

26   5     Tr      Thứ Năm. Thánh Timôthêô và Thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ.
2 Tm 1, 1-8 (hay Tt 1, 1-5); Lc 10, 1-9.

27   6     X       Thứ Sáu. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr)
Dt 10, 32-39; Mc 4, 26-34.

28   7     Tr      Thứ Bảy. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Dt 11, 1-2.8-19;  Mc 4, 35-41.      

Bổn mạng:
Quý cha: Nguyễn Văn Tình; Hoàng Trọng Hiếu, OP.

29   8     X       CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Xp 2, 33, 12-13; Tv 145, 6-7.8-9.59-10; 1Cr 1, 26-31; Mt 5, 1-12a. 

CMTC:
* Các giáo xứ: Hưng Đạo (hạt Mẫu Tâm); Thổ Hoàng (hạt Đăk Mil).
* Các giáo họ: Êa Uy (Gx. Buôn Hằng - hạt Chính Tòa); Tân Thành (Gx. Tân Hưng - hạt Đồng Xoài); Vinh Sơn (Cư Prao -Thuận Tâm - hạt Chính Tòa).

30   9     X       Thứ Hai.
Dt 11, 32-40; Mc 5, 1-20

GHVN: Thánh Tôma Ngô Túc Khuông (1860), OP, linh mục, tử đạo.
(Thánh MUTIEN MARIE WIAUX)

Bổn mạng: Cộng đoàn Minh Tâm - Lasan.

31   10   Tr      Thứ Ba. Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lnhớ.
Dt 12, 1-4; Mc 5, 21-43.

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...