GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG
GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG
Sinh ngày: 08/03/1979    
Linh mục: 03/01/2019
Phó xứ Hòa Tiến (hạt Gia Nghĩa)
Địa chỉ: Tt Đức An, huyện Đăk Song, Đăk Nông
Điện thoại:  0843 252 615
Email: giusephamthuong@gmail.com

Thông tin tháng 12.2019

Bổ nhiệm linh mục Quản xứ, Phó xứ

Đức Cha Giáo Phận đã bổ nhiệm:

- Cha Đa-Minh Lê Văn Thế, Quản xứ Giáo Xứ Đak Ân, làm Quản xứ Hòa Tiến.

- Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Liêm, Quản xứ An Bình, làm Quản xứ Bù Đăng.

- Cha Giuse Trần Hữu Từ, Quản xứ Bù Đăng, làm Quản xứ Thống Nhất.

- Cha Phaolô Trần Vĩnh Niệm, Quản xứ Vinh Hương, làm Quản xứ Đak Ân.

- Cha Phaxicô Xavie Trần Văn Đoàn, Phó xứ Long Điền, làm Quản xứ An Bình

- Cha Phaolô Lưu Văn Phan, Phó xứ Đak Nhau, làm Quản xứ Vinh Hương.

- Cha An-tôn Trần Nhân Tâm, Phó xứ Đak Ân, làm Phó xứ Long Điền.

- Cha Giuse Nguyễn Trung Luật, Phó xứ An Bình, làm Phó xứ Đak Ân

- Cha Giuse Phạm Văn Thưởng, Phó xứ Hòa Tiến, làm Phó xứ Đăk Nhau.

(theo Thông tin tháng 12.2019 của VP.TGM)

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...