VHTK Chúa Nhật 21 TN C

"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào."

VHTK Chúa Nhật 21 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 21 TN C

Tin Mừng thánh Luca  13,22-30

Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 21 TN C tại đây


TIN MỪNG


Cửa hẹp. Thiên Chúa ruồng bỏ người Do-thái bất trung và kêu mời dân ngoại (Mt 7:13 -14: 1-23 )
22 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy.23 Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? " Người bảo họ:24 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

25 "Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào! , thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến!26 Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.27 Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!

28 "Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài.29 Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.30 "Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót."

22 He passed through towns and villages, teaching as he went and making his way to Jerusalem.

23 Someone asked him, "Lord, will only a few people be saved?" He answered them,24 "Strive to enter through the narrow gate, for many, I tell you, will attempt to enter but will not be strong enough.

25 After the master of the house has arisen and locked the door, then will you stand outside knocking and saying, 'Lord, open the door for us.' He will say to you in reply, 'I do not know where you are from.'26 And you will say, 'We ate and drank in your company and you taught in our streets.'27 Then he will say to you, 'I do not know where (you) are from. Depart from me, all you evildoers!'28 And there will be wailing and grinding of teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob and all the prophets in the kingdom of God and you yourselves cast out.

29 And people will come from the east and the west and from the north and the south and will recline at table in the kingdom of God.

30 For behold, some are last who will be first, and some are first who will be last."

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 12,24a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM


01. Khi nghe hỏi những người được cứu thoát thì ít, Đức Giêsu đã bảo gì? (Lc 12,24)
a. Hãy vững tin vào Thiên Chúa.
b. Ơn cứu độ được ban cho mọi người.
c. Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào.
d. Chỉ a và c đúng.


02. Muốn qua được cửa hẹp thì phải làm gì? (Lc 12,24)
a. Sống đạo tốt.
b. Cầu xin.
c. Đứng dậy mà đi.
d. Chiến đấu.


03. Khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại thì chủ trả lời những người ở ngoài thế nào? (Lc 12,25)
a. Anh em hãy chờ đợi.
b. Anh em hãy chờ cho tới khi Con Người đến.
c. Ta không biết các anh từ đâu đến.
d. Anh em hãy luôn tỉnh thức và sẵn sàng.


04. Anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy ai ở trong Nước Thiên Chúa? (Lc 12,28)
a. Các ngôn sứ.
b. Ông Ápraham.
c. Ông Ixaác và Giacóp.
d. Cả a, b và c đúng.


05. Ai sẽ đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa? (Lc 12,29)
a. Thiên hạ từ đông tây nam bắc.
b. Những người chịu phép rửa.
c. Những ai tin vào con người.
d. Những người công chính.

III. Ô CHỮ

Những gợi ý


01. Ai dạy 'Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào'? (Lc 12,24)


02. Để được cứu thoát, hãy chiến đấu qua được cái gì mà vào? (Lc 12,24)


03. Muốn qua được cửa hẹp thì phải làm gì? (Lc 12,24)


04. Mọi người sẽ dự tiệc trong Nước của ai? (Lc 12,29)


05. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến làm gì trong nước Thiên Chúa? (Lc 12,29)


06. Những người bị đuổi ra ngoài sẽ nhìn thấy ai trong nước Thiên Chúa? (Lc 12,24)


Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
"Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào."

Tin Mừng thánh Luca 12,24a
 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 21 TN C

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Cửa hẹp

* Câu TM thánh Luca 12,24a 
 "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào."


II. TRẮC NGHIỆM
 

01. c. Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào (Lc 12,24)
02. d. Chiến đấu (Lc 12,24)
03. c. Ta không biết các anh từ đâu đến (Lc 12,25)
04. d. Cả a, b và c đúng (Lc 12,28)
05. a. Thiên hạ từ đông tây nam bắc (Lc 12,29)


III. Ô CHỮ
 

01. Đức Giêsu (Lc 12,24)
02. Cửa hẹp (Lc 12,24)
03. Chiến đấu (Lc 12,24)
04. Thiên Chúa (Lc 12,29)
05. Dự tiệc (Lc 12,29)
06. Ápraham (Lc 12,28)

 

Hàng dọc : Cửa hẹp
 

NGUYỄN THÁI HÙNG
pvc tn

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...