VHTK Chúa Nhật 18 TN C


VHTK Chúa Nhật 18 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 18 TN C

Tin Mừng thánh Luca 12,13-21


Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 18 TN C tại đây
 

TIN MỪNG

Đừng thu tích của cải cho mình
13 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi."14 Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? "15 Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu."

16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi hộ,17 mới nghĩ bụng rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!18 Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó.19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó."
 

13 Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to share the inheritance with me."

14 He replied to him, "Friend, who appointed me as your judge and arbitrator?"

15 Then he said to the crowd, "Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one's life does not consist of possessions."

16 Then he told them a parable. "There was a rich man whose land produced a bountiful harvest.

17 He asked himself, 'What shall I do, for I do not have space to store my harvest?'18 And he said, 'This is what I shall do: I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods19 and I shall say to myself, "Now as for you, you have so many good things stored up for many years, rest, eat, drink, be merry!"

20 But God said to him, 'You fool, this night your life will be demanded of you; and the things you have prepared, to whom will they belong?'21 Thus will it be for the one who stores up treasure for himself but is not rich in what matters to God."
 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 12,15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Có người đến xin Đức Giêsu điều gì? (Lc 12,13)
a. Được đi theo Thầy.
b. Xin chỉ đường ngay nẻo chính.
c. Xin cho thấy Chúa Cha.
d. Xin bảo anh tôi chia phần gia. tài cho tôi.

 

02. Đức Giêsu khuyên mọi người tránh điều gì?  (Lc 12,15)
a. Người tội lỗi.
b. Khỏi men biệt phái.
c. Ngoại tình.
d. Mọi thứ tham lam. 

 

03. Của cải con người không thể đảm bảo điều gì? (Lc 12,15)

a. Mạng sống con người. 
b. Danh dự.
c. Tình yêu.
c. Hạnh phúc Nước Trời.

 

04. Nhà phú hộ kia, có ruộng nương sinh nhiều hoa lời mới nghĩ phải làm gì để bảo đảm cho tương lai? (Lc 12,17)
a. Chia sẻ của cải cho người nghèo.
b. Xây những kho mới tích trữ tất cả thóc lúa vả của cải mình vào trong đó. 
c. Quyết định buôn bán.
d. Cả a, b và c đúng.

 

05. Trước những suy nghĩ của người phú hộ, Đức Giêsu nghĩ gì về ông phú hộ? (Lc 12,20)
a. Khốn cho người.
b. Đồ ngốc. 
c. Quân hèn nhát.
d. Xéo đi.

 

III. Ô CHỮ

Những gợi ý


01. Mạng sống không thể đảm bảo được nhờ điều này. (Lc 12,15)


02. Phải lo làm giàu trước mặt ai? (Lc 12,21)


03. Có người đến xin Đức Giêsu bảo người anh chia phần gì cho họ? (Lc 12,14)


04. Đức Giêsu khuyên mọi người tránh mọi điều gì? (Lc 12,15)


05. Có người xin ai xử kiện cho họ? (Lc 12,13-14)


06. Có người đến xin Đức Giêsu làm gì cho mình? (Lc 12,14)


Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó."

Tin Mừng thánh Luca 12,21


 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 18 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 

Xử  kiện
* Câu TM thánh Luca 12,15 :
"Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu."

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. d. Xin bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi (Lc 12,13)
02. d. Mọi thứ tham lam (Lc 12,15)
03. a. Mạng sống con người (Lc 12,15)
04. b. Xây những kho mới tích trữ tất cả thóc lúa vả của cải mình vào trong đó (Lc 12,17)
05. b. Đồ ngốc (Lc 12,20)

 

III. Ô CHỮ

01. Của cải (Lc 12,15)
02. Thiên Chúa (Lc 12,21)
03. Gia tài (Lc 12,14)
04. Tham lam (Lc 12,15)
05. Đức Giêsu (Lc 12,13-14)
06. Xử kiện (Lc 12,14)

 

Hàng dọc : Chia sẻ
 

NGUYỄN THÁI HÙNG
pvc tn

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...