VHTK Chúa Nhật 17 TN C


VHTK Chúa Nhật 17 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 17 TN C

Tin Mừng thánh Luca 11,1-13

 Tải về file DPF A4 VHTK CHÚA NHẬT 17 TN C tại đây

TIN MỪNG

"Kinh "Lạy Cha" (Mt 6:9-13 )
1 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông."2 Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:
"Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến,

3 xin Cha cho chúng con
ngày nào có lương thực ngày ấy;

4 xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."

 

Người bạn quấy rầy

5 Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả";7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.?8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

 

Cứ xin thì sẽ được (Mt 7:7-11 )

9 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó?12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? "

 

1  He was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray just as John taught his disciples."

2  He said to them, "When you pray, say: Father, hallowed be your name, your kingdom come.

3 Give us each day our daily bread 4 and forgive us our sins for we ourselves forgive everyone in debt to us, and do not subject us to the final test."

5 And he said to them, "Suppose one of you has a friend to whom he goes at midnight and says, 'Friend, lend me three loaves of bread,6 for a friend of mine has arrived at my house from a journey and I have nothing to offer him,'7 and he says in reply from within, 'Do not bother me; the door has already been locked and my children and I are already in bed. I cannot get up to give you anything.'8 I tell you, if he does not get up to give him the loaves because of their friendship, he will get up to give him whatever he needs because of his persistence.

9 "And I tell you, ask and you will receive; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.

10 For everyone who asks, receives; and the one who seeks, finds; and to the one who knocks, the door will be opened.

11 What father among you would hand his son a snake when he asks for a fish?12 Or hand him a scorpion when he asks for an egg?13 If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the holy Spirit  to those who ask him?"
 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Luca 11,1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM
 

01. Các môn đệ xin ai dạy cho mình cầu nguyện? (Lc 11,1)
a. Ông Gioan.
b. Ông Phaolô.
c. Đức Giêsu.
d. Ông Gamalien.

 

02. Những ý đầu tiên của lời cầu nguyện là gì? (Lc 11,2)
a. Xin cho danh thánh Cha vinh hiển.
b. Triều đại Cha mau đến.
c. Xin cho các linh hồn được cứu độ.
d. Chỉ a và b đúng.

 

03. Những ý cầu nguyện dành cho con người là gì? (Lc 11,3-4)
a. Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.
b. Xin tha tội chúng con.
c. Xin cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy.
d. Cả a, b và c đúng.

 

04. Đức Giêsu dạy ai xin thì sẽ như thế nào? (Lc 11,10)
a. Nhận được.
b. Không mất phần đâu.
c. Nhận được ơn giải thoát.
d. Nên công chính.

 

05. Cha trên trời sẽ ban gì cho những kẻ kêu xin Người? (Lc 11,13)
a. Sự bình an.
b. Dư dật của cải.
c. Thánh Thần.
d. Nước Trời.

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý


01. Chúng ta cầu xin để khỏi sa vào đâu? (Lc 11,4)


02. Chúng ta xin được tha điều gì? (Lc 11,4)


03. Các môn đệ xin ai dạy cho mình cầu nguyện? (Lc 11,1)


04. Cha trên trời sẽ ban gì cho những kẻ kêu xin Người? (Lc 11,13)


05. Chúng ta xin gì hằng ngày? (Lc 11,3)


06. Chúng ta xin điều gì của Cha mau đến? (Lc 11,2)


07. Hai từ khởi đầu kinh nguyện của Đức Giêsu dạy cho các môn đệ điều gì?  (Lc 11,2)


08. Người bạn đến vay bánh vào lúc nào? (Lc 11,5)


09. Chúng ta xin cho Danh thánh Cha thế nào? (Lc 11,2)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho".

Tin Mừng thánh Luca 11,10
 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 17 TN C
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Cầu nguyện
* Câu Tin Mừng thánh Luca 11,1
"Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:
"Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến"

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. c. Đức Giêsu (Lc 11,1)
02. d. Chỉ a và b đúng (Lc 11,2)
03. d. Cả a, b và c đúng (Lc 11,3-4)
04. a. Nhận được (Lc 11,10)
05. c. Thánh Thần (Lc 11,13)

 

III. Ô CHỮ

01. Chước cám dỗ (Lc 11,4)
02. Tha tội (Lc 11,4)
03. Đức Giêsu (Lc 11,1)
04. Thánh Thần (Lc 11,13)
05. Lương thực (Lc 11,3)
06. Triều đại (Lc 11,2)
07. Lạy Cha (Lc 11,2)
08. Nửa đêm (Lc 11,5)
09. Vinh hiển (Lc 11,2)

 

Hàng dọc : Cầu nguyện
 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
pvc tn

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...