VHTK Chúa Nhật 19 TN C


VHTK Chúa Nhật 19 TN C

 
 
VHTK Chúa Nhật 19 TN c

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 19 TN C

Tin Mừng thánh Luca 12,32-48

Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 19 TN C tại đây

TIN MỪNG

32 "Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.

Bán của cải đi mà bố thí (Mt 6:19 -21 )
33 "Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá.34 Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.

Phải sẵn sàng chờ Chủ trở về (Mt 24: 43 -51 )
35 "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay.37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu.40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến."

41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: "Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người? "42 Chúa đáp: "Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta.44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: "Chủ ta còn lâu mới về", và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa,46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.

47 "Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều.48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.


32 Do not be afraid any longer, little flock, for your Father is pleased to give you the kingdom.

33 Sell your belongings and give alms. Provide money bags for yourselves that do not wear out, an inexhaustible treasure in heaven that no thief can reach nor moth destroy.

34 For where your treasure is, there also will your heart be.

35 "Gird your loins and light your lamps36 and be like servants who await their master's return from a wedding, ready to open immediately when he comes and knocks.

37 Blessed are those servants whom the master finds vigilant on his arrival. Amen, I say to you, he will gird himself, have them recline at table, and proceed to wait on them.

38 And should he come in the second or third watch and find them prepared in this way, blessed are those servants.

39 Be sure of this: if the master of the house had known the hour when the thief was coming, he would not have let his house be broken into.

40 You also must be prepared, for at an hour you do not expect, the Son of Man will come."

41 Then Peter said, "Lord, is this parable meant for us or for everyone?"

42 And the Lord replied, "Who, then, is the faithful and prudent steward whom the master will put in charge of his servants to distribute (the) food allowance at the proper time?43 Blessed is that servant whom his master on arrival finds doing so.

44 Truly, I say to you, he will put him in charge of all his property.

45 But if that servant says to himself, 'My master is delayed in coming,' and begins to beat the menservants and the maidservants, to eat and drink and get drunk,46 then that servant's master will come on an unexpected day and at an unknown hour and will punish him severely and assign him a place with the unfaithful.

47 That servant who knew his master's will but did not make preparations nor act in accord with his will shall be beaten severely;48 and the servant who was ignorant of his master's will but acted in a way deserving of a severe beating shall be beaten only lightly. Much will be required of the person entrusted with much, and still more will be demanded of the person entrusted with more.


 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 12,35-36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM


01. Đức Giêsu dạy hãy bán tài sản của mình để làm gì? (Lc 12,33)
a. Mua lấy hạnh phúc Nước Trời.
b. Được người khác tung hô.
c. Bố thí.
d. Sinh lợi.


02. Đức Giêsu bảo hãy sắm lấy điều gì? (Lc 12,33)
a. Những túi tiền không hề cũ rách.
b. Một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời.
c. Những kho lẫm tốt nhất.
d. Chỉ a và b đúng.


03. Một khi kho tàng ở trên trời, nơi đó thế nào? (Lc 12,33)
a. Các thánh tôn vinh.
b. Mối mọt không đục phá.
c. Kẻ trộm không bén mảng.
d. Chỉ b và c đúng.


04. Khi trở về thấy anh em còn tỉnh thức, thì chủ sẽ làm gì? (Lc 12,37)
a. Thắt lưng.
b. Đưa họ vào bàn ăn.
c. Phục vụ từng người.
d. Cả a, b và c đúng.


05. Anh em hãy sẵn sàng đón chờ ai đến? (Lc 12,40)
a. Thiên Chúa.
b. Ông Môsê.
c. Ông Êlia.
d. Con Người.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý


01. Kho tàng anh em ở trên trời nơi mối mọt không thể làm gì được? (Lc 12,33)


02. Anh em hãy sẵn sàng đón chờ ai đến? (Lc 12,40)


03. Thật phúc cho họ khi chủ trở về thấy các đầy tớ đang làm gì? (Lc 12,37)


04. Đức Giêsu dạy hãy bán tài sản của mình để làm gì? (Lc 12,33)


05. Anh em hãy sắm lấy những kho tàng không thể hao hụt ở đâu? (Lc 12,33)


06. Đây là một phẩm chất của người quản gia. (Lc 12,42)


Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

“ Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến."

Tin Mừng thánh Luca 12,40
 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 19 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Đợi chủ về

* Tin Mừng thánh Luca 12,35-36 

"Anh em hãy thắt lưng cho gọn,
thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ
đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay."

 

II. TRẮC NGHIỆM
 

01. c. Bố thí (Lc 12,33)
02. d. Chỉ a và b đúng (Lc 12,33)
03. d. Chỉ b và c đúng (Lc 12,33)
04. d. Cả a, b và c đúng (Lc 12,37)
05. d. Con Người (Lc 12,40)

 

III. Ô CHỮ
 

01. Đục phá (Lc 12,33)
02. Con Người (Lc 12,40)
03. Tỉnh thức (Lc 12,37)
04. Bố thí (Lc 12,33)
05. Trên trời (Lc 12,33)
06. Khôn ngoan (Lc 12,42)

 

Hàng dọc : Ưu tiên
 

NGUYỄN THÁI HÙNG
pvc tn

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...